Warunki korzystania z usługi Logitech Jumpstart

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

Warunki usługi

PRZECZYTAJ NINIEJSZE WARUNKI USŁUGI W PRZYPADKU ZAKUPU JUMPSTART LUB INNYCH USŁUG FIRMY LOGITECH U ODSPRZEDAWCY („Odsprzedawca”), KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ DOSTARCZONE PRZEZ FIRMĘ LOGITECH.

ZAKUP LUB KORZYSTANIE Z USŁUG OZNACZA ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI („WARUNKI”). NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ UMOWĘ POMIĘDZY TOBĄ („KLIENT”, „TY”), A PODMIOTEM FIRMY LOGITECH WYMIENIONYM PONIŻEJ, W CZĘŚCI 6 (f) („FIRMA LOGITECH”, „MY”). 

1.Produkt. „Produkt” w niniejszych Warunkach oznacza urządzenia firmy Logitech, urządzenia stron trzecich dostarczane wraz z Produktem oraz powiązane oprogramowanie firmy Microsoft, sprzedawany jako nowy, w standardowej konfiguracji w momencie zakupu, który zawiera Produkty wymienione w Wykazie A (Lista produktów).

Oprogramowanie inne niż firmy Microsoft, dostosowane oprogramowanie Microsoft oraz inne elementy, które nie są częścią dołączonego Produktu sprzedawanego przez Odsprzedawcę Klientowi, są wyłączone z Warunków. Niniejsze Warunki dotyczą produktów kupionych w Stanach Zjednoczonych lub innych państwach, w których Produkt jest dopuszczony do sprzedaży przez partnerów dystrybucyjnych (Objęte państwa). Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcję „Wykluczenia” poniżej.

2.Zakres usługi.

a) Zgodnie z niniejszymi Warunkami w momencie akceptacji prawidłowego wniosku o udzielenie wsparcia i potwierdzenia uprawnienia do korzystania z usługi JumpStart przez firmę Logitech Klient będzie upoważniony do uzyskania wsparcia w języku angielskim przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni od daty zakupu Produktu. Firma Logitech będzie dokładać wszelkich starań uzasadnionych z handlowego punktu widzenia, aby:

(i) zapewnić Klientowi dostęp do systemu zgłoszeń online w celu inicjowania zgłoszeń zdarzeń pomocy technicznej w firmie Logitech. Dla większej przejrzystości to nie firma Logitech będzie udzielać pomocy technicznej Klientowi;

(ii) zapewnić Klientowi dostęp do pracowników technicznych pracujących zdalnie, którzy będą pracować z Klientem, aby określić odpowiedni poziom każdego zdarzenia, odpowiadać na każde zdarzenie i zapewniać wsparcie w zakresie odnajdywania rozwiązań zdarzeń lub planowania działań przywracających Produkt do normalnego funkcjonowania;

(iii) odpowiadać na potrzeby Klienta dotyczące pomocy technicznej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 21:00 EST dla regionu Ameryki Północnej, od 09:00 do 19:00 CET dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) i od 03:30 do 19:00 IST dla regionu Azji i Pacyfiku, wyłączając święta lokalne („Czasy lokalne”). Według niniejszych Warunków firma Logitech będzie kontaktować się z Klientem w ciągu jednego (1) dnia roboczego. Firma Logitech nie określa czasu koniecznego do rozwiązania problemu ze względu na złożoną naturę oraz koordynację wdrażania rozwiązania do sal konferencyjnych.

(iv) Klient może przenieść Warunki na dowolną osobę, która kupuje produkt w trakcie trwania okresu wsparcia przedmiotowej usługi, o ile Klient jest pierwotnym nabywcą i powiadomił firmę Logitech na piśmie o przeniesieniu wraz ze wszystkimi potrzebnymi informacjami (imię i nazwisko, dane kontaktowe beneficjenta, numer potwierdzenia przez firmę Logitech lub numer seryjny produktu), a okres wsparcia nie zostanie przedłużony względem oryginalnej daty rozpoczęcia.

Firma Logitech może dodawać dodatkowe funkcje, wprowadzać zmiany do obecnych usług lub oferować nowe typy usług do swojej oferty, umieszczając je na Wykazie B w zależności od przypadku (Lista produktów). Niniejsze Warunki będą odnosiły się do nowych usług i wszelkich zmian wprowadzonych w już oferowanych usługach. Typ usługi mający zastosowanie do Klienta zostanie odnotowany na dowodzie zakupu lub w potwierdzeniu e-mail.

b) Wyłączenia. NINIEJSZE WARUNKI MAJĄ OGRANICZONY OKRES I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA i dotyczą wyłącznie Produktów znajdujących się w Objętych państwach określonych przez firmę Logitech. Wsparcie będzie udzielane zdalnie. Firma Logitech nie ma obowiązku zapewniania wsparcia dla następujących elementów:

(i) zestawy komputerowe (takie jak NUC lub Microsoft Surface Pro), sprzęt lub oprogramowanie, nawet w przypadku, gdy zostały one dostarczone z produktem lub sprzedane przez odsprzedawcę w zestawie z produktem, innych niż urządzenia firmy Logitech (takie jak Smart Dock, Tap, Conference Cam, przedłużacze, Flex). Podobnie firma Logitech nie będzie zapewniać wsparcia w przypadku jakichkolwiek zdarzeń dotyczących Produktu spowodowanych przez takie urządzenia i oprogramowanie stron trzecich nieobjętych usługą. Firma Logitech podczas analizy zdarzenia uwzględni problemy wpływające na urządzenia stron trzecich sprzedawane w zestawie z Produktem (np. NUC, Microsoft Surface Pro) i przedstawi Klientowi kroki prowadzące do rozwiązania wymagające udziału strony trzeciej (np. proces zwrotu strony trzeciej);

(ii) kod firmy innej niż Microsoft lub kod zmieniony przez firmę Microsoft, który nie jest częścią głównej architektury referencyjnej; zdarzenia dotyczące oprogramowania niebędącego obsługiwanym oprogramowaniem;

(iii) produkty firmy Microsoft, które nie znajdują się w fazie powszechnej obsługi w całym okresie obowiązywania niniejszych Warunków. Odwiedź stronę http://support.microsoft.com (lub stronę zastępczą wskazaną przez firmę Microsoft);

(iv) naprawa Produktów lub konserwacja na miejscu. Jeśli analiza zdarzenia wykaże wadę przedmiotu wymagającego wymiany, firma Logitech przedstawi najprostsze kroki prowadzące do rozwiązania problemu, na przykład przedstawiając Klientowi odpowiedni proces zwrotu;

(v) zdarzenia dotyczące Produktów, które zostały zmodyfikowane przez osoby trzecie;

(vi) Produkty uszkodzone przez ogień, wirusa, zakłócenia zasilania lub inne wydarzenia będące poza kontrolą firmy Logitech, w inny sposób niż przez zaniedbanie lub umyślne uchybienie firmy Logitech, jej agentów lub pracowników;

(vii) zdarzenia spowodowane użyciem Produktu w sposób, do którego nie został on przeznaczony;

(viii) wypadek, niewłaściwe użytkowanie lub nadużycie Produktu lub jakiegokolwiek urządzenia (w tym, między innymi, użycie niewłaściwych napięć sieciowych, bezpieczników, niezgodnych, uszkodzonych lub niższej jakości urządzeń, osprzętu lub akcesoriów, niestosowanie się do instrukcji użytkownika);

(ix) nieodpowiednia lub wadliwa infrastruktura IT, taka jak, między innymi, brak przepustowości Internetu lub zasilania. Firma Logitech przekaże analizę zdarzenia dotyczącą potencjalnych problemów związanych z infrastrukturą IT i przedstawi Klientowi kroki prowadzące do ich rozwiązania wymagające atencji strony trzeciej;

(x) siła wyższa, taka jak, między innymi, uderzenie pioruna, powódź, tornado, huragan i trzęsienie ziemi;

(xi) poza Czasami lokalnymi.

c) Ograniczenia odpowiedzialności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY LOGITECH WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW I USŁUGI LUB ZWIĄZANA Z NIMI BĘDZIE OGRANICZAĆ SIĘ DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA ZA WSPARCIE ZAPEWNIONE W RAMACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB JEŚLI NIE ZAPŁACONO ŻADNEJ KWOTY, DO CENY DETALICZNEJ ZA USŁUGĘ OBOWIĄZUJĄCEJ W DANYM MOMENCIE, ZAPROPONOWANEJ PRZEZ PRODUCENTA. W PRZYPADKU NIEWYSTĄPIENIA ZDARZENIA FIRMA LOGITECH NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA LUB INNYCH OSÓB ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA, TAKIE JAK, MIĘDZY INNYMI, UTRACONE ZYSKI, UTRATA LUB NADUŻYCIE DANYCH LUB KOSZTY ZAKUPU ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG LUB ŻADNE WYJĄTKOWE, POŚREDNIE LUB WAŻNE USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NA PODSTAWIE DOWOLNYCH ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI, TAKIE JAK, MIEDZY INNYMI, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW LUB NIEWŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA PRODUKTÓW, KORZYSTANIA Z USŁUGI W RAMACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB INNYCH POWODÓW.

3.Zobowiązania Klienta.

a) Personel pomocy technicznej. Klient wyznaczy osobę reprezentującą do bycia Pojedynczym punktem kontaktu klienta działającym jak pierwszy i centralny punkt komunikowania się z firmą Logitech podczas procesu zarządzania zdarzeniem. Pojedynczy punkt kontaktu będzie upoważniony do działania w imieniu Klienta w związku z usługą. Klient zapewni, aby ta osoba była w pełni upoważniona do składania podpisów zatwierdzających kroki milowe i rezultaty. Klient powiadomi firmę Logitech o jakichkolwiek zmianach dotyczących tego przeniesienia praw. Pojedynczy punkt kontaktu będzie zbierał wszelkie potrzebne informacje i szczegóły potrzebne do sklasyfikowania problemu. Pojedynczy punkt kontaktu zgłosi zdarzenie poprzez dostępne metody (w Internecie) specjaliście pracującemu w dziale pomocy technicznej firmy Logitech. Klient ponosi odpowiedzialność za Pojedynczy punkt kontaktu lub strony trzecie powołane przez Klienta. Dodatkowo Klient przypisze personel, który ma odpowiednią biznesową i techniczną wiedzę na temat Produktu, obecnego środowiska lub narzędzi oraz umiejętności komunikacyjne potrzebne do uczestniczenia w inicjowaniu usług.

b) Informacje, współpraca. Klient dostarczy informacje potrzebne firmie Logitech do dostarczenia usługi. Informacje te powinny zawierać co najmniej: (i) dane kontaktowe Klienta, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, (ii) informacje o Produkcie, takie jak numer potwierdzenia przez firmę Logitech lub numer seryjny Produktu (na urządzeniu lub pudełku), (iii) opis zdarzenia. Informacje zostaną przekazane zgodnie z ramami czasowymi projektu uzgodnionymi przez obydwie strony. Klient będzie współpracował z firmą Logitech w odpowiednim momencie i może zostać poproszony przez nią o określenie zdarzenia i wykonanie działań na rzecz rozwiązania. Taka współpraca dodatkowo, między innymi, dotyczy (iv) planowania i zatwierdzania zaangażowania środków Klienta; (v) planowego udostępniania informacji, systemów danych, sieci, decyzji w rozsądnym zakresie; (vi) stosowania się do wszystkich określonych wymogów w zakresie sprzętu, sieci i oprogramowania; (vii) udzielania uprawnień do zarządzania wszelkimi odpowiednimi środowiskami wewnętrznymi; (viii) zapewniania kontaktu, szkoleń i wsparcia użytkownikom końcowym. NIEUZUPEŁNIENIE DANYCH KLIENTA LUB NIEWYPEŁNIENIE DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE WSPÓŁPRACY WYMAGANYCH W CELU DOSTARCZENIA USŁUGI JUMPSTART ZGODNIE Z USTALONYM PLANEM MOŻE SKUTKOWAĆ OPÓŹNIENIAMI, KTÓRE NIE BĘDĄ LEŻEĆ PO STRONIE FIRMY LOGITECH.

c) Licencje na oprogramowanie. Oprogramowanie, usługi związane z oprogramowaniem oraz późniejsze wydania dostarczane Klientowi lub wymagane do używania produktu będą podlegać warunkom umów licencyjnych, które mają zastosowanie do podstawowego oprogramowania lub zmienionych warunków licencji dołączonych do wydań oprogramowania. Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie licencji. Klient ponosi odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w kwestii instalacji każdej aktualizacji oprogramowania w momencie udostępnienia. Jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Logitech może wymagać zaktualizowania oprogramowania w celu rozwiązania problemu.

d) Kopia zapasowa danych. Klient jest odpowiedzialny za oprogramowanie i dane Klienta. Klient wyraża zgodę na wdrażanie procedur koniecznych do ochrony integralności i bezpieczeństwa oprogramowania i danych Klienta przed nieautoryzowanym dostępem i przywracania utraconych lub zmienionych danych.

e) Przestrzeganie przepisów prawa; wymogi dotyczące eksportu. Klient będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że Klient i firma Logitech podlegają regulacjom agencji Stanów Zjednoczonych i innych rządów, które zakazują eksportu Produktów i informacji technicznych do pewnych krajów. Klient zapewnia, że nie będzie bezpośrednio i pośrednio eksportował żadnych Produktów lub informacji technicznych bez wcześniejszej zgody rządu. Nieprzestrzeganie przytoczonych zobowiązań może skutkować opóźnieniem usługi lub rozwiązaniem niniejszych Warunków.

4.Wymiana sprzętu / zgłoszenie zwrotu. W przypadku gdy firma Logitech zidentyfikuje wadę sprzętu wpływającą na urządzenie, powiadomi Klienta o możliwości zgłoszenia zwrotu (Return Material Authorization, RMA) do odsprzedawcy lub przesłania zgłoszenia zwrotu w systemie zwrotów firmy Logitech na potrzebę dalszej oceny. Jeśli wada wpływa na urządzenie strony trzeciej, marki innej niż Logitech (np. Microsoft Surface Pro), firma Logitech w ramach zaproponowanego planu rozwiązania powiadomi Klienta o możliwości zgłoszenia zwrotu bezpośrednio stronie trzeciej. Prawo do zwrotu lub inne roszczenia z tytułu gwarancji będą zatwierdzane przez właściwe instancje i obsługiwane osobno zgodnie z odpowiednim procesem zwrotu lub gwarancyjnym. Dla uniknięcia wątpliwości, zgodnie z niniejszymi Warunkami, usługa nie obejmuje naprawy lub wymiany sprzętu i nie wymienia i uzupełnia żadnych praw Klientów dotyczących naprawy lub wymiany, które mogą im przysługiwać zgodnie z odpowiednią ograniczoną gwarancją firmy Logitech lub strony trzeciej.

5.Ochrona danych osobowych. Praktyki firmy Logitech dotyczące ochrony są opisane w naszej Polityce prywatności. Klient używając produktów, usługi lub przekazując dane osobowe firmy Logitech, akceptuje i wyraża zgodę na praktyki i warunki opisane w Polityce prywatności oraz jakichkolwiek oświadczeniu o ochronie prywatności. Nasza Polityka prywatności jest włączona przez odniesienie do niniejszych warunków.

6.Warunki ogólne.

a) Czas obowiązywania umowy. Niniejsze warunki i wsparcie obowiązują od dnia zakupu Produktu, trwają i wygasają automatycznie po 90 (dziewięćdziesięciu) dniach.

b) Roszczenia dotyczące poufności lub praw autorskich. Klient potwierdza, że informacje i dane ujawnione lub przesłane firmie Logitech elektronicznie, telefonicznie lub w inny sposób nie są informacjami poufnymi i zastrzeżonymi.

c) Podwykonawstwo strony trzeciej. Firma Logitech zastrzega sobie prawo do przypisania lub zlecenia niniejszych Warunków i usługi w całości lub w części stronie trzeciej wyznaczonej przez firmę Logitech bez powiadomienia Klienta.

d) Zmiany warunków. Firma Logitech może w dowolnym momencie zmieniać, modyfikować, aktualizować, dodawać lub usuwać zapisy w ramach niniejszych Warunków. Klient powinien okresowo sprawdzać, czy w niniejszych Warunkach nie wprowadzono zmian. Dalsze użytkowanie usług przez Klienta po wprowadzeniu zmian będzie oznaczało akceptację tych zmian.

e) Wyłączenia dotyczące gwarancji. Firma Logitech nie udziela gwarancji wyraźnych bądź dorozumianych, między innymi żadnych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Firma Logitech jednoznacznie nie udziela żadnych gwarancji.

f) Podmiot zamawiający firmy Logitech. Niniejsze warunki obowiązują: (i) Logitech Inc., jeśli Klient kupił Produkt w Ameryce Północnej lub od odsprzedawcy działającego w Ameryce Północnej, (ii) Logitech Europe SA, jeśli Klient kupił Produkt w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) lub od odsprzedawcy działającego w tym regionie, Logitech Asia Pacific Ltd, jeśli Klient kupił Produkt w regionie Azji i Pacyfiku (oprócz Japonii i Chin), (iv) Logicool Co. Ltd, jeśli Klient kupił Produkt w Japonii, (v) odpowiednią regionalną jednostkę firmy Logitech, jeśli Klient kupił Produkt w innych regionach.

g) Prawo właściwe; jurysdykcja. Jeśli Klient znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Kalifornia i będą interpretowane zgodnie z tym prawem, bez względu na jego przepisy odnoszące się do wyboru prawa właściwego. Jeśli Klient znajduje się poza terenem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, niniejsze Warunki podlegają prawu obowiązującemu na terenie Szwajcarii.

h) Nieważność. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków jest nieważna, strony uzgadniają, że nieważność ta nie wpłynie na ważność pozostałych części i powinny starać się w dobrej wierze zamienić nieważne postanowienia ważnym, które najlepiej oddaje skutek ekonomiczny i cel nieważnego postanowienia.

i) Kontakty.

Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Logitech Europe SA
EPFL — Quartier de l’Innovation
CH — 1015 Lozanna, Szwajcaria

 

Data poprawienia niniejszych Warunków przez firmę Logitech: 10 maja 2019 r.

 

WYKAZ A
LISTA PRODUKTÓW

  • Logitech SmartDock
  • Logitech Tap


WYKAZ B
LISTA USŁUG

  • Zarządzanie rozwiązywaniem zdarzeń na podstawie zgłoszeń Logitech JumpStart

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy