B2B utvidet garanti

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

UTVIDET GARANTI FOR B2B

LOGITECH
Utvidet garanti B2B – vilkår og betingelser
Gjelder produkter kjøpt etter 9. november 2020


1. Logitech skal utvide standard-garantiperioden som gjelder relevante maskinvareprodukter (“Produkter”) produsert av Logitech (“Utvidet garanti”). Denne utvidede garantien gjelder ikke produkter og komponenter fra tredjeparter. Komponentene produsert av Logitech som er inkludert med et produkt, dekkes av den utvidede garantien som gjelder det relevante produktet, eksklusiv komponenter som selges separat samt forbruksvarer.

2. Ved kjøp av utvidet garanti har bedriftskunden rett til å anskaffe et produkt til eget bruk (dvs. ikke for videresalg) ( “Sluttkunden”) for en garantiperiode utover den gjeldende standard garantiperioden, tilsvarende den forlengede tiden valgt i henhold til gjeldende kjøpsordre. Forbrukere kan ikke kjøpe den utvidede garantien.

3. Den utvidede garantien kan bare kjøpes ved samtidig kjøp av produktet eller innen 30 dager etter kjøpsdatoen for det relevante produktet. Hvis en kjøpsordre for en utvidet garanti mottas etter den aktuelle perioden, kan Logitech etter eget skjønn avvise kjøpsordren.

4. Disse vilkårene og betingelsene for utvidet garanti B2B (“Vilkår for utvidet garanti”) kommer i tillegg til standard Logitechs begrensede maskinvaregaranti, som er uttrykkelig innlemmet i dette dokumentet med henvisning og fortsatt skal være gjeldende. I den grad det er konflikt mellom (i) vilkår for utvidet garanti og Logitechs begrensede maskinvaregaranti, skal vilkår for utvidet garanti ha forrang; (ii) vilkår for utvidet garanti og digitale eller trykte materialer, skal vilkår for utvidet garanti ha forrang.

5. Ved utløp av standard garantiperiode, skal denne utvidede garantien medføre en fortsettelse av dekningen i henhold til garantivilkårene, tilsvarende tidsutvidelsen som er kjøpt. Logitechs godkjennelse av et garantikrav er underlagt betingelsene fastsatt i Logitechs begrensede maskinvaregaranti. Dersom Logitech godkjenner et utvidet garantikrav, kan Logitech etter eget valg: (i) reparere eller erstatte produktet med det samme produktet eller et med tilsvarende verdi. I visse tilfeller, når komponentene som er nødvendige for reparasjon eller erstatning av samme modell ikke lenger er tilgjengelige, kan Logitech erstatte produktet med den nyeste modellen av tilsvarende verdi eller (ii) utstede en refusjon. Refusjonen for et defekt produkt skal beregnes som prisen, eksklusiv mva, som er betalt av sluttkunden for produktet, under forutsetning av at (a) det foretas en vurdering av forringelsen av det defekte produktet fra tidspunktet for kjøpet og refusjonen og (b) refusjonsbeløpet skal aldri overstige rimelig markedsverdi for produktet. Verdien beregnet av Logitech er endelig, bindende og ikke åpen for debatt. Et eventuelt erstattet maskinvareprodukt vil dekkes av garantien i gjenværende garantiperiode eller tretti (30) dager, avhengig av hva som er lengst.

6. Alle rettigheter i henhold til den utvidede garantien vil avsluttes eller bortfalle, og ingen kjøpspris eller avgifter vil bli refundert dersom sluttkunden velger å returnere en ikke-defekt enhet eller ber om en kreditnota som erstatning for en defekt enhet i stedet for å sende inn en garantiforespørsel til Logitech.

7. Sluttbrukeren skal gjennomføre handlingene og overholde prosedyrene fastsatt i dette avsnittet: 

  1. påse at informasjonen i bekreftelsesdokumentet for garantiutvidelsen er korrekt, og at hvert serienummer stemmer med serienummeret på det aktuelle produktet som dekkes. Eventuell uoverensstemmelse skal rapporteres til Logitech Kundestøtte innen tretti (30) dager.
  2. kun kontakte Logitech Kundestøtte via telefon, e-post eller andre metoder oppgitt av Logitech dersom en defekt oppstår i et produkt
  3. gi Logitech informasjon om produktmodellen og serienummeret, kjøpsdatoen, en detaljert beskrivelse av problemet samt all annen informasjon som Logitech med rimelighet kan kreve.
  4. på anmodning gi Logitech en kopi av kjøpsbeviset for produktet som inneholder kjøpsdatoen og serienummeret
  5. på anmodning gi Logitech en kopi av kjøpsbeviset for den utvidede garantien.

Unnlatelse av å oppfylle disse kravene og prosedyrene vil medføre ugyldiggjøring av den utvidede garantien.

8. Den utvidede garantien er begrenset til en tidsforlengelse av standard Logitechs begrensede maskinvaregaranti fra opprinnelig kjøpsdato for det relevante produktet. DENNE UTVIDEDE GARANTIEN ER EN IKKE-FORSIKRING, EN TILLEGGSGARANTI SOM GÅR UTOVER VARIGHETEN PÅ STANDARDGARANTIEN. Den dekker ikke, verken uttrykkelig eller underforstått, ytterligere eller andre omstendigheter enn defektene i materiale og utførelse som dekkes av standard Logitechs begrensede maskinvaregaranti. Alle garantiunntak som er fastsatt i Logitechs begrensede maskinvaregaranti, gjelder for denne utvidede garantien. Følgelig er ytterligere omstendigheter, for eksempel upåregnelig eller tilfeldige skade, indirekte skade, tap, tyveri, mishandling eller misbruk, ekskludert fra dekningen.

9. Disse vilkår og betingelser er inngått av: (i) Logitech Inc. dersom sluttkunden kjøpte produktet i Nord-Amerika og/eller fra en forhandler i Nord-Amerika; (ii) Logitech Europe SA dersom sluttkunden kjøpte produktet i EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika) og/eller fra en forhandler etablert i EMEA; (iii) Logitech Asia Pacific Limited dersom sluttkunden kjøpte produktet i Stillehavsasia og/eller fra en forhandler etablert i Stillehavsasia (fellesbetegnelse «Logitech»).

10. Logitech reserverer seg retten til når som helst å endre disse vilkår og betingelser.

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå