Servicevoorwaarden voor Logitech Jumpstart

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

Servicevoorwaarden

LEES DEZE SERVICEVOORWAARDEN EN -BEPALINGEN ALS U JUMPSTART OF ANDERE LOGITECH-SERVICES VIA EEN WEDERVERKOPER ('wederverkoper') HEEFT AANGESCHAFT, TE LEVEREN DOOR LOGITECH.

DOOR DEZE SERVICE AAN TE SCHAFFEN OF TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN HIERIN (DE 'VOORWAARDEN'). DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U ('DE KLANT', 'U') EN DE ENTITEIT LOGITECH, HIERONDER IN SECTIE 6 (f) BESCHREVEN ('LOGITECH', 'WIJ').

1.Gedekte producten. Als er in deze Voorwaarden naar een 'Product' wordt verwezen, betreft dit hardwareproducten van het Logitech-merk, hardwareproducten van derden die hiermee gebundeld zijn en gerelateerde Microsoft-software, die als nieuw worden verkocht, in een standaardconfiguratie op het moment van aankoop. Hieronder vallen de Producten die worden vermeld in Schema A (productlijst).

Niet-Microsoft-software of aangepaste Microsoft-software en andere items die geen deel uitmaken van het gebundelde Product dat door de Wederverkoper aan de Klant wordt verkocht, zijn uitgesloten van de Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn geldig voor producten gekocht in de Verenigde Staten of andere landen waar het Product te koop is via Logitech-distributiepartners (Gedekte landen). Zie de sectie Uitzonderingen hieronder voor meer informatie.

2.Omvang van de service.

a) Wanneer Logitech een geldig verzoek tot ondersteuning accepteert en bevestigt dat de klant in aanmerking komt voor de JumpStart-service, heeft de klant recht op ondersteuning in het Engels gedurende 90 (negentig) dagen vanaf de aankoopdatum van het Product in overeenstemming met deze Voorwaarden. Logitech zal redelijke commerciële inspanningen leveren om:

(i) de klant toegang te bieden tot een online ticketingsysteem waarmee zij ondersteuningsincidenten bij Logitech kunnen initiëren. Ter verduidelijking, Logitech biedt de klant geen helpdesk-/servicedesktaken;

(ii) de Klant toegang te bieden tot technisch personeel op afstand dat met de Klant zal samenwerken om een geschikt niveau voor elk incident te bepalen, gepast zal reageren op elk incident en oplossingen voor het incident zal bieden en/of een actieplan zal opstellen om normale werking van het product te herstellen;

(iii) te reageren op servicebehoeften van de Klant, maandag tot en met vrijdag van 09:00-21:00 Eastern Standard Time voor Noord-Amerika, 09:00-19:00 Central European Time voor Europa, het Midden-Oosten en de Afrika (EMEA), en van 03:30-19:00 India Standard Time voor Pacifisch Azië, met uitzondering van lokale feestdagen ('Lokale tijden'). Het is de bedoeling van deze Voorwaarden dat Logitech een eerste reactie geeft binnen één (1) werkdag. Vanwege de complexe aard en coördinatie-inspanningen voor de implementatie van videovergadersystemen, bindt Logitech zich niet aan oplossingstermijnen als deel van de service.

(iv) de Klant kan de Voorwaarden overdragen aan iedereen die het Product koopt binnen de geldige ondersteuningsperiode voor de service in kwestie, mits de Klant zelf de oorspronkelijke aankoop heeft gedaan en Logitech schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van een dergelijke overdracht, met alle benodigde informatie (naam, contactgegevens van de persoon naar wie het wordt overgedragen, bevestigingsnummer van Logitech en/of het serienummer van het Product) en de ondersteuningsperiode niet wordt verlengd vanaf de oorspronkelijke startdatum.

Logitech kan extra functies toevoegen, wijzigingen aanbrengen aan de bestaande services of nieuwe types services aan het aanbod toevoegen door deze aan Schema B toe te voegen (Lijst van services). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de nieuwe services en de wijzigingen van bestaande services. Het type service dat van toepassing is op de klant wordt geregistreerd in het aankooporder en/of de e-mailbevestiging.


b) Uitzonderingen. DE DUUR EN DEKKING VAN DEZE VOORWAARDEN ZIJN BEPERKT en gelden alleen voor gedekte Producten in de Gedekte landen, zoals vastgesteld door Logitech. Alle ondersteuning zal op afstand worden verleend. Logitech is niet verplicht om ondersteuning te bieden voor:

(i) de gebundelde computer (zoals NUC of Microsoft Surface Pro) of hardware-apparaten en/of software, zelfs indien verzonden met het Product of verkocht door de Wederverkoper in een bundel met het Product, behalve de apparaten van het Logitech-merk (zoals de Smart Dock, de Tap, ConferenceCam, kabelverlengers, Flex). Evenzo biedt Logitech geen ondersteuning voor incidenten met het Product die zijn veroorzaakt door dergelijke apparaten van derden en software die niet onder de service vallen. Logitech neemt problemen in de incidentanalyse op die apparaten van derden treffen die gebundeld met het Product worden verkocht (bijv. NUC, Microsoft Surface Pro) en biedt de klant een weg naar een oplossing die uiteindelijk rechtstreeks met de betreffende derde partij zal plaatsvinden (bijv. RMA-proces van derden);

(ii) niet-Microsoft-code of code die is aangepast door Microsoft, die niet is opgenomen als onderdeel van de hoofdreferentiearchitectuur; incidenten met software die geen ondersteunde software is;

(iii) Microsoft-producten die niet in de normale ondersteuningsfase zijn opgenomen gedurende de volledige looptijd van deze Voorwaarden. Zie http://support.microsoft.com (of een vervolgsite die door Microsoft wordt aangewezen);

(iv) reparatie of onderhoud op locatie van de Producten. Mocht uit de analyse van het incident blijken dat er een defect onderdeel is dat moet worden vervangen, dan zal Logitech op zijn minst een weg naar een oplossing bieden, zoals de Klant wijzen op het toepasselijke RMA-proces;

(v) incidenten met Producten die zijn gewijzigd door iemand anders dan Logitech;

(vi) Producten die zijn beschadigd door brand, een virus, stroompieken of andere incidenten die buiten de redelijke controle van Logitech liggen, anders dan door nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Logitech, haar agenten of werknemers;

(vii) incidenten veroorzaakt doordat het Product is gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is;

(viii) ongeval, verkeerd gebruik of misbruik van het Product of een onderdeel daarvan (zoals, zonder beperking, het gebruik van onjuiste voltages, onjuiste zekeringen, incompatibele, defecte of inferieure apparaten, benodigdheden of accessoires of het niet volgen van de gebruiksaanwijzing);

(ix) onvoldoende of defecte IT-infrastructuur, zoals, maar niet beperkt tot, gebrek aan internetbandbreedte of voeding. Logitech zal mogelijke problemen gelieerd aan de IT-infrastructuur in de incidentenanalyse opnemen en de Klant een weg naar een oplossing bieden, die uiteindelijk bij een derde partij zal plaatsvinden;

(x) overmacht zoals (maar niet beperkt tot) bliksem, overstromingen, tornado's, orkanen en aardbevingen;

(xi) buiten de Lokale tijden.


c) Beperking van aansprakelijkheid. LOGITECH'S AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN EN DE SERVICE IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DOOR DE KLANT IS BETAALD VOOR DE HIERONDER VERLEENDE ONDERSTEUNING OF, INDIEN ER GEEN BEDRAG IS BETAALD, TOT DE HUIDIGE VOORGESTELDE VERKOOPPRIJS VAN DE FABRIKANT. LOGITECH IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN DE KLANT OF ANDERE PERSONEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, GEDERFDE WINST, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS OF AANSCHAFKOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE VOORWAARDEN, ONDER OM HET EVEN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, DE SCHADE DIE RESULTEERT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN OF HET NIET PRESTEREN VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN, HET GEBRUIK VAN DE HIERONDER VERLEENDE SERVICE OF VOOR ENIGE ANDERE REDEN.


3. VerplichtingEN van de Klant.

a) Ondersteunend personeel. De Klant zal een vertegenwoordiger aanwijzen als het Single Point of Contact (SPOC: enige contactpersoon) van de Klant, die optreedt als eerste aanspreekpunt voor alle communicatie met Logitech tijdens het incidentmanagementproces. De SPOC is gemachtigd namens de klant op te treden in aangelegenheden betreffende de service. De Klant zal ervoor zorgen dat deze persoon tekeningsbevoegd is, om mijlpalen en af te leveren producten goed te keuren. De Klant dient Logitech op de hoogte te stellen van elke wijziging in deze benoeming. De SPOC verzamelt alle benodigde informatie en details om het probleem te categoriseren. De SPOC opent een ondersteuningsticket via de beschikbare methoden (internet) voor de specialisten van de Logitech-supportdesk. De Klant of een door de Klant gemachtigde derde partij is verantwoordelijk voor de SPOC. De Klant moet bovendien personeel toewijzen met de juiste zakelijke en technische kennis van het Product, de huidige omgeving of hulpmiddelen en dat de benodigde communicatievaardigheden heeft om bij te dragen aan het initialiseren van de services.

b) Informatie; samenwerking. De Klant moet de informatie verstrekken die Logitech nodig heeft om de service te voltooien. Dergelijke informatie omvat ten minste: (i) de contactgegevens van de Klant, waaronder naam, e-mailadres, telefoonnummer, (ii) productinformatie, inclusief het bevestigingsnummer van Logitech en/of het serienummer van het Product (apparaat of doos), (iii) beschrijving van het incident. De informatie zal worden verstrekt in overeenstemming met het tijdschema van het project dat door beide partijen is overeengekomen. De klant moet tijdig samenwerken met Logitech en zal mogelijk worden gevraagd om activiteiten voor het bepalen en afwikkelen van het incident uit te voeren, zoals gevraagd door Logitech. Bovendien en zonder beperking omvat deze samenwerking ook (iv) het plannen en bevestigen van de inzet van middelen van de Klant; (v) het verschaffen, binnen redelijke grenzen, van toegang tot informatie, datasystemen, netwerken en beslissingen zoals gepland; (vi) het voldoen aan alle gespecificeerde hardware-, netwerk- en softwarevereisten zoals vereist; (vii) het behouden van volledige beheerrechten van alle toepasselijke interne omgevingen; (viii) het voorzien in communicatie, training en ondersteuning voor eindgebruikers. HET NIET VOLTOOIEN VAN KLANTINFORMATIE OF SAMENWERKINGSACTIVITEITEN DIE VEREIST ZIJN VOOR DE LEVERING VAN DE JUMPSTART-SERVICE VOLGENS DE OVEREENGEKOMEN PLANNING KAN RESULTEREN IN VERTRAGINGEN DIE NIET AAN LOGITECH KUNNEN WORDEN TOEGESCHREVEN.

c) Softwarelicenties. Alle software, softwarediensten en daaropvolgende releases die aan de Klant worden verstrekt of die vereist zijn voor gebruik van het Product, zijn onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van de licentieovereenkomsten die van toepassing zijn op de onderliggende software of op de gewijzigde licentievoorwaarden die zijn opgenomen in de softwarereleases. De klant is verantwoordelijk voor het in stand houden van dergelijke licenties. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om te beslissen of elke softwarerelease wordt geïnstalleerd zodra deze beschikbaar is. De Klant erkent echter dat Logitech de Klant kan verlangen de software bij te werken om bepaalde incidenten op te lossen.

d) Gegevensback-up. De Klant is verantwoordelijk voor de software en gegevens van de Klant. De Klant gaat ermee akkoord procedures te implementeren die nodig zijn om de integriteit en veiligheid van de software en gegevens van de Klant te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en om verloren of gewijzigde bestanden te herstellen.

e) Naleving van wetgeving; exportvereisten. De Klant dient zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De Klant erkent en stemt ermee in dat zowel de Klant als Logitech onderworpen zijn aan regelgeving door de Amerikaanse autoriteiten en andere overheden die export van de Producten en het overdragen van technische informatie naar bepaalde landen verbiedt. De Klant garandeert dat de Klant geen Producten en/of technische informatie, direct of indirect, zal exporteren zonder eerst alle goedkeuringen van de overheid te hebben verkregen. Het niet naleven van de voorgaande verplichtingen kan leiden tot vertraging van de service of beëindiging van deze Voorwaarden.

4.Hardwarevervanging/RMA.

In het geval dat Logitech een hardwarestoring identificeert die een Logitech-component beïnvloedt, zal Logitech, als onderdeel van de incidentresolutie, de Consument vragen een RMA-aanvraag (Return Material Authorization) in te dienen bij de wederverkoper of, indien van toepassing, een RMA-aanvraag in te dienen in het RMA-ticketingsysteem van Logitech voor nadere validering. Als de storing een extern onderdeel dat niet van het Logitech-merk is, (bijv. Microsoft Surface Pro) betreft, zal Logitech als onderdeel van het voorgestelde resolutieplan de Consument aanraden een RMA-aanvraag rechtstreeks bij de betreffende derde partij in te dienen. De bevoegde instanties bepalen of de Consument al dan niet in aanmerking komt voor RMA of garantieclaims. Deze worden bovendien afzonderlijk afgehandeld volgens de betreffende RMA- of garantieprocedure. Om twijfel te vermijden, omvat de service volgens deze Voorwaarden geen reparatie of vervanging van hardware en is geen vervanging van of aanvulling op reparatie- of vervangingsrechten die de Klanten op grond van de van toepassing zijnde standaard beperkte garantie van Logitech of van derden kunnen hebben.

5.Gegevensprivacy.

Logitech-privacypraktijken worden beschreven in ons Privacybeleid. Door de Producten of de service te gebruiken of Logitech uw persoonlijke gegevens te verstrekken, accepteert en stemt de Klant in met de praktijken, voorwaarden en bepalingen die zijn beschreven in het Privacybeleid en in afzonderlijke privacyverklaringen. Ons Privacybeleid is door middel van verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden.

6.Algemene voorwaarden.

a) Voorwaarden. Deze Voorwaarden en de ondersteuning gaan in op de aankoopdatum van het Product, gaan door en verlopen automatisch 90 (negentig) dagen hierna.

b) Aanspraken op geheimhouding of eigendomsrechten. De Klant gaat ermee akkoord dat alle informatie of gegevens die worden gedeeld met of verzonden naar Logitech (via de telefoon of anderszins) niet vertrouwelijk of propriëtair van de Klant zijn.

c) Uitbesteding aan derden. Logitech behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden en de service geheel of gedeeltelijk over te dragen aan of uit te besteden aan door Logitech aangewezen derden zonder kennisgeving aan de Klant.

d) Wijzigingen in de Voorwaarden. Logitech mag te allen tijde delen van deze Voorwaarden wijzigen, aanpassen, bijwerken, toevoegen of verwijderen. De Klant moet deze Voorwaarden regelmatig op wijzigingen controleren. Wanneer de Klant na publicatie van wijzigingen deze Toepassingen blijft gebruiken, geeft de Klant hiermee aan deze wijzigingen te accepteren.

e) Uitsluiting van garantie. Logitech verleent geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, maar niet beperkt, tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Logitech wijst uitdrukkelijk alle garanties af.

f) Aanbestedende dienst van Logitech. Deze Servicevoorwaarden worden aangegaan door: (i) Logitech Inc. indien de Klant het Product in Noord-Amerika en/of bij een in Noord-Amerika gevestigde wederverkoper heeft gekocht; (ii) Logitech Europe SA als de Klant het Product heeft gekocht in EMEA (Europa, het Midden-Oosten, Afrika) en/of bij een wederverkoper gevestigd in EMEA, (iii) Logitech Asia Pacific Ltd als de Klant het Product in Pacifisch Azië heeft gekocht (met uitzondering van Japan en China), (iv) Logicool Co. Ltd als de Klant het product in Japan heeft gekocht, (v) de toepasselijke regionale entiteit van Logitech als de Klant het product in een andere regio heeft gekocht.

g) Toepasselijk recht; jurisdictie. Als de Klant in de VS is gevestigd, zullen deze Voorwaarden uitsluitend worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Verenigde Staten en de Staat Californië, zonder in achtneming of toepassing van haar keuze van wetsregels of -principes. Als de Klant elders gevestigd is dan in de VS, zullen deze Voorwaarden uitsluitend beheerst worden door de wetten van Zwitserland.

h) Invaliditeit. Als een deel van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, gaan alle partijen ermee akkoord dat een dergelijke invaliditeit de geldigheid van de resterende delen niet zal aantasten, en de partijen zullen te goeder trouw proberen de ongeldige bepalingen door een geldige bepaling te vervangen die het economische effect en de bedoeling van de ongeldige bepaling het dichtst benadert.

i) Contactinformatie.

Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Logitech Europe SA
EPFL - Quartier de l’Innovation
CH - 1015 Lausanne, Zwitserland

 

Logitech heeft deze Voorwaarden herzien op 10 mei 2019.SCHEMA A
PRODUCTLIJST

  • Logitech SmartDock
  • Logitech Tap


SCHEMA B
LIJST MET SERVICES

  • Logitech JumpStart-ticket op basis van incidentresolutiemanagement

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen