Tjenestevilkår for Logitech Jumpstart

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Tjenestevilkår

LES DISSE TJENESTEVILKÅRENE HVIS DU HAR KJØPT JUMPSTART ELLER ANDRE LOGITECH-TJENESTER FRA EN FORHANDLER («Forhandler»). DE SKAL LEVERES AV LOGITECH.

VED Å KJØPE ELLER BRUKE TJENESTEN SAMTYKKER DU I AT DU ER BUNDET AV OG GODTAR VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DETTE DOKUMENTET («VILKÅRENE»). DISSE VILKÅRENE ER EN AVTALE MELLOM DEG («KUNDEN», «DU») OG LOGITECH-ENHETEN SOM ER OPPFØRT NEDENFOR I PARAGRAF 6 (f) («LOGITECH», «VI»).

1.Dekket produkt. Henvisninger til «Produkt» i disse vilkårene betyr de Logitech-merkede maskinvareelementene, tredjeparts maskinvareelementer som følger med disse, og tilhørende Microsoft-programvare, som selges som nye, i en standard konfigurasjon på kjøpstidspunktet, som inkluderer produktene som er oppført i Tidsplan A (Produktliste).

Programvare som ikke er levert av Microsoft, eller tilpasset Microsoft-programvare og andre elementer som ikke er en del av pakken med Produktet som selges av forhandleren til kunden, er utelatt fra vilkårene. Disse vilkårene gjelder for Produkter som er kjøpt i USA eller i andre land hvor produktet er tilgjengelig for salg via Logitech-kanalpartnere (dekkede land). Se avsnittet Eksklusjoner nedenfor hvis du ønsker mer informasjon.

2.Omfanget av tjenesten.

a) Etter at Logitech har godkjent en gyldig forespørsel om støtte og bekreftet at JumpStart-tjenesten er berettiget, har kunden rett til å motta støtte på engelsk for Produktet i 90 (nitti) dager fra kjøpsdatoen i henhold til disse Vilkårene. Logitech vil iverksette kommersielt rimelige tiltak for å

(i) gi Kunden tilgang til et elektronisk kundestøttesystem for å starte støtteforespørsler hos Logitech. Det vil si, at Logitech ikke skal levere teknisk støtte eller brukerstøtte til Kunden;

(ii) gi kunden tilgang til eksterne medarbeidere for teknisk støtte, som skal samarbeide med Kunden for å fastslå et passende nivå for hvert problem, svare tilsvarende på hvert problem og gi støtte for å løse problemet og/eller en handlingsplan for å gjenopprette normal drift av Produktet;

(iii) skal være behjelpelig med kundens servicebehov fra mandag til fredag fra kl. 09.00 til 09.00 Eastern Standard Time (EST) for Nord-Amerika, 09.00 til 19.00 sentraleuropeisk tid for Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA-regionen) og fra 03.30 til 07.00 India Standard Time for Stillehavsasia, unntatt lokale helligdager («Lokaltider»). Hensikten med disse vilkårene er at Logitech skal gi et første kontaktsvar innen én (1) virkedag. Logitech forplikter seg ikke til problemløsningstider som en del av tjenesten på grunn av den komplekse naturen og koordineringsarbeidet som kreves i et distribuert konferanseløsningsmiljø.

(iv) Kunden kan overføre vilkårene til alle som kjøper Produktet i den aktuelle støtteperioden for den aktuelle tjenesten, forutsatt at Kunden selv er den opprinnelige kjøperen og har varslet Logitech skriftlig om slik overføring med all nødvendig informasjon (navn og kontaktinformasjon av den overtakende, Logitechs bekreftelsesnummer og/eller Produktets serienummer), og at støtteperioden ikke skal utvides fra den opprinnelige startdatoen.

Logitech kan legge til flere funksjoner, gjøre endringer i eksisterende tjenester eller tilby nye typer tjenester i tilbudet, ved å legge til disse i Tidsplan B etter hvert (Liste over tjenester). Disse Vilkårene skal også gjelde de nye tjenestene og eventuelle endringer av eksisterende tjenester. Tjenestetypen som gjelder for kunden, skal fastsettes i innkjøpsordren og/eller e-postbekreftelsen.

b) Utelatelser. DISSE VILKÅRENE ER AV BEGRENSET VARIGHET OG DEKNING og er kun utvidet til dekkede produkter som befinner seg innenfor de Dekkede landene som er fastsatt av Logitech. All støtte skal leveres eksternt. Logitech er ikke forpliktet til å levere støtte for:

(i) den medfølgende datamaskinen (for eksempel NUC eller Microsoft Surface Pro), eller for maskinvareenheter og/eller programvare, selv om de leveres sammen med Produktet eller selges av Forhandleren i en pakkeløsning sammen med produktet, unntatt de Logitech-merkede enhetene (for eksempel Smart Dock, Tap, ConferenceCam, kabelforlengere, Flex). På samme måte skal Logitech ikke levere støtte for eventuelle problemer med Produktet som skyldes slike tredjepartsenheter eller slik tredjepartsprogramvare, som ikke er dekket av tjenesten. Logitech skal inkludere problemer som påvirker tredjepartsenheter som selges sammen med Produktet (f.eks. NUC, Microsoft Surface Pro), i problemanalysen, og henvise Kunden til metoder som kan løse problemet, som til slutt vil finne sted direkte hos den nevnte tredjeparten (f.eks. en tredjeparts RMA-prosess);

(ii) ikke-Microsoft-kode, eller kode som er tilpasset av Microsoft, som ikke er inkludert som en del av masterreferansearkitekturen (MRA); problemer tilknyttet programvare som ikke er en støttet programvare;

(iii) Microsoft-produkter som ikke er i den generelle støttefasen i den fullstendige perioden for disse vilkårene. Se http://support.microsoft.com (eller et overtagelsesnettsted som Microsoft kan identifisere);

(iv) reparasjon eller vedlikehold av Produkter på stedet. Hvis analysen av problemet avslører et defekt element som krever utskifting, skal Logitech i det minste henvise Kunden til metoder som kan løse problemet, for eksempel veilede Kunden om den aktuelle RMA-prosessen;

(v) problemer som gjelder Produkter som er endret av andre enn Logitech;

(vi) Produkter som er skadet av brann, virus, strømkilde eller andre hendelser utover Logitechs rimelige kontroll, bortsett fra uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse fra Logitech, deres agenter eller medarbeidere;

(vii) problemer som er forårsaket av bruk av Produktet til annet enn dets tiltenkte formål;

(viii) ulykke, misbruk eller feilaktig bruk av Produktet eller en hvilken som helst komponent derav (for eksempel bruk av feil spenning, feil sikringer, inkompatible, defekte eller dårlige enheter, forsyninger eller tilbehør, unnlatelse av å følge bruksanvisningen);

(ix) utilstrekkelig eller defekt IT-infrastruktur, for eksempel, men ikke begrenset, til manglende båndbredde eller strømforsyning. Logitech skal inkludere potensielle problemer som er tilknyttet IT-infrastruktur, i problemanalysen og henvise Kunden til metoder som kan løse problemet, som til slutt vil finne sted hos en tredjepart;

(x) force majeure slik den er, men ikke begrenset til, lyn, oversvømmelse, tornadoer, orkaner og jordskjelv;

(xi) utenfor Lokaltider.

c) Ansvarsbegrensning. LOGITECH'S ANSVAR SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE OG TJENESTEN, ER BEGRENSET TIL BELØPET SOM KUNDEN HAR BETALT FOR STØTTEN SOM LEVERES HERUNDER, HVIS INGEN BELØP BLE BETALT, SKAL BELØPET BEGRENSET TIL DEN DAVÆRENDE PRODUSENTENS FORESLÅTTE UTSALGSPRIS FOR TJENESTEN. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL LOGITECH HOLDES ANSVARLIG OVERFOR KUNDEN ELLER ANDRE PERSONER FOR EVENTUELLE SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAPT FORTJENESTE, TAP ELLER KORUPSJON AV DATA ELLER ANSKAFFELSESKOSTNADER FOR ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, ELLER FOR EVENTUELLE SPESIELLE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE, UNDER ENHVER ANSVARSTEORI, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DE SOM ER ET RESULTAT AV BRUK AV PRODUKTET(ENE), PRODUKTETS MANGLENDE EVNE TIL Å FUNGERE, BRUK AV TJENESTEN ANGITT HERI, ELLER AV EVENTUELLE ANDRE ÅRSAKER.

3.Kundeforpliktelser.

a) Støttepersonell. Kunden skal utpeke en representant som skal være Kundens eneste kontaktpunkt (SPOC) og fungerer som det første og viktigste kontaktpunktet for all kommunikasjon med Logitech under problembehandlingsprosessen. SPOC skal ha myndighet til å handle på Kundens vegne i forhold til tjenesten. Kunden skal sørge for at denne personen har all nødvendig signeringsmyndighet for å godkjenne milepæler og leveranser. Kunden skal varsle Logitech om eventuelle endringer i denne tilordningen. SPOC skal samle inn alle nødvendige opplysninger og detaljer for å klassifisere problemet. SPOC skal åpne en tjenesteforespørsel via de tilgjengelige metodene (nettet) til dedikerte spesialister hos Logitechs tekniske støtte. SPOC er Kundens ansvar eller ansvaret til en tredjepart på forespørsel fra Kunden. I tillegg skal kunden tilordne personell som har relevante forretningskunnskaper og tekniske kunnskaper om Produktet, det gjeldende miljøet eller de aktuelle verktøyene samt kommunikasjonsevnene som kreves for å delta i initialiseringen av tjenestene.

b) Informasjon, samarbeid. Kunden skal oppgi informasjonen som Logitech trenger for å levere tjenesten. Slike opplysninger skal i det minste omfatte: (i) Kundens kontaktinformasjon, inkludert navn, e-postadresse, telefonnummer, (ii) Produktinformasjon, inkludert Logitechs bekreftelsesnummer og/eller Produktets serienummer (enhet eller eske), (iii) problembeskrivelse. Informasjonen skal formidles i henhold til prosjektets tidslinje etter avtale mellom begge parter. Kunden skal samarbeide betimelig med Logitech og kan bli pålagt å utføre problemfastsettelses- og problemløsningsaktiviteter i henhold til Logitechs krav. I tillegg, og uten begrensning, omfatter slikt samarbeid også (iv) planlegge og bekrefte engasjementet til Kundens ressurser; (v) gi, på rimelig måte, tilgang til informasjon, datasystemer, nettverk, beslutninger osv. som planlagt; (vi) overholde alle spesifiserte krav til maskinvare, nettverk og programvare etter behov (vii) opprettholde fullstendige administrasjonsrettigheter for alle gjeldende interne miljøer; (viii) levere kommunikasjon, opplæring og støtte til sluttbrukere. MANGLENDE FULLFØRING AV KUNDEINFORMASJON ELLER SAMARBEIDSAKTIVITETER SOM KREVES FOR Å LEVERE JUMPSTART-TJENESTEN I HENHOLD TIL DEN AVTALTE TIDSPLANEN KAN RESULTERE I FORSINKELSER SOM LOGITECH IKKE KAN HOLDES ANSVARLIG FOR.

c) Programvarelisenser. All programvare, alle programvaretjenester og påfølgende utgivelser som leveres til Kunden eller som kreves for å bruke Produktet, skal være underlagt vilkårene i lisensavtalen som gjelder for den underliggende programvaren eller underlagt endrede lisensvilkår som følger med programvareutgivelsene. Kunden er ansvarlig for å opprettholde slike lisenser i god stand. Det er kundens ansvar å avgjøre om alle programvareløsninger skal installeres etter hvert som de blir tilgjengelige. Kunden anerkjenner imidlertid at Logitech kan kreve at Kunden oppgraderer programvaren for å løse bestemte problemer.

d) Sikkerhetskopiering av data. Kunden er ansvarlig for Kundens programvare og data. Kunden samtykker i å implementere prosedyrer som er nødvendige for å beskytte integriteten og sikkerheten til Kundens programvare og data mot uautorisert tilgang og for å gjenopprette tapte eller endrede filer.

e) Overholdelse av lover; Eksportkrav. Kunden skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Kunden anerkjenner og godtar at Kunden og Logitech er underlagt lovgivningen til amerikanske byråer og andre myndigheter, som forbyr eksport av Produkter og teknisk informasjon til bestemte land. Kunden garanterer at de ikke skal eksportere, direkte eller indirekte, noen form for Produkter og/eller teknisk informasjon uten at det først godkjennes av alle relevante myndigheter. Manglende overholdelse av forutgående forpliktelser kan føre til forsinkelse av tjenesten eller oppsigelse av disse vilkårene.

4.Erstatning av maskinvare / RMA. Hvis Logitech identifiserer en maskinvarefeil som påvirker en Logitech-komponent, skal Logitech, som en del av problemløsningen, be Forbrukeren om å sende en RMA-forespørsel (Return Material Authorization) til forhandleren, eller, hvis det er aktuelt, sende en RMA-forespørsel via Logitechs tjenesteforespørselssystem for videre validering. Hvis feilen påvirker en tredjepart og komponenter som ikke har Logitech-merket (f.eks. Microsoft Surface Pro), skal Logitech, som en del av den foreslåtte problemløsningsplanen, be Forbrukeren om å sende en RMA-forespørsel direkte til den aktuelle tredjeparten. Berettigelse for RMA eller eventuelle andre garantisaker skal valideres av de kompetente instansene og håndteres separat via den gjeldende RMA- eller garantiprosessen. For å unngå tvil omfatter tjenesten i henhold til disse Vilkårene ikke reparasjon eller utskifting av maskinvare, og erstatter heller ikke eventuelle reparasjons- eller erstatningsrettigheter som Kundene ellers måtte ha under den gjeldende begrensede garantien til Logitech eller den standard begrensede garantien til tredjeparten.

5.Datasikkerhet. Logitechs personvernrutiner er beskrevet i vår Personvernerklæring. Ved å bruke Produktene eller tjenesten eller sende Logitech personlig informasjon, godtar Kunden og samtykker i rutinene, vilkårene og betingelsene som er beskrevet i personvernerklæringen og i eventuelle andre separate personvernerklæringer. Vår personvernerklæring er innlemmet i disse vilkårene som referanse.

6.Generelle vilkår.

a) Periode. Disse vilkårene og støtten skal begynne på kjøpsdatoen for produktet, og fortsette i og automatisk utløpe 90 (nitti) dager detter denne datoen.

b) Krav om konfidensialitet eller eiendomsrett. Kunden godtar at alle opplysninger og data som formidles eller sendes til Logitech, enten det skjer elektronisk, via telefon eller på annen måte, ikke skal være konfidensielle eller proprietære for Kunden.

c) Sette bort til tredjeparter. Logitech forbeholder seg retten til å tilordne eller sette bort disse Vilkårene og tjenesten enten helt eller delvis til en tredjepart som utpekes av Logitech uten varsel til Kunden.

d) Endringer i vilkårene. Logitech når som helst endre, redigere, oppdatere, legge til og fjerne deler av disse vilkårene. Les gjennom disse Vilkårene med jevne mellomrom for å se etter endringer. Din fortsatte bruk av Tjenestene, etter publisering av slike endringer, innebærer at du godtar disse endringene.

e) Garantiutelukkelse. Logitech gir ingen garanti, verken uttrykkelig eller underforstått, men ikke begrenset til, eventuelle underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Logitech fraskriver seg uttrykkelig enhver garanti.

f) Logitech-oppdragsgiver. Disse Tjenestevilkårene er inngått av: (i) Logitech Inc. dersom Kunden kjøpte produktet i Nord-Amerika og/eller fra en forhandler etablert i Nord-Amerika; (ii) av Logitech Europe SA hvis Kunden kjøpte produktet i EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika) og/eller fra en forhandler etablert i EMEA, (iii) av Logitech Asia Pacific Ltd hvis Kunden kjøpte produktet i Stillehavsasia (bortsett fra Japan og Kina), (iv) av Logicool Co. Ltd hvis Kunden kjøpte produktet i Japan, (v) av den gjeldende regionale enheten til Logitech dersom Kunden kjøpte produktet i andre regioner.

g) Gjeldende lovgivning; Jurisdiksjon. Dersom du befinner deg i USA, styres og tolkes denne avtalen i henhold til lovene i USA og i delstaten California, uten hensyn til eller bruk av deres valg av lover eller rettslige prinsipper. Hvis du befinner deg utenfor USA, er denne avtalen utelukkende underlagt sveitsisk lovgivning.

h) Ugyldighet. Hvis noen deler av disse Vilkårene anses som ugyldige, er partene enige om at slik ugyldighet ikke skal påvirke gyldigheten av de resterende delene, og partene skal i god tro bli enige om å erstatte ugyldige bestemmelser med en gyldig bestemmelse som likner mest mulig på den økonomisk effekten og formålet til den ugyldige bestemmelsen..

i) Kontakter.

Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Logitech Europe SA
EPFL - Quartier de l’Innovation
CH - 1015 Lausanne, Sveits

Logitech reviderte disse Vilkårene 10. mai 2019.

 


TIDSPLAN A

PRODUKTLISTE

  • Logitech SmartDock
  • Logitech TapTIDSPLAN B

LISTE OVER TJENESTER

  • Logitech JumpStart – problemløsningsadministrasjon basert på støtteforespørsler

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå