Warunki użytkowania

Pangea temporary hotfixes here

Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) stanowią prawną umowę między użytkownikiem a firmą Logitech i regulują używanie tej Strony internetowej jako gość, jako współtwórca zawartości lub jako zarejestrowany użytkownik. Użytkowanie, zamieszczanie informacji i uzyskiwanie dostępu do tej Witryny internetowej muszą odbywać się w zgodzie z niniejszymi Warunkami użytkowania, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z tej Witryny. Firma Logitech zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tej Witryny bądź odrzucania lub zawieszania rejestracji Użytkownika zgodnie z warunkami i zasadami zamieszczonymi w tej Witrynie (w tym także zgodnie z niniejszymi Warunkami) lub z dowolnej innej przyczyny, w dowolnym momencie.

PRZEJŚCIE DO WITRYNY I ROZPOCZĘCIE JEJ UŻYTKOWANIA OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA TE WARUNKI. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA POWYŻSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPRZESTAĆ UŻYWANIA TEJ WITRYNY LUB UMIESZCZANIA NA NIEJ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI.

Modyfikowanie niniejszych Warunków

Firma Logitech może w dowolnym momencie zmieniać, modyfikować, aktualizować, dodawać lub usuwać zapisy w ramach niniejszych Warunków. Należy okresowo sprawdzać, czy w niniejszych Warunkach nie wprowadzono zmian. Dalsze użytkowanie tej Witryny po wprowadzeniu zmian będzie oznaczało akceptację tych zmian.

Zmiany dotyczące tej witryny

W ramach starań mających na celu ulepszenie tej Witryny i zwiększenie jej użyteczności możemy dodawać usługi lub wprowadzać zmiany w już oferowanych usługach. W przypadku wprowadzenia takich zmian przez firmę Logitech niniejsze Warunki będą odnosiły się do nowych usług i wszelkich zmian wprowadzonych w już oferowanych usługach.

Informacje o użytkowniku

Aby móc korzystać z niektórych części Witryny, konieczne będzie podanie informacji na swój temat, takich jak imię, adres e-mail, hasło, miasto, województwo (stan), kod zip kraju lub kod pocztowy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie poufności informacji o swoim koncie, w tym hasła, jak również o wybranych lub wszystkich rodzajach aktywności podejmowanych w ramach swojego konta. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe powiadomienie firmy Logitech o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu swojego konta lub hasła, bądź o jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez firmę Logitech, innego użytkownika lub osobę odwiedzającą tę Witrynę, a spowodowane użyciem jego identyfikatora Logitech, hasła lub konta przez osobę trzecią.

Użytkownikowi nie wolno nigdy posługiwać się identyfikatorem, hasłem ani kontem Logitech innej osoby bez wyraźnej zgody posiadacza takiego identyfikatora, hasła lub konta Logitech. Konto i hasła do konta Logitech użytkownika są przeznaczone do użytku osobistego i nie powinny być udostępniane. Korzystanie z grupowych i wspólnych kont jest zabronione. Firma Logitech nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie może być uznawana za odpowiedzialną za żadne straty ani szkody wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika tych zobowiązań.

Polityka prywatności

Firma Logitech respektuje prawa Użytkownika do zachowania prywatności i podejmuje wszelkie środki mające na celu ochronę udostępnionych jej danych osobowych. Politykę prywatności firmy Logitech można znaleźć pod adresem www.logitech.com/privacy. Korzystanie z tej Witryny oznacza wyrażenie zgody na warunki przedstawione w naszej polityce prywatności

Firma Logitech stosuje środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia utracie, niewłaściwemu użytkowaniu i zmianie informacji będących w jej posiadaniu. Te środki bezpieczeństwa są opisane w naszej polityce prywatności.

Pomimo podjęcia przez firmę Logitech działań opisanych w polityce prywatności mających na celu zapewnienie przesyłania i udostępniania danych osobowych Użytkownika wyłącznie zgodnie z polityką prywatności, firma Logitech nie gwarantuje, że dane osobowe dostarczone przez Użytkownika nie zostaną przechwycone i odszyfrowane przez osoby trzecie.

Obsługa forów, blogów oraz ocen i recenzji

Firma Logitech utworzyła fora, blogi, obszary społecznościowe i dyskusje grupowe w zakresie wsparcia, w języku angielskim (aktualnie), w których użytkownicy mogą dzielić się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać na nie odpowiedzi, udostępniać recenzje produktów i usług Logitech itp. (określane łącznie jako „Społeczności online”). Cenimy sobie fakt, że Społeczności online firmy Logitech odzwierciedlają różnorodność użytkowników i są interesującym miejscem do udostępniania, nauki i interakcji. Chcąc podtrzymać ducha społeczności, opracowaliśmy zbiór podstawowych zasad i wskazówek w języku angielskim, których muszą przestrzegać wszyscy członkowie, uczestnicy, dostawcy treści i użytkownicy. Wskazówki te stanowią element niniejszych Warunków i można się z nimi zapoznać na stronie www.logitech.com/support/guidelines.

Zawartość

Wszelkie informacje tekstowe, obiekty graficzne, interfejsy użytkownika lub interfejsy graficzne, znaki handlowe, loga, pliki muzyczne, dźwięki, elementy artystyczne, fotografie i kod komputerowy („Zawartość”), w tym również, ale nie wyłącznie, projekt, struktura, wybór, koordynacja, sposób wyrażenia, „wygląd i działanie” oraz układ takiej Zawartości zamieszczonej w tej Witrynie są własnością firmy Logitech, znajdują się pod jej kontrolą i są przez nią licencjonowane. Wszelka taka Zawartość podlega ochronie handlowej, ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, patentów i znaków handlowych oraz innym prawom własności intelektualnej i przepisom dotyczącym nieuczciwej konkurencji. Jeśli do określonej Zawartości nie odnosi się inna umowa (Umowa licencyjna na oprogramowanie, Warunki użytkowania itd.), niniejszym firma Logitech udziela ograniczonej zgody na użytkowanie Zawartości objętej tymi Warunkami, pod warunkiem, że użytkowanie takiej Zawartości będzie odbywać się wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych.

Poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez odpowiednią umowę lub samą Zawartość, zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, ponowne publikowanie, pobieranie, wyświetlanie, publikowanie lub transmitowanie Zawartości w dowolnej formie i w dowolny sposób, w tym, bez żadnych ograniczeń, w sposób elektroniczny, mechaniczny, przez fotokopiowanie, rejestrowanie lub w inny sposób, bez wcześniejszej wyraźnej zgody firmy Logitech i/lub odpowiedniego właściciela w formie pisemnej. Użytkownik nie może także tworzyć „kopii lustrzanej” żadnej zawartości w tej Witrynie ani na dowolnym innym serwerze bez wcześniejszej wyraźnej zgody firmy Logitech w formie pisemnej.

Publikowanie zawartości użytkownika

Określone obszary niniejszej Witryny umożliwiają użytkownikom publikowanie własnej zawartości: doświadczeń, porad, rekomendacji, opinii, informacji, wiadomości i innych materiałów („Zawartość użytkownika”). Należy pamiętać, że są to obszary publiczne, nie poufne. Zawartość użytkownika może być publikowana tylko w obszarach publicznych, w których jest to dozwolone. Nie wolno publikować zawartości naruszającej niniejsze Warunki lub jakiekolwiek prawa podmiotów trzecich.

Firma Logitech nie rości sobie prawa własności do żadnej publikowanej Zawartości użytkownika. Jednak poprzez publikację Zawartości użytkownika w publicznych obszarach Witryny użytkownik udziela firmie Logitech, jej oddziałom, partnerom i dystrybutorom wieczystego, nieodwołalnego, nieodpłatnego prawa do używania, kopiowania, wyświetlania , wykonywania, rozprowadzania, adaptowania, tworzenia prac pochodnych, przyznawania sublicencji i promowania Zawartości użytkownika na dowolnym nośniku i jakikolwiek sposób, a także używania nazwy, podobizny, biografii, głosu, wideo i fotografii (jeśli dotyczy) użytkownika oraz przyznawania do nich sublicencji celem przypisania wpisów do użytkownika. Poza publikowaniem Zawartości użytkownika zachęcamy do przesyłania nam opinii zwrotnych. Użytkownik potwierdza, że możemy wykorzystywać w dowolny sposób i bez żadnych ograniczeń wszystkie komentarze, porady, rekomendacje, sugestie, skargi i inne opinie przekazywane nam przez użytkownika w odniesieniu do produktów i/lub usług Logitech, a także że firma Logitech będzie właścicielem wszelkiej własności intelektualnej, którą utworzymy na podstawie opinii użytkownika lub przez ich wykorzystanie.

Niezgodne z prawem lub niedozwolone użytkowanie

Używając tej Witryny, NIE MOŻNA:

 • ograniczać lub uniemożliwiać innym użytkownikom korzystania z Witryny;
 • publikować ani przesyłać jakichkolwiek treści o charakterze sprzecznym z prawem, oszukańczym, szkalującym, oszczerczym, zniesławiającym, rasistowskim, seksistowskim, obscenicznym, pornograficznym, bluźnierczym, grożącym, nienawistnym, obraźliwym lub w inny sposób niewłaściwym;
 • publikować ani przesyłać żadnych informacji będących postępowaniem stanowiącym przestępstwo, prowadzącym do odpowiedzialności cywilnej, stanowiącym nieuprawnione świadczenie usługi profesjonalnej albo w inny sposób naruszającym prawo lokalne, stanowe, krajowe lub zagraniczne, w tym, bez ograniczeń, prawa i regulacje eksportowe Stanów Zjednoczonych bądź zachęcających do takiego postępowania;
 • używać w nazwie użytkownika lub w inny sposób nazw, nazw domen, znaków towarowych, logo bądź oznaczeń firmy „Logitech” lub „Logi”, co mogłoby sugerować, że użytkownik jest pracownikiem firmy Logitech albo jest w inny sposób z nią związany;
 • udawać, że użytkownik jest kimś innym lub reprezentuje kogoś innego oraz podszywać się pod inną osobę lub podmiot;
 • naruszać prywatność albo jakiekolwiek prawa osobiste lub prawa własności innej osoby bądź innego podmiotu;
 • publikować ani przesyłać żadnych reklam, zachęt, łańcuszków , piramid finansowych, możliwości lub planów inwestycyjnych oraz innego rodzaju niechcianej komunikacji handlowej (chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez firmę Logitech) ani angażować się w spamowanie, phishing lub ataki typu DoS;
 • publikować, przesyłać, odtwarzać, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać jakiekolwiek informacje, oprogramowanie lub inne materiały uzyskane za pośrednictwem niniejszej Witryny do celów handlowych (chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez dostawcę tych informacji, programów lub innych materiałów);
 • używać Witryny do generowania ruchu na potrzeby innych stron internetowych;
 • naruszać prawa intelektualne lub podobne, w tym, ale nie wyłącznie, prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych i patentów dowolnej osoby lub podmiotu;
 • wczytywać, przesyłać, publikować, przekazywać, powielać ani w inny sposób rozpowszechniać informacji, oprogramowania lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem niniejszej Witryny, która jest chroniona prawem autorskim lub innymi prawami, oraz odnoszących się do niej prac pochodnych, bez uzyskania zgody właściciela praw autorskich lub innych praw;
 • wczytywać, przesyłać, publikować, odtwarzać, przekazywać ani rozpowszechniać jakiegokolwiek elementu niniejszej Witryny lub odnoszących się do niej prac pochodnych bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Logitech, ponieważ niniejsza Witryna jest chroniona prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i międzynarodowym prawem autorskim;
 • podejmować jakichkolwiek czynności powodujących bezzasadne i nieadekwatnie duże obciążenie infrastruktury tej Witryny, systemów lub sieci firmy Logitech, bądź jakichkolwiek systemów lub sieci połączonych z tą Witryną lub firmą Logitech;
 • Fałszować nagłówki lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu zafałszowania pochodzenia wiadomości lub treści wysyłanych do firmy Logitech na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem albo usługi oferowanej na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem;
 • używać botów, pająków, scraperów lub innych zautomatyzowanych sposobów uzyskania dostępu do Witryny lub usług w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody (to postanowienie nie będzie jednak dotyczyło indeksowania lub aktualizowana przeprowadzanego przez wyszukiwarki);
 • publikować ani przesyłać jakichkolwiek informacji lub programów zawierających wirusy, konie trojańskie (trojany), robaki lub inne szkodliwe elementy;
 • publikować lub przekazywać jakichkolwiek informacji, plików lub oprogramowania zawierających między innymi wirusy, konie trojańskie (trojany), robaki, programy reklamowe, szpiegujące, służące popełnianiu przestępstw, programy typu online graffiti tagger, dropper, rootkit, keylogger, boty lub inne szkodliwe oprogramowanie lub jego elementy.
 
Łącza do witryn internetowych i usług podmiotów trzecich

W celu udostępnienia zaawansowanych i użytecznych zasobów ta Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych podmiotów trzecich, niebędących pod kontrolą firmy Logitech. Firma Logitech nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ani produkty dostępne w tych witrynach, łącza znajdujące się w tych witrynach ani jakiekolwiek zmiany i aktualizacje wprowadzane w tych witrynach. Firma Logitech udostępnia te łącza jedynie dla wygody użytkowników, a ich uwzględnienie w żadnym wypadku nie oznacza, że firma Logitech potwierdza, gwarantuje lub bierze na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość lub produkty oferowane w witrynie podmiotu trzeciego.

Podczas użytkowania tej Witryny użytkownik może uzyskać informacje o usługach, produktach, ofertach i promocjach podmiotów trzecich, ale nie firmy Logitech. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z usług lub produktów podmiotu trzeciego, ma obowiązek zapoznać się z warunkami i postanowieniami dotyczącymi udostępniania usługi lub produktu przez podmiot trzeci. Użytkownik wyraża zgodę na to, że to podmiot trzeci, a nie firma Logitech, ponosi odpowiedzialność za jakość usług lub produktów podmiotu trzeciego.

Brak obowiązku monitorowania

Firma Logitech ma prawo, ale nie obowiązek monitorowania i/lub usuwania zawartości Witryny udostępnionej przez inne osoby. Niektóre obszary społecznościowe i inne mogą być monitorowane pod kątem trafności, ale nie mamy obowiązku wcześniejszego kontrolowania jakiejkolwiek zawartości i nie ponosimy odpowiedzialności za jej publikację. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji, edycji przesłanej zawartości i jej usunięcie z dowolnego powodu. Ponadto firma Logitech nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w usuwaniu zawartości.

Procedura zgłaszania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich

Firma Logitech szanuje prawa własności intelektualnej innych podmiotów. Jeśli użytkownik uważa, że jego praca objęta prawami autorskimi została skopiowana i udostępniona w Witrynie w sposób, który powoduje naruszenie praw autorskich, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu zgłoszenia możliwego naruszenia praw autorskich. W przypadku kontaktu z nami prosimy o przekazanie przedstawicielowi firmy Logitech ds. praw autorskich następujących informacji:

 • Pełny opis pracy objętej prawami autorskimi lub innej własności intelektualnej, która mogła zostać naruszona
 • Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innej własności intelektualnej
 • Opis miejsca w tej Witrynie, w którym znajduje się materiał naruszający prawa autorskie
 • Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail zgłaszającej osoby
 • Oświadczenie zgłaszającej osoby o przekonaniu w dobrej wierze, że kwestionowane użycie nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub praw
 • Podpisane przez zgłaszającą osobę oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, że powyższe informacje w powiadomieniu są dokładne, a także że zgłaszająca osoba jest właścicielem praw autorskich bądź jest upoważniona do działania w imieniu takiego właściciela.

 

Z przedstawicielem firmy Logitech można skontaktować się przy użyciu poniższych danych kontaktowych:

W Stanach Zjednoczonych
    Logitech Copyright Agent
    c/o Logitech Inc.
    7700 Gateway Blvd.
    Newark, CA 94560

Poza Stanami Zjednoczonymi:
    Logitech Copyright Agent
    c/o Logitech Europe S.A.
    EPFL – Quartier de l'Innovation
    Daniel Borel Innovation Center
    CH – 1015 Lozanna

Strona internetowa

http://support.logitech.com/response-center

Na zapytania, które nie odnoszą się do zgłoszenia naruszenia praw autorskich, nie zostanie udzielona odpowiedź.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

JEŚLI WYRAŹNIE NIE POSTANOWIONO INACZEJ, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO TA WITRYNA ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, ZAMIESZCZONE DANE, OPINIE LUB USŁUGI DOSTĘPNE W TEJ WITRYNIE LUB POWIĄZANE Z TĄ WITRYNĄ SĄ DOSTARCZANE W FORMIE „JAKIE SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, A FIRMA LOGITECH, JEJ DOSTAWCY, INNE FIRMY BĘDĄCE DOSTAWCAMI USŁUG ORAZ PARTNERZY (NAZYWANI OD TEGO MOMENTU „DOSTAWCAMI”) NINIEJSZYM WYRAŹNIE UCHYLAJĄ WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM RÓWNIEŻ, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI PRAW, W TYM PRAWA WŁASNOŚCI. FIRMA LOGITECH NIE REPREZENTUJE ANI NIE POŚWIADCZA DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI CZY WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK OPINII, PORAD, OŚWIADCZEŃ LUB INNYCH INFORMACJI WYŚWIETLANYCH, ŁADOWANYCH LUB DYSTRYBUOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. FIRMA LOGITECH I JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE TA WITRYNA SPEŁNI WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA, ANI TEGO, ŻE DOSTĘP DO TEJ WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, ZAMIESZCZONYCH DANYCH, OPINII LUB USŁUG POWIĄZANYCH Z TĄ WITRYNĄ POZOSTANIE NIEZAKŁÓCONY, BEZPIECZNY I WOLNY OD BŁĘDÓW ORAZ BĘDZIE ZAPEWNIANY NA CZAS, JAK RÓWNIEŻ TEGO, ŻE WYNIKI TAKIEGO UŻYTKOWANIA BĘDĄ DOKŁADNE, WIARYGODNE LUB ODPOWIEDNIE DLA POTRZEB UŻYTKOWNIKA. FIRMA LOGITECH NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE PLIKI LUB INNE DANE POBIERANE Z WITRYNY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW, SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA, NIE BĘDĄ ZAWIERAŁY NIEBEZPIECZNYCH LUB DESTRUKCYJNYCH ELEMENTÓW, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, WIRUSÓW, SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA, TROJANÓW, ROBAKÓW, PROGRAMÓW REKLAMOWYCH, SZPIEGUJĄCYCH I SŁUŻĄCYCH POPEŁNIANIU PRZESTĘPSTW, PROGRAMÓW TYPU ONLINE GRAFFITI TAGGER, DROPPER, ROOTKIT, KEYLOGGER, BOTÓW ANI INNEGO SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA LUB JEGO ELEMENTÓW. DODATKOWO FIRMA LOGITECH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZACHOWANIE ŻADNEGO DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO LUB PARTNERA, ONLINE ANI OFFLINE. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE ZOSTANIE ZMIENIONE PRZEZ ŻADNE USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE OTRZYMANE PRZEZ FIRMĘ LOGITECH LUB JEJ DOSTAWCÓW BĄDŹ UZYSKANE W INNY SPOSÓB. Niektóre prawodawstwa nie zezwalają na powyższe ograniczenia, w związku z tym powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć prawodawstwa konkretnego użytkownika.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK JEDNOZNACZNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ Z TYM, ŻE FIRMA LOGITECH (ANI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, INWESTORZY, FIRMY ZALEŻNE, AGENCI, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIELE, DOSTAWCY, PARTNERZY I PRACOWNICY FIRMY LOGITECH) NIE PONIESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE ANI SZKODY NADZWYCZAJNE, POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, W TYM RÓWNIEŻ, ALE NIE WYŁĄCZNIE, SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH BĄDŹ ZYSKÓW LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI FIRMA LOGITECH ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA TEJ WITRYNY, USUNIĘCIA LUB UNIEMOŻLIWIENIA DOSTĘPU DO TEJ WITRYNY, NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU LUB ZMIANY TRANSMISJI LUB DANYCH, BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W ZAWARTOŚCI TEJ WITRYNY, OŚWIADCZEŃ LUB DZIAŁANIA OSÓB TRZECICH W RAMACH TEJ WITRYNY, INSTRUKCJI, INFORMACJI LUB USŁUG PRZEKAZYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM LUB POWIĄZANYCH Z TĄ WITRYNĄ LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB ODNOSZĄCYCH SIĘ DO TEJ WITRYNY. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY LOGITECH I JEJ DOSTAWCÓW Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK LUB WSZYSTKICH ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA TEJ WITRYNY W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY CAŁKOWITEJ KWOTY OPŁAT (JEŚLI TAKIE BYŁY) WPŁACONYCH FIRMIE LOGITECH W POPRZEDNIM ROKU ZA OKREŚLONĄ USŁUGĘ BĘDĄCĄ PRZEDMIOTEM ROSZCZENIA LUB KWOTY 100,00 USD, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z NICH BĘDZIE NIŻSZA. Niektóre prawodawstwa, na przykład stan New Jersey, nie zezwalają na powyższe ograniczenia, w związku z tym powyższe ograniczenia nie dotyczą stanu New Jersey i mogą nie dotyczyć prawodawstwa konkretnego użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się wynagrodzić, chronić i zabezpieczać firmę Logitech, jej filie, właściwych członków zarządu, pracowników i agentów przed jakimikolwiek roszczeniami, żądaniami, szkodami, kosztami i rodzajami odpowiedzialności, w tym także uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wnoszonymi przez jakikolwiek podmiot trzeci z powodu lub w związku z działaniami użytkownika lub jego zaniedbaniami wynikającymi z nieprawidłowego użytkowania tej Witryny. Firma Logitech zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony i sprawowania nadzoru nad innym kwestiami podlegającymi rekompensacie ze strony Użytkownika, a Użytkownik wyraża zgodę na współpracę z firmą Logitech, w zakresie wynikającym z charakteru sprawy, w celu umożliwienia jej obrony przed jakimikolwiek roszczeniami. Powyższe postanowienie o odszkodowaniu nie ma zastosowania w zakresie, w jakim wszelkie roszczenia, żądania, szkody, koszty lub zobowiązania są wynikiem własnego zaniedbania, oszustwa, umyślnego zranienia lub umyślnego naruszenia prawa przez firmę Logitech.

Ujawnienie użycia

Firma Logitech ma prawo ujawnić wszystkie informacje o użytkowniku (w tym jego tożsamość), informacje przesłane przez użytkownika, sposób używania Witryny lub usługi wybrane w Witrynie, gdy uzna, że takie ujawnienie jest potrzebne, aby (1) dochować zgodności z procedurami określonymi przez prawo, (2) dochować zgodności z dochodzeniem lub skargami dotyczącymi sposobu używania Witryny przez użytkownika, (3) wymusić przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, (4) odpowiedzieć na skargi, że informacje przesłane przez użytkownika naruszają prawa innych osób lub (5) ochronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Logitech, jej pracowników oraz gości niniejszej Witryny, zarówno klientów firmy Logitech, jak i pozostałych osób.

Firma Logitech zastrzega sobie stałe prawo do ujawniania dowolnych informacji, które uzna za niezbędne, w celu zapewnienia przestrzegania obowiązującego prawa i przepisów, umożliwienia przeprowadzenia postępowania sądowego lub zareagowania na żądanie władz. Firma Logitech może również ujawnić informacje o Użytkowniku, jeśli firma Logitech uzna, że obowiązujące prawo wymaga takiego ujawnienia lub zezwala na nie, w tym wymieniać informacje z innymi firmami i organizacjami na potrzeby ochrony przed oszustwami.

Rozwiązanie umowy

Użytkownik wyraża zgodę na to, że firma Logitech może, według swojego wyłącznego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Witryny i/lub zablokować Użytkownikowi przyszły dostęp do Witryny, jeśli stwierdzone zostanie naruszenie niniejszych Warunków użytkowania lub innych umów i wytycznych, jakie mogą być powiązane z użytkowaniem Witryny, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn, w tym, ale nie wyłącznie, z powodu (1) żądań wyegzekwowania prawa lub żądań ze strony innych agencji rządowych, (2) żądania Użytkownika dotyczącego usunięcia konta, (3) zaprzestania obsługi lub modyfikacji Witryny bądź zaprzestania świadczenia usług za pośrednictwem Witryny, lub (4) nieoczekiwanych problemów technicznych.

W przypadku rozwiązania niniejszej umowy nadal będą obowiązywały ograniczenia dotyczące Zawartości lub materiałów pojawiających się w Witrynie, postanowienia dotyczące reprezentacji i gwarancji, rekompensat i ograniczeń odpowiedzialności, które zostały zapisane w ramach niniejszych Warunków użytkowania. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zadowolony z Witryny lub usług oferowanych przez firmę Logitech, jedynym środkiem zaradczym jest rozwiązanie niniejszej Umowy

Jeśli firma Logitech będzie zmuszona podjąć jakiekolwiek działania prawne wobec Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego niniejszych Warunków użytkowania, firma Logitech będzie uprawniona do odzyskania od Użytkownika, a Użytkownik zgadza się dokonać zapłaty, wszelkich uzasadnionych opłat poniesionych z tytułu obsługi prawnej oraz kosztów takich działań, jak również wszelkiego wynagrodzenia wynikającego z nakazów sądowych lub innego godziwego wynagrodzenia. Użytkownik zgadza się na to, aby firma Logitech nie ponosiła odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innego podmiotu trzeciego za uniemożliwienie dostępu do Witryny.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki i korzystanie przez użytkownika z tej Witryny będą podlegać prawu Stanów Zjednoczonych oraz prawu stanu Kalifornia, bez rozstrzygania konfliktów między zapisami prawa. Wszelkie roszczenia i pozwy muszą być rozstrzygane przed odpowiednim sądem stanowym lub federalnym znajdującym się w okręgu Santa Clara, w stanie Kalifornia, a Użytkownik wyraża zgodę na udzielenie osobistej jurysdykcji powyższym sądom w celu wystąpienia w charakterze strony w procesie dotyczącym tych roszczeń i pozwów. Użytkownik zrzeka się obrony opartej na braku osobistej jurysdykcji i właściwości terytorialnej sądu.

Inne postawienia

Firma Logitech może w dowolnej chwili scedować niniejsze Warunki na firmę zależną lub firmę stowarzyszoną albo scedować je na inny podmiot na skutek sprzedaży, fuzji lub innej formy przeniesienia własności firmy Logitech na inny podmiot. Użytkownik nie może scedować niniejszej umowy. Niniejsze Warunki stanowią całkowitą umowę między Użytkownikiem a firmą Logitech w zakresie poruszanych kwestii, a także określają zasady użytkowania tej Witryny. Zaniechanie przez firmę Logitech wypełniania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa albo postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków nie oznacza rezygnacji z tego prawa lub postanowienia. Nawet jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, strony zgadzają się, że intencje stron odzwierciedlone w postanowieniach oraz pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w pełnej mocy. Niezależnie od postanowień dowolnej ustawy lub prawa, poza stanem New Jersey, wszystkie roszczenia lub przyczyny pozwu, które wynikły z korzystania Witryny lub niniejszych Warunków albo są związane z korzystaniem z nich, muszą zostać udokumentowane w ciągu jednego (1) roku od momentu wystąpienia, gdyż w przeciwnym razie ulegną przedawnieniu.

Właścicielem i dysponentem tej witryny jest firma Logitech.

Niniejsze Warunki zostały poprawione przez firmę Logitech w sierpniu 2016 roku.