Nettleseren IE8/IE9 er ikke lenger støttet. Bruk en nyere nettleser for å vise siden.

UTVIDET GARANTI FOR B2B

LOGITECH
Utvidet garanti for B2B – vilkår og betingelser

Gjelder for produkter som ble kjøpt etter 6. mars 2020

1. Logitech skal utvide den standard garantiperioden som gjelder for Logitech-produkter («produkter») i landene som er oppført i Tisplan A, i henhold til periodiske endringer eller som angitt på nettstedet til Logitech. Den utvidede garantien kjøpes for den valgte tidsperioden i den gjeldende innkjøpsordren («utvidet garanti»).

2. Ved å kjøpe den utvidede garantien har forretningskunder som kjøper et produkt til eget brukt (dvs. ikke til kommersielt videresalg) («sluttkunden”), krav på en ekstra garantiperiode etter standardperioden. Denne ekstra perioden tilsvarer den angitte utvidelsesperioden, som fastsatt i den gjeldende innkjøpsordren. Forbrukere kvalifiserer ikke for å kjøpe en utvidet garanti.

3. Komponenter som er en del av et produkt, dekkes av den utvidede garantien som gjelder for det aktuelle produktet. Komponenter som selges separat, og forbruksvarer er utelukket fra den utvidede garantien.

4. Den utvidede garantien kan bare kjøpes samtidig som produktet eller innen 30 dager etter kjøpsdatoen for det aktuelle produktet. Hvis en innkjøpsordre for en utvidet garanti mottas etter nevnte periode, kan Logitech etter eget skjønn avvise å godta innkjøpsordren.

5. Vilkårene for den utvidede garantien kommer i tillegg til Logitechs begrensede maskinvaregaranti (standard), som uttrykkelig er innlemmet som referanse heri og skal fortsatt ha full gyldighet. I den grad det finnes konflikter mellom (i) vilkårene for den utvidede garantien og Logitechs begrensede maskinvaregaranti, skal vilkårene for den utvidede garantien ha forrang; (ii) vilkårene for den utvidede garantien og et Logitech-nettsted, skal ilkårene for den utvidede garantien ha forrang.

6. Når den standard garantiperioden utløper, fører denne utvidede garantien til fortsatt dekning i henhold til garantivilkårene, i den kjøpte forlengelsesperioden. Logitechs godtakelse av et garantikrav er underlagt betingelsene som er fastsatt i Logitechs begrensede maskinvaregaranti. Etter at Logitech har godkjent et krav i henhold til den utvidede garantien, kan Logitech etter eget valg (i) reparere eller erstatte produktet med det samme produktet eller med et produkt av tilsvarende verdi. I visse tilfeller, der komponentene som kreves for å reparere eller erstatte den aktuelle modellen, ikke lenger er tilgjengelige, kan Logitech erstatte produktet med den nyeste modellen av tilsvarende verdi; eller (ii) gi refusjon. Refusjonen for et defekt produkt skal beregnes basert på prisen, eksklusive merverdiavgifter, som ble betalt av sluttkunden for produktet, forutsatt at (a) det tas rimelig hensyn til verdien av bruken av det defekte produktet mellom kjøpstidspunktet og refusjonen, og (b) refusjonsbeløpet skal aldri overstige produktets gjennomsnittlige markedsverdi. Verdien som beregnes av Logitech, er endelig, bindende og kan ikke gjøres til tvistegjenstand. Eventuelle utskiftede maskinvareprodukter garanteres for resten av garantiperioden eller i tretti (30) dager, avhengig av hva som er lengst.

7. Sluttkunden skal utføre handlingene og overholde prosedyrene som er beskrevet i dette avsnittet:

  1. Sørge for at informasjonen i dokumentet som bekrefer garantiforlengelsen, er riktig, og at hvert serienummer samsvarer med serienummeret på det aktuelle produktet som dekkes. Eventuelle avvik skal rapporteres til Logitechs brukerstøtte innen tretti (30) dager.
  2. Utelukkende ta kontakt med Logitech brukerstøtte via telefon, e-post eller andre metoder som er angitt av Logitech, hvis det oppstår en defekt i et produkt.
  3. Informere Logitech om produktmodeller og serienumre, kjøpsdato, en detaljert beskrivelse av problemet og all annen informasjon som med rimelighet kreves av Logitech.
  4. Sende Logitech en kopi av kjøpsbeviset for produktet, som angir kjøpsdato og serienummer, på forespørsel.
  5. Sende Logitech en kopi av kjøpsbeviset for den utvidede garantien, på forespørsel.
Unnlatelse av å overholde disse kravene og prosedyrene vil føre til ugyldiggjørelse av den utvidede garantien.

8. Den utvidede garantien er begrenset til en tidsforlengelse av Logitechs standard begrensede maskinvaregaranti fra den opprinnelige kjøpsdatoen for det aktuelle produktet. DENNE UTVIDEDE GARANTIEN ER EN IKKE-FORSIKRINGBASERT TILLEGGSGARANTI, SOM FORLENGER DEN STANDARD GARANTIPERIODEN. Den dekker ingen andre eller forskjellige omstendigheter, verken direkte eller indirekte, enn defekter i materiale og utførelse, som dekkes av Logitechs standard begrensede maskinvaregaranti. Alle garantiutelukkelser i Logitechs begrensede maskinvaregaranti gjelder også for denne utvidede garantien. Følgelig er andre omstendigheter, som for eksempel utilsiktet eller tilfeldig skade, indirekte skade, tap, tyveri, feilbehandling eller feilbruk utelukket fra dekningen.

9. Disse vilkårene og betingelsene er inngått av: (i) Logitech Inc. hvis sluttkunden kjøpte produktet i Nord-Amerika og/eller fra en forhandler i Nord-Amerika; (ii) av Logitech Europe SA hvis sluttkunden kjøpte produktet i EMEA (Europa Midt-Østen og Afrika) og/eller fra en forhandler etablert i EMEA; (iii) av Logitech Asia Pacific Limited hvis sluttkunden kjøpte produktet i Asia/Stillehavskysten og/eller fra en forhandler som er etablert i Asia/Stillehavskysten (samlet omtalt som «Logitech»).

10. Logitech forbeholder seg retten til å når som helst revidere disse vilkårene og betingelsene. Reviderte vilkår gjelder bare for produkter og utvidede garantier som kjøpes etter revisjonens ikrafttredelsesdato.

11. Den utvidede garantien er tilknyttet en enhet gjennom serienummeret (S/N). Når produktet inkluderer flere komponenter, skal bare serienummeret på primærenheten registreres. Alle komponentene som opprinnelig var en del av primærenheten, omfattes av utvidelsen av garantien.

12. Registreringen og aktiveringen av den utvidede garantien skjer under kjøpet, og sluttkunden vil motta en bekreftelse som viser serienummeret for det dekkede produktet. Hvis sluttkunden blir bedt om å registrere produktet, må han/hun gjøre dette innen ti dager fra datoen for mottak av produktet. Registreringsinformasjon kan omfatte, men ikke være begrenset til, produktnavn, kjøpsdato, kontraktens referansenummer og serienummer.

Tidsplan A
(fra og med 6. mars 2020):

Den utvidede garantien gjelder for Logitech-produktene som er oppført nedenfor («produkt»)

Produktnavn Modell/nummer for primærenhet Standard garantiperiode
Rally Camera V-R0010 Rally Camera 2 år
Rally V-R0010 Rally Camera
Rally Plus V-R0010 Rally Camera
MeetUp V-R0007
Tap V-U0053

Oversikt over varigheten på standard (inkludert), utvidedt og samlet garantiperiode:

Garanti (år) Inkludert / kjøpt separat Samlet garantiperiode
År 1 og 2 Inkludert 2 år
+1 år Kjøpes separat 3 årLand:
USA
EU + EFTA
Storbritannia