Thông tin an toàn về đèn LED và laze

Pangea temporary hotfixes here

THÔNG TIN AN TOÀN VỀ ĐÈN LED VÀ LAZE

Thông tin dưới đây áp dụng cho các sản phẩm của Logitech với Laze/LED Loại 1 hoặc Laze/LED loại 2. Hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn cho sản phẩm của bạn sẽ chỉ ra liệu sản phẩm của bạn gồm laze/LED loại 1 hay Laze/LED loại 2.

Sản phẩm laze/LED loại 1

Các sản phẩm Logitech có chứa LED/Laze loại 1 tuân thủ Tiêu chuẩn Quốc tế EN 60825-1. 1994+A1+A2: 2001 và tiêu chuẩn FDA có tiêu đề 21 CFR Tiểu mục J. Tất cả người dùng nên tuân theo hướng dẫn cảnh báo bên dưới; việc sử dụng sản phẩm ngoài hướng dẫn được nêu ở đây có thể gây ra tình trạng phơi nhiễm phóng xạ nguy hiểm.

 

 1. Không được nhìn thẳng vào đèn LED/laze hoặc chiếu đèn LED/laze vào mắt bạn hoặc mắt người khác.

 2. Không được cho trẻ em sử dụng sản phẩm mà không có sự giám sát của người lớn.

 3. Không được cố thay thế hoặc sửa chữa đèn LED/laze; những bộ phận này người dùng không thể thay thế.

 4. Không được chiếu đèn LED/laze vào bề mặt phản xạ.

 5. Không được làm xước bóng đèn.

 6. Lau bóng đèn định kỳ bằng vải mềm, sạch.

 7. Tiêu hủy sản phẩm theo pháp luật và quy định địa phương hay khu vực của bạn, chẳng hạn, tại trung tâm tái chế chấp nhận thiết bị điện tử.

 8. Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Logitech nếu bạn cần trợ giúp về kỹ thuật hay trợ giúp khác.

 

Liên lạc Bộ phận Hỗ trợ

Sản phẩm laze loại 2

Các sản phẩm Logitech có chứa Laze loại 2 tuân thủ Tiêu chuẩn Quốc tế EN 60825-1: 1994+A1+A2: 2001 và tiêu chuẩn FDA có tiêu đề 21 CFR Tiểu mục J. Tất cả người dùng nên tuân theo hướng dẫn cảnh báo bên dưới; việc sử dụng sản phẩm ngoài hướng dẫn được nêu ở đây có thể gây ra tình trạng phơi nhiễm phóng xạ nguy hiểm.

 

 1. Không được nhìn thẳng vào đèn LED/laze hoặc chiếu đèn LED/laze vào mắt bạn hoặc mắt người khác.

 2. Không được cho trẻ em sử dụng sản phẩm mà không có sự giám sát của người lớn.

 3. Không được cố thay thế hoặc sửa chữa đèn LED/laze; những bộ phận này người dùng không thể thay thế.

 4. Không được chiếu đèn LED/laze vào bề mặt phản xạ.

 5. Không được làm xước bóng đèn.

 6. Lau bóng đèn định kỳ bằng vải mềm, sạch.

 7. Tiêu hủy sản phẩm theo pháp luật và quy định địa phương hay khu vực của bạn, chẳng hạn, tại trung tâm tái chế chấp nhận thiết bị điện tử.

 8. Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Logitech nếu bạn cần trợ giúp về kỹ thuật hay trợ giúp khác.

 

Liên lạc Bộ phận Hỗ trợ