Warunki świadczenia usługi Logitech Select

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

Logitech

Warunki Korzystania z Usług firmy Logitech

(Odbiorcy profesjonalni)

Niniejsze Warunki („Umowa”) dotyczą Usług Logitech (Logitech Services), zgodnie z treścią Opisu Usługi („Usługa”). Klient akceptuje i wyraża zgodę na objęcie go zapisami niniejszej Umowy oraz odpowiednim Opisem Usługi. Firma Logitech zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Umowy oraz Opisu Usługi w dowolnej chwili oraz każdorazowo wedle własnego uznania. USŁUGA JEST DOSTĘPNA TYLKO DLA KLIENTÓW PROFESJONALNYCH, NABYWAJĄCYCH USŁUGĘ NA UŻYTEK KOMERCYJNY LUB PROFESJONALNY. ZAKUP USŁUGI NIE PRZYSŁUGUJE KLIENTOM INDYWIDUALNYM.

1. Definicje

Klient” oznacza użytkownika, który nabył Usługę na użytek komercyjny lub profesjonalny. Termin ten odnosi się również do uprawnionych partnerów dystrybucyjnych, uzyskujących dostęp do Usługi w imieniu użytkowników końcowych.

Terminy „Wada” lub „Wadliwy” zostały zdefiniowane w odpowiedniej Ograniczonej gwarancji Logitech na produkty sprzętowe.

Pokój” oznacza lokalizację obsługiwaną przez usługę (serwis) firmy Logitech, która obejmuje obsługiwany (wspierany) przez firmę Logitech produkt (Logitech Supported Product).

Produkt obsługiwany przez Logitech” oznacza produkt Logitech wyszczególniony w Opisie Usługi.

Sprzedawca” oznacza sprzedawcę detalicznego (sprzedawców detalicznych) lub sprzedawcę, który sprzedał Usługę Klientowi (sprzedawców, którzy sprzedali Usługę).

Opis Usługi” oznacza ofertę usług firmy Logitech opisaną w dokumentach udostępnionych przez firmę Logitech w jej witrynie internetowej, takich jak np. Opis Usługi Logitech Select: https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455

Produkt pakietowany” oznacza produkt sprzętowy i oprogramowanie dostarczane przez stronę trzecią (firmę zewnętrzną), który został zatwierdzony przez firmę Logitech i dołączony do pakietu wraz z Produktem obsługiwanym przez Logitech.

Produkt zewnętrzny” oznacza taki produkty sprzętowe i oprogramowanie dostarczane przez stronę trzecią, które nie mają charakteru Produktu pakietowanego, ale które są wykorzystywane w połączeniu z Produktem obsługiwanym przez firmę Logitech w obrębie Pokoju.

2. Usługi Logitech

Firma Logitech świadczy Usługę zgodnie z Opisem Usługi w myśl następujących warunków:

2.1. Zakres. Firma Logitech zapewni Usługę po dokonaniu zakupu przez Klienta. Odpowiedni Opis Usługi zostaje niniejszym włączony przez odniesienie. Usługi dostępne są tylko dla Produktów obsługiwanych przez Logitech zaimplementowanych w Pokoju, które w momencie zakupu Usługi nie są wycofywane z eksploatacji oraz które zostały zakupione w krajach określonych w Opisie Usługi („Kraje objęte Usługą”). Usługodawca zewnętrzny związany umową z firmą Logitech może zapewnić niektóre elementy Usługi lub też jej całość.

2.2. Portal Serwisowy. Jeśli jest to wymagane w Opisie Usługi, Klient będzie musiał zarejestrować się w portalu cyfrowym firmy Logitech (Portal Serwisowy Logitech) w celu dokonania aktywacji Usługi i zarządzania nią. Klient przez cały czas ponosi odpowiedzialność i wyraźnie przyjmuje ryzyko związane z użytkowaniem Portalu Serwisowego Logitech.

2.3. Lokalizacja. Usługa zostanie zapewniona w Krajach objętych Usługą. Niektóre funkcje objęte zakresem Usług nie są dostępne we wszystkich krajach. Jeśli Produkty obsługiwane przez firmę Logitech zostaną przeniesione poza Kraje objęte Usługą, firma Logitech będzie świadczyć Usługi tylko wtedy, gdy będą one tam dostępne. W takim przypadku mogą również obowiązywać dodatkowe opłaty lub inne poziomy (realizacji) usług.

2.4. Produkty zewnętrzne.

 1. Produkty pakietowane: Firma Logitech udzielać będzie wsparcia w zakresie problemów mających wpływ na standardowe, preinstalowane obrazy SRS/OS aplikacji Microsoft Teams Rooms, Zoom oraz innych aplikacji do obsługi wideokonferencji dostępnych w systemie CollabOS. Firma Logitech może także występować jako koordynator między Klientem a dostawcą zewnętrznym w celu uzyskania przez Klienta pomocy, do której może mieć prawo w ramach dowolnej gwarancji udzielonej przez tych dostawców.
 2. Firma Logitech podejmie ekonomicznie uzasadnione kroki w celu wspierania Produktów zewnętrznych dostępnych w Pokoju w zakresie, w którym współdziałają one z Produktem obsługiwanym przez Logitech, na przykład pomocy na wypadek problemów z łącznością lub połączeniem sieciowym. W żadnym wypadku Usługa nie będzie obejmować gwarancji lub usług wymiany Produktów zewnętrznych.
 3. Usługi nie obejmują/nie uwzględniają żadnych gwarancji w zakresie wymiany lub naprawy Produktów zewnętrznych. Zapewnienie sobie odpowiedniego pokrycia gwarancyjnego dotyczącego Produktów zewnętrznych jest więc w tym zakresie obowiązkiem Klienta, a firma Logitech nie ponosi odpowiedzialności za jakość pracy Produktów zewnętrznych, ani powiązanego oprogramowania i usług.

2.5. Obsługiwane wydania. W ramach Usługi od Klienta wymagane jest utrzymywanie minimalnej, określonej przez firmę Logitech, wersji wydania oraz konfiguracji oprogramowania i Produktu obsługiwanego przez Logitech. Klient musi także instalować łatki, aktualizacje oprogramowania czy jego kolejne wydania zgodnie z poleceniem firmy Logitech, aby zapewnić, że Produkty obsługiwane przez Logitech będą dalej kwalifikowały się do objęcia Usługą.

2.6. Wyłączenia. O ile w odpowiednim Opisie Usługi nie podano wyraźnie inaczej, Usługa nie obejmuje:

 • baterii lub innych materiałów eksploatacyjnych;
 • produktów obsługiwanych przez Logitech, które zostały uszkodzone wskutek niewłaściwego użytkowania, wypadku, modyfikacji, nieodpowiedniego środowiska fizycznego lub roboczego, nieprawidłowej konserwacji przez Klienta, demontażu lub zamiany sprzętu bądź etykiet identyfikacyjnych części;
 • awarii spowodowanych przez produkty lub akcesoria, za które firma Logitech nie odpowiada;
 • defektów wywołanych normalnym zużyciem produktu;
 • uszkodzeń kosmetycznych, które w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność Produktów obsługiwanych przez Logitech;
 • prac elektrycznych wykraczających poza zakres Produktów obsługiwanych przez Logitech, niewystarczającej lub wadliwej infrastruktury informatycznej.

 

2.7. Wymiana produktu Firma Logitech wymieni Produkt obsługiwany przez Logitech zgodnie z zapisami odpowiedniego Opisu Usługi, jeśli w Okres Usługi Klient zgłosi uzasadnione roszczenie gwarancyjne dotyczące Wady mającej wpływ na urządzenie, które ma zostać wymienione.

Produkty zamienne (lub części produktów) dostarczone Klientowi zgodnie z Opisem Usługi będą albo produktami nowymi, albo produktami równoważnymi im pod względem wydajności. Produkty zamienne podlegają oryginalnej lub rozszerzonej gwarancji produktowej i są objęte gwarancją przez pozostały jej okres lub trzydzieści (30) dni, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Klient zgadza się na żądanie firmy Logitech niezwłocznie zwrócić wadliwe urządzenie firmie Logitech w sposób zgodny z instrukcjami Logitech (przedpłacony transport). Firma Logitech może – według własnego uznania – przetestować zwrócony Produkt pod kątem awarii sprzętu i zastrzega sobie prawo do wystawienia Klientowi faktury z pełną ceną, jeśli Klient nie zwróci wadliwego produktu lub też jeśli testy nie potwierdzą Wady objętej odpowiednią gwarancją na sprzęt.

Jeżeli na termin wymiany wpłyną wydarzenia pozostające poza kontrolą firmy Logitech, takie jak warunki pogodowe, zakłócenia w sieci transportowej (obsługiwanej przez firmy kurierskie), zgodność z procesami kontroli eksportowej i odprawy celnej, opóźnienia w odprawie celnej bądź wszelkie inne zmienne i czynniki pozostające poza kontrolą firmy Logitech, nie ma możliwości zagwarantowania dostawy „na następny dzień roboczy”, ani w innym terminie. W szczególności firma Logitech nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wywołane przez firmy kurierskie.

2.8. Produkty zamienne na miejscu. Dostarczane Klientowi Produkty zamienne na miejscu (lub części produktów), kwalifikujące się do tego celu zgodnie z Opisem Usługi, będą przechowywane w obiekcie Klienta. Do Produktów zamiennych na miejscu nie mają zastosowania reguły dotyczące Produktów pakietowych czy też Produktów zewnętrznych. Klienci pozostają właścicielami egzemplarzy zastępczych sprzętu, przechowują je w odpowiednich warunkach i ponoszą odpowiedzialność za ich utratę lub uszkodzenie – za wyjątkiem Wad.

2.9. Zmiana; zaprzestanie świadczenia Usługi. Firma Logitech zastrzega sobie prawo do (i) każdorazowego wprowadzania zmian w niniejszej Umowie, wchodzących w życie w momencie opublikowania zmian warunków na stronie internetowej firmy; (ii) zaprzestania sprzedaży Produktów obsługiwanych przez Logitech i w związku z tym zaprzestania obsługi Produktów lub jakichkolwiek ich wersji; oraz (iii) wprowadzania zmian w Usłudze lub zaprzestania jej świadczenia w dowolnej chwili. Sekcja 8.3 (unieważnienie) objaśnia wyłączne środki dochodzenia swoich roszczeń przez Klienta w związku z zaprzestaniem świadczenia Usługi. Dalsze korzystanie z Usługi przez Klienta po wprowadzeniu zmian będzie oznaczało akceptację tych zmian.

2.10. Partnerzy dystrybucyjni. Niektórzy partnerzy dystrybucyjni mogą zostać uprawnieni do dostępu do Usługi i zarządzania nią w imieniu swoich użytkowników końcowych i/lub mogą zapewniać pomoc techniczną lub plany serwisowe we własnym zakresie w połączeniu z lub w dodatku do planu serwisowego firmy Logitech. W przypadku gdy użytkownicy końcowi zamówią taką pomoc techniczną lub inne plany serwisowe od swoich partnerów dystrybucyjnych, o wszelkie wsparcie mogą oni ubiegać się wyłącznie od tych partnerów dystrybucyjnych. Po tym, gdy partnerzy dystrybucyjni zaprzestaną świadczenia Usługi z jakiejkolwiek przyczyny, firma Logitech nie będzie mieć obowiązku dalszego zapewniania wsparcia w ramach Usługi. We wszystkich przypadkach firma Logitech nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie jakiejkolwiek Usługi w zakresie przekraczającym obowiązujący Opis Usługi Logitech.

3. Okres

3.1. Usługi rozpoczną się w dniu pierwszej aktywacji, zgodnie z zapisami zawartymi w odpowiednim Opisie Usługi lub najpóźniej 60 dni od daty zamówienia Usług („Data rozpoczęcia”) i będą obowiązywać przez ustalony okres obowiązywania odpowiedniego planu Usług („Okres Usługi”). Zostaje ona automatycznie zakończona w momencie upłynięcia Okresu Usługi. Firma Logitech nie będzie świadczyć usług po upłynięciu Okresu Usługi.

3.2. W przypadku gdy firma Logitech zaprzestanie produkcji Produktu obsługiwanego przez Logitech („Produkt wycofany z eksploatacji”) lub producent zewnętrzny zaprzestanie produkcji Produktu pakietowanego, firma Logitech będzie świadczyć Usługę zgodnie z warunkami niniejszej Umowy do upłynięcia aktualnego Okresu Usługi, a po jego upłynięciu świadczenie Usługi zostanie automatycznie zakończone. Firma Logitech może wedle własnego uznania rozwiązać Umowę zgodnie z treścią Sekcji 8.3. Świadczenie Usługi dla Produktu obsługiwanego przez Logitech wycofanego z eksploatacji nie będzie odnawiane ani przedłużane.

4. Pomoc techniczna w zakresie oprogramowania

4.1. Oprogramowanie objęte Usługą. Firma Logitech zapewni pomoc wyszkolonych specjalistów w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z oprogramowaniem będącym własnością firmy Logitech oraz oprogramowaniem zewnętrznym wyszczególnionym w Opisie Usługi („Oprogramowanie objęte Usługą”).

4.2. Zakres usługi. Firma Logitech będzie pomagać Klientom w rozwiązywaniu problemów z Oprogramowaniem objętym usługą poprzez udzielanie wsparcia elektronicznie lub telefonicznie. W przypadku Oprogramowania objętego usługą, które należy do podmiotów zewnętrznych, jeżeli firma Logitech ustali, że nie jest w stanie wskazać drogi do rozwiązania problemu, może ona wystąpić w roli facylitatora między Klientem a dostawcą zewnętrznym, aby pomóc Klientowi uzyskać serwis lub wsparcie od dostawcy zewnętrznego, do którego Klient może być uprawniony w ramach umów z tymi dostawcami. Firma Logitech podejmie ekonomicznie uzasadnione kroki w celu zapewnienia Klientom następujących usług pomocy technicznej:

 • Proponowane środki zaradcze
 • Określenie problemu, np. poprzez gromadzenie informacji, analizę i poszukiwanie informacji dodatkowych
 • Rozwiązanie problemu, np. poprzez podanie rozwiązania lub kroków do wykonania, sposobu obejścia problemu, zmian w konfiguracji, przekazywanie raportu o błędach osobom wyżej wykwalifikowanym
 • Dodatkowe usługi administracyjne, np. pomoc w instalowaniu aktualizacji.

 

4.3. Ograniczenia Usługi pomocy technicznej w zakresie oprogramowania. Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania obejmuje świadczenie pomocy wyłącznie w zakresie Oprogramowania objętego Usługą, natomiast wyłączona z niej jest pomoc o następującym charakterze:

 • Dotycząca oprogramowania innego niż Logitech, z wyjątkiem określonego w części „Oprogramowanie objęte Usługą”
 • Świadczenie wszelkich usług w siedzibie Klienta
 • Szkolenia zdalne lub w siedzibie Klienta
 • Usuwanie wirusów lub złośliwego oprogramowania
 • Tworzenie skryptów, programowanie, opracowywanie stron internetowych

 

Zobowiązania firmy Logitech z tytułu niniejszej Umowy są ograniczone do zaznajamiania dostępnych osób z Oprogramowaniem objętym Usługą oraz powiązanymi Systemami obsługiwanymi, a także udostępnianie wyników podjętych przez firmę Logitech uzasadnionych działań w odpowiedzi na zapytania Klienta. FIRMA LOGITECH NIE GWARANTUJE, ŻE JAKIEKOLWIEK KONKRETNE ZAPYTANIE ZOSTANIE ZAKOŃCZONE POZYTYWNYM REZULTATEM, ANI TEŻ ŻE OPROGRAMOWANIE OBJĘTE USŁUGĄ CZY JAKIEKOLWIEK ZAPROPONOWANE ROZWIĄZANIE PROBLEMU DA JAKIEKOLWIEK KONKRETNE WYNIKI. Firma Logitech może uznać, że zapytanie jest wystarczająco złożone, bądź że charakter systemu Klienta uniemożliwia wykonanie skutecznej analizy zapytania drogą dyskusji elektronicznej lub telefonicznej. Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Logitech może nie być w stanie rozwiązać zapytania tego typu, oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że będzie musiał niezależnie podejmować kroki w kierunku rozwiązania takich zapytań.

5. Obowiązki Klienta.

Klient wyraża zgodę na:

 • postępowanie według instrukcji podanych przez firmę Logitech oraz procedur składania zapytań dotyczących Usługi;
 • współpracę z firmą Logitech w pełni do momentu zakończenia świadczenia Usługi;
 • tworzenie kopii zapasowej danych oraz utrzymywania całościowego planu awaryjnego. Klient akceptuje fakt, że firma Logitech nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie oprogramowania lub danych w jakimkolwiek stopniu, niezależnie od przyczyny ich utraty, w tym – lecz nie ograniczając się do – utraty/uszkodzenia w wyniku zaniedbania ze strony firmy Logitech. Ograniczenie to ma zastosowanie do dowolnej przyczyny powództwa, w oparciu do umowę, odpowiedzialność deliktową bądź jakąkolwiek inną;
 • doprowadzanie i utrzymywanie na własny koszt niezbędnych mediów wykorzystywanych do użytkowania Produktów obsługiwanych przez Logitech zgodnie ze specyfikacjami;
 • wymianę na własny koszt wszelkich materiałów eksploatacyjnych stosowanych w związku z Produktami obsługiwanymi przez Logitech;
 • uzyskiwanie i utrzymywanie zezwoleń od firmy Logitech na dostęp i użytkowanie Produktów obsługiwanych przez Logitech, zawartych w nich danych oraz wszelkich składników sprzętu i oprogramowania dołączonych do Produktów obsługiwanych przez Logitech do celów świadczenia Usługi;
 • instalowanie, użytkowanie i regularne aktualizowanie powszechnie dostępnego i cieszącego się dobrą reputacją programu antywirusowego w związku z Produktami obsługiwanymi przez Logitech. Naprawa lub przywracanie do sprawności dowolnego Produktu obsługiwanego przez Logitech w wyniku uszkodzenia lub zainfekowania wirusami jest wyłączone z zakresu Usługi;
 • przestrzeganie wszelkich innych obowiązków Klienta opisanych w niniejszej Umowie oraz w odpowiednim Opisie usługi. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta wszystkich swoich obowiązków, firma Logitech nie będzie zobowiązana do świadczenia Usługi Logitech, bądź istnieje możliwość wystąpienia dodatkowych opłat lub opóźnień.
 • utrzymywanie w dobrym stanie wszystkich licencji na oprogramowanie dostarczonych do Klienta lub wymaganych do użytkowania Produktów obsługiwanych przez Logitech. Klient ponosi odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w kwestii instalacji każdego wydania oprogramowania, w momencie jego udostępnienia. Jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Logitech może wymagać zaktualizowania oprogramowania w celu świadczenia Usługi.

 

6. WYŁĄCZENIE WSZELKICH GWARANCJI.

FIRMA LOGITECH NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, ANI WARUNKÓW ODNOŚNIE DO USŁUGI, ŁĄCZNIE Z, LECZ NIE OGRANICZAJĄCYCH SIĘ DO JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DZIAŁANIA JAKIEGOKOLWIEK SPRZĘTU CZY OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWANEGO PODCZAS ŚWIADCZENIA USŁUGI, ANI ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH REZULTATÓW UZYSKIWANYCH W TOKU ŚWIADCZENIA USŁUGI CZY WYNIKÓW ZWIĄZANYCH Z REKOMENDACJAMI ZE STRONY FIRMY LOGITECH, ŁĄCZNIE Z, LECZ NIE OGRANICZAJĄCYCH SIĘ DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA, MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, ADEKWATNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI BĄDŹ ZDATNOŚCI KTÓREGOKOLWIEK Z DOSTARCZANYCH ELEMENTÓW DO SPEŁNIANIA JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO CELU, WYNIKAJĄCYCH Z WDROŻENIA JAKICHKOLWIEK REKOMENDACJI UDZIELONYCH PRZEZ FIRMĘ LOGITECH. ŻADNA TREŚĆ ZAMIESZCZONA W NINIEJSZEJ UMOWIE ANI INNA PISEMNA DOKUMENTACJA CZY KOMUNIKACJA USTNA Z KLIENTEM KOŃCOWYM NIE WPŁYWA NA MODYFIKACJĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W TEJ SEKCJI.

FIRMA LOGITECH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GWARANCJE LUB WARUNKI UDZIELANE PRZEZ FIRMY NIEZALEŻNE Z TYTUŁU SKUTKÓW, JAKIE ŚWIADCZENIE USŁUGI MOŻE WYWRZEĆ NA TE GWARANCJE LUB WARUNKI.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

FIRMA LOGITECH (W TYM FIRMY STOWARZYSZONE Z LOGITECH, ZARZĄD, DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI) NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKRACZAJĄCEJ POZA ŚRODKI OBJAŚNIONE W TEJ SEKCJI, ŁĄCZNIE Z JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW WSPIERANYCH PRZEZ LOGITECH, UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH BĄDŹ OPROGRAMOWANIA, LUB ŚWIADCZENIE USŁUG BĄDŹ POMOCY. FIRMA LOGITECH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ LOGITECH DO JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ O POWIĘKSZONYM RYZYKU, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄCYCH SIĘ DO OBSŁUGI INFRASTRUKTURY JĄDROWEJ, KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO, SYSTEMÓW MEDYCZNYCH, SYSTEMÓW PODTRZYMYWANIA ŻYCIA LUB SYSTEMÓW UZBROJENIA. FIRMA LOGITECH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ UDZIAŁU W RYNKU ANI ZA ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU SZKÓD INNYCH, PRZYPADKOWYCH, POŚREDNICH, ZNACZĄCYCH, SPECJALNYCH CZY RETORSYJNYCH, NAWET JEŚLI ZOSTANIE POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ODSZKODOWAŃ LUB INNYCH ROSZCZEŃ ZE STRONY PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH.

KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY LOGITECH I JEDYNE ZADOŚĆUCZYNIENIE PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOWI NIE PRZEKROCZĄ ŁĄCZNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA – ZA ZAKUP USŁUGI OBJĘTEJ NINIEJSZĄ UMOWĄ – W CIĄGU DWUNASTU MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ POWIADOMIENIA FIRMY LOGITECH PRZEZ KLIENTA O JAKIMKOLWIEK ROSZCZENIU.

POWYŻSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY LUB OKOLICZNOŚCI POWSTANIA STRATY, SZKODY CZY ROSZCZENIA, NAWET JEŚLI PODSTAWĘ TEJ STRATY, SZKODY CZY ROSZCZENIA STANOWI ZANIEDBANIE BĄDŹ INNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA CZY NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY (W TYM POWAŻNE NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW LUB NARUSZENIE PODSTAWOWEGO WARUNKU).

ANI FIRMA LOGITECH, ANI KLIENT KOŃCOWY NIE MOGĄ PODEJMOWAĆ NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY ŻADNYCH DZIAŁAŃ W JAKIEJKOLWIEK POSTACI PO UPŁYWIE OSIEMNASTU (18) MIESIĘCY OD WYSTĄPIENIA PRZYCZYNY PODJĘCIA DZIAŁANIA.

8. Odstąpienie od umowy

8.1. Klient może odstąpić od niniejszej Umowy, jeśli firma Logitech w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni od Daty rozpoczęcia otrzyma wniosek o odstąpienie od partnera dystrybucyjnego, od którego Klient zakupił Usługi. Firma Logitech może obniżyć kwotę zwrotu o wartość wszelkich już wyświadczonych usług. W żadnym wypadku kwota zwrotu nie może być większa od zapłaty dokonanej za Usługę. Wartość obliczona przez firmę Logitech jest ostateczna, wiążąca i nie podlega sporom. Klient nie może odstąpić od niniejszej Umowy po upływie trzydziestu (30) dni od Daty rozpoczęcia, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez jakiekolwiek obowiązujące przepisy, które nie mogą zostać zmienione treścią umowy.

8.2. Firma Logitech może rozwiązać Umowę w dowolnej chwili w trakcie trwania Okresu Usługi, jeżeli Klient (i) udzieli fałszywych informacji firmie Logitech lub jej agentom; (ii) straci płynność finansową/ogłoszona zostanie jego upadłość; (iii) będzie ubiegał się lub przyjmie pomoc w ramach jakiegokolwiek statutu o reorganizacji upadłościowej, lub utraci zdolność do regulowania swoich zobowiązań finansowych w normalnym toku działalności; bądź (iv) dopuści się nadużycia dotyczącego Usług lub w inny sposób złamie warunki niniejszej Umowy, lub też naruszy obowiązki nałożone na niego w ramach Umowy, bądź Opisu Usługi. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy firma Logitech prześle Klientowi pisemne zawiadomienie na adres wskazany w rejestrze.

8.3. Firma Logitech może wedle własnego uznania wypowiedzieć niniejszą Umowę z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. W tym przypadku Klient ma prawo do zwrotu w kwocie proporcjonalnej do oryginalnej ceny zakupu. Zwrot proporcjonalny liczony jest w oparciu o procent niezrealizowanego Okresu Usługi, w pomniejszeniu o wartość wszelkich usług wyświadczonych Klientowi w ramach Opisu Usługi. W żadnym wypadku kwota zwrotu nie może być większa od wartości podanej w Opisie usługi. Wartość obliczona przez firmę Logitech jest ostateczna, wiążąca i nie podlega sporom.

8.4. W momencie odstąpienia od niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu lub upłynięciu jej okresu, prawa i obowiązki związanych nią stron przestają obowiązywać, z wyjątkiem ograniczenia odpowiedzialności.

9. Warunki Ogólne.

9.1. Poufność. Klient potwierdza, że informacje i dane ujawnione lub przesłane firmie Logitech telefonicznie, elektronicznie lub w inny sposób nie są informacjami poufnymi i zastrzeżonymi Klienta.

9.2. Całość umowy. Niniejsza Umowa, łącznie z odpowiednim Opisem Usługi, stanowi całość dotyczącej Usług Umowy między Klientem i firmą Logitech, zastępując wszelkie, zawarte w kwestii wspomnianych Usług, wcześniejsze ustne lub pisemne ustalenia pomiędzy stronami. Żaden sprzedawca ani jakikolwiek pracownik bądź agent firmy Logitech nie może ustnie zmienić warunków niniejszej Umowy.

9.3. Dodatkowe środki prawne. O ile Opis usługi nie stanowi inaczej, niniejsza Umowa nie obejmuje gwarancji. Produkt(y) obsługiwane przez Logitech mogą również posiadać osobną, ograniczoną gwarancję firmy Logitech lub producentów niezależnych, stosownie do przypadku. Warunki Ograniczonej gwarancji Logitech na produkty sprzętowe pozostają wiążące.

9.4. Postaci umowy. Wszelkie wcześniej przygotowane warunki wyrażone w dowolnej postaci (np. zamówień zakupu), które Klient mógł przesłać Sprzedawcy lub firmie Logitech, lub które Klient może wysłać Sprzedawcy bądź firmie Logitech w przyszłości, nie będą mieć zastosowania do Usługi i nie mogą zmienić ani uzupełnić niniejszej Umowy.

9.5. Podmiot zamawiający firmy Logitech. Niniejsza Umowa zostaje zawarta przez: (i) Logitech Inc., jeśli zarejestrowana siedziba Klienta znajduje się w Ameryce Północnej; (ii) Logitech Europe SA, jeśli zarejestrowana siedziba Klienta znajduje się w regionie EMEA (Europa, Środkowy Wschód, Afryka); (iii) Logitech Asia Pacific Ltd, jeśli zarejestrowana siedziba Klienta znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku (z wyjątkiem Japonii); (iv) Logicool Co. Ltd, jeśli zarejestrowana siedziba Klienta znajduje się w Japonii; lub (v) jakikolwiek inny podmiot firmy Logitech wyszczególniony w Opisie usługi.

9.6. Prawo właściwe, jurysdykcja. (A) W przypadku Klientów, których zarejestrowana siedziba lub adres zamieszkania znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych, niniejsza Umowa podlega prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz stanu Kalifornia i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem, bez względu na jego przepisy odnoszące się do wyboru prawa właściwego bądź Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Strony wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji przez sądy stanowe stanu Kalifornia znajdujące się w hrabstwie Santa Clara bądź przez sądy federalne w Dystrykcie Północnym stanu Kalifornia; (B) w przypadku Klientów, których zarejestrowana siedziba lub adres zamieszkania znajduje się poza terenem Stanów Zjednoczonych, niniejsza Umowa podlega wyłącznie prawu Szwajcarii i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem, bez względu na jego przepisy odnoszące się do wyboru prawa właściwego. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. Strony wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji przez Sądy kantonu Vaud w Szwajcarii, w zarejestrowanej siedzibie firmy Logitech Europe SA.

9.7. Hierarchia ważności. Jeżeli stwierdzi się niespójności lub sprzeczności między zapisami niniejszej Umowy, jakimkolwiek Opisem Usługi, jakąkolwiek fakturą bądź innymi obowiązującymi warunkami dla Klienta, obowiązywać będzie następująca hierarchia ważności, w kolejności od najwyższego priorytetu:

 • Niniejsza Umowa
 • Opis usługi
 • Faktura
 • Wszelkie obowiązujące warunki dla Klienta.

 

9.8. Zawiadomienia. Wszelkie zawiadomienia należy wysyłać pisemnie na adres: (A) Jeśli zarejestrowana siedziba Klienta znajduje się w Ameryce Północnej: Logitech Inc., DW: Dział Prawny (Legal Department), 3930 North First Street, San Jose, CA 95134, USA; (B) jeśli zarejestrowana siedziba Klienta znajduje się w regionie EMEA: Logitech Europe SA, DW: Dział Prawny (Legal Department), EPFL – Innovation Square, CH – 1015 Lozanna (Lausanne), Szwajcaria.

9.9. Siła wyższa. Ani firma Logitech, ani Klient nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie jakiegokolwiek obowiązku z przyczyn znajdujących się poza ich kontrolą. Jeżeli zdolność firmy Logitech do świadczenia Usługi zostanie ograniczona z uwagi na okoliczności znajdujące się poza jej kontrolą, firma Logitech może rozwiązać Umowę. W tym wypadku Klient ma prawo do zwrotu kwoty proporcjonalnej do oryginalnej ceny zakupu, o ile okoliczności skutkujące brakiem możliwości świadczenia usług przez firmę Logitech nie wynikały z działania lub braku działania Klienta. Zwrot proporcjonalny liczony jest w oparciu o procent niezrealizowanego Okresu Usługi, w pomniejszeniu o wartość wszelkich wcześniej zrealizowanych względem Klienta Usług. W żadnym wypadku kwota zwrotu nie może być większa od kwoty zapłaty dokonanej za Usługi. Wartość obliczona przez firmę Logitech jest ostateczna, wiążąca i nie podlega sporom.

9.10. Wyłączenie przenoszenia, przemieszczenie. Klient nie może dokonywać cesji lub przenosić niniejszej Umowy ani przysługujących w jej ramach praw i obowiązków stronom trzecim, chyba że cesja lub przeniesienie odbywa się jednocześnie z zakupem zasadniczo wszystkich składników majątku Klienta, fuzją lub innym działaniem na mocy prawa. Firma Logitech może dokonać cesji swoich praw i obowiązków w ramach niniejszej Umowy bez uprzedniego uzyskania zgody bądź zawiadomienia.

Jeżeli Klient przeniesie Produkt obsługiwany przez Logitech w położenie geograficzne, w którym zakupiona Usługa nie jest dostępna, bądź jest dostępna w innej cenie, świadczenie Usługi może zostać Klientowi odmówione, w nowej lokalizacji może zostać naliczona opłata lub zakres świadczenia Usługi może ulec modyfikacji. Jeśli świadczenie Usługi musi zostać odmówione z uwagi na fizyczne przemieszczenie Obsługiwanego systemu lub jeśli Klient nie zechce uiścić dodatkowej opłaty, Usługa może zostać automatycznie wypowiedziana bez prawa do zwrotu środków.

9.11. Wyłączenie odstąpienia. Odstąpienie od naruszenia lub niewykonania któregokolwiek z zobowiązań zawartych w niniejszej umowie nie będzie w żaden sposób interpretowane jako odstąpienie od jakiegokolwiek innego lub kolejnego naruszenia, lub zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.

9.12. Rozdzielna interpretacja Nieważność lub niewykonalność jakichkolwiek zapisów niniejszej Umowy nie mają wpływu na ważność całej Umowy, która pozostaje w pełnej mocy przez cały czas.

9.13. Niezależni wykonawcy, podmioty powiązane, podwykonawcy firmy Logitech. trony niniejszej umowy pozostają niezależnymi wykonawcami. Ani firma Logitech, ani jej personel czy przedstawiciele nie mogą zostać uznani za agentów bądź pracowników Klienta. Podmioty powiązane firmy Logitech mogą uczestniczyć w niniejszej Umowie, a zgodnie z powyższym firma Logitech może również zlecać wykonywanie swoich obowiązków podwykonawcom.

9.14. Wyłączenie stron trzecich. O ile nie podano wyraźnie inaczej, żadne warunki ani zapisy niniejszej Umowy lub Opisu Usługi nie mogą być egzekwowane przez stronę inną niż Klient lub firma Logitech oraz ich upoważnieni następcy prawni i cesjonariusze.

9.15. Dane osobowe. Dotyczące klienta informacje umożliwiające identyfikację (IUI), uzyskane przez firmę Logitech w ramach świadczenia Usług, będą traktowane zgodnie z aktualną polityką prywatności dostępną tutaj:( https://www.logitech.com/legal/product-privacy-policy.html). Klient upoważnia firmę Logitech do korzystania z IUI oraz danych Klienta niezbędnych do świadczenia Usługi przez firmę Logitech, a także do udostępniania ich dostawcom niezależnym lub agentom pracującym w imieniu firmy Logitech – dla celów realizacji Usługi. Klient zobowiązuje się, zapewnia i gwarantuje, że posiada wszelkie upoważnienia, które mogą być niezbędne lub stosowne do wykorzystania przez firmę Logitech w zakresie przewidzianym niniejszą Umową. Zgodnie z obowiązującym prawem firma Logitech wykorzysta IUI i dane Klienta zgodnie z polityką prywatności firmy Logitech, w tym do celów dostarczania, rozwoju i poprawy usług Logitech. Polityka prywatności firmy Logitech jest wyraźnie włączona do niniejszej Umowy.

9.16. Przestrzeganie przepisów prawa, wymogi dotyczące eksportu. Klient będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że firma Logitech podlega regulacjom agencji Stanów Zjednoczonych i innych państw, które zakazują eksportu niektórych produktów i informacji technicznych do pewnych krajów. Klient gwarantuje, że nie będzie eksportował, reeksportował, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych produktów, Usług i/lub informacji technicznych Logitech z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub regulacji. Nieprzestrzeganie przytoczonych zobowiązań może skutkować opóźnieniem w świadczeniu usługi lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

Klient zapewnia i gwarantuje, że w toku wykonywania swoich zobowiązań w ramach niniejszej Umowy będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących praw, zarządzeń i regulacji wydanych przez organy rządowe, które obejmują swoją jurysdykcją działania Klienta związane z niniejszą Umową, w tym, lecz nie ograniczające się do praw, zarządzeń i regulacji dotyczących importu, eksportu, praw dotyczących ochrony środowiska, wszelkich obowiązujących praw antykorupcyjnych, w tym brytyjskiej ustawy Bribery Act z 2010 r. oraz amerykańskiej ustawy Foreign Corrupt Practices Act, a także prawa dotyczącego pracy przymusowej, pracy więźniów lub pracy dzieci. W odniesieniu do niniejszej Umowy oraz Usług Klient udzieli firmie Logitech wszelkich informacji wymaganych do postępowania przez nią zgodnie z obowiązującym prawem, zarządzeniami i regulacjami.

9.17. Język. Językiem rozstrzygającym dla niniejszej Umowy jest angielski. W wypadku sprzeczności angielskiej wersji niniejszej Umowy z wersją przetłumaczoną na inny język, wersja angielska niniejszej Umowy będzie rozstrzygająca.

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy