Softwarelicentieovereenkomst

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

Software Licentieovereenkomst

Lees deze softwarelicentieovereenkomst zorgvuldig door voordat u uw Logitech-product gebruikt. Door uw Logitech-product te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de bepalingen van deze overeenkomst. Als u niet instemt met de bepalingen van deze overeenkomst, dient u het Logitech-product onmiddellijk te retourneren in de oorspronkelijke verpakking, met het aankoopbewijs en binnen 30 dagen, of overeenkomstig het retourbeleid van het verkooppunt, welk van beide perioden maar het langst is.

1.Algemeen. De software/app en documentatie die bij deze overeenkomst horen ('Software'), worden niet verkocht, maar aan u in licentie gegeven, door Logitech Europe S.A. ('Logitech') voor gebruik uitsluitend onder de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Logitech en zijn licentiegevers behouden het eigendom van de Software en Logitech behoudt alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. De bepalingen van deze overeenkomst gelden voor alle software-updates van Logitech ter vervanging en/of aanvulling van de oorspronkelijke Software, behalve wanneer een dergelijke update wordt geleverd met een aparte licentie, in welk geval de bepalingen van die licentie gelden.

2.Licentieverlening en -beperkingen. Afhankelijk van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst verleent Logitech u een beperkte niet-exclusieve licentie om één exemplaar van de Software te gebruiken met het Logitech-product dat u heeft aangeschaft of de Logitech-service die u gebruikt. Het is niet toegestaan en u stemt ermee in dat het niet is toegestaan, en dat u anderen ook niet in staat zult stellen, de broncode van de Software te kopiëren (behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan krachtens deze overeenkomst), decompileren, demonteren of ontsleutelen, of afgeleide werken te maken van of een installatieprogramma te maken voor de Software of een deel ervan (behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door toepasbare wetgeving).DE SOFTWARE IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK BIJ DE BEDIENING VAN NUCLEAIRE FACILITEITEN, NAVIGATIE- OF COMMUNICATIESYSTEMEN VOOR VLIEGTUIGEN, LUCHTVERKEERSCONTROLE, MEDISCHE APPARATEN OF ANDERE APPARATUUR WAARBIJ HET FALEN VAN DE SOFTWARE TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE FYSIEKE OF OMGEVINGSSCHADE ZOU KUNNEN LEIDEN.

3. Overdracht. U gaat ermee akkoord dat het niet is toegestaan om de Software te verkopen, opnieuw te distribueren, huren, leasen of in sublicentie te geven, en zal ook anderen daartoe niet in staat stellen, behalve wanneer u een Logitech-product heeft aangeschaft bij de Software; u mag de Software dan overdragen wanneer u het Logitech-product dat deze Software gebruikt, permanent overdraagt, op voorwaarde dat: (a) alle Software-updates die u in gebruik of in bezit heeft, in de overdracht zijn inbegrepen, (b) u geen exemplaren van de Software, geheel of gedeeltelijk, voor uzelf houdt, met inbegrip van exemplaren die op een computer of ander opslagapparaat worden bewaard en (c) dat degene aan wie de Software wordt overgedragen, akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

4.Beëindiging. Deze overeenkomst is geldig tot deze wordt beëindigd. Beide partijen mogen deze overeenkomst op elk moment om welke reden dan ook beëindigen.Uw recht om de Software te gebruiken wordt automatisch beëindigd zonder waarschuwing van Logitech, als u enige bepaling van deze overeenkomst schendt. Bij beëindiging van deze overeenkomst moet u het gebruik van de software staken en alle exemplaren van de software in uw bezit of onder uw beheer vernietigen. De bepalingen van paragraaf 5, 6, 10, 11 en 12 blijven ook na verloop of beëindiging van deze overeenkomst geldig.

5.AFWIJZING VAN GARANTIE. TOT DE HOOGSTE MATE DIE WORDT TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT WORDEN DE LOGITECH-SOFTWARE EN -SERVICES GELEVERD 'ZOALS ZE ZIJN' MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT, TOT DE MATE DIE WORDT TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, UW GEBRUIK VAN DE LOGITECH-SOFTWARE EN -SERVICES GEHEEL VOOR EIGEN RISICO IS EN DAT HET GEHELE RISICO WAT BETREFT TOEREIKENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING BIJ U LIGT. LOGITECH EN ZIJN LICENTIEGEVERS WIJZEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE LOGITECH-SOFTWARE EN -SERVICES AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ STILZWIJGEND OF STATUTAIR, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ACCURATESSE, ONGESTOORD GEBRUIK EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. LOGITECH GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN STORING VAN UW GEBRUIK VAN DE LOGITECH-SOFTWARE OF -SERVICES, DAT DE FUNCTIES IN DE LOGITECH-SOFTWARE OF -SERVICES AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, DAT DE WERKING VAN DE LOGITECH-SOFTWARE OF -SERVICES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT DEFECTEN IN DE LOGITECH-SOFTWARE OF -SERVICES ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN ENKELE LEVERANCIER, AGENT OF WERKNEMER VAN LOGITECH IS GEMACHTIGD OM DEZE AFWIJZING VAN GARANTIE TE WIJZIGEN, UIT TE BREIDEN OF ERAAN TOE TE VOEGEN. Aangezien sommige rechtsgebieden geen uitsluitingen van stilzwijgende garanties of beperkingen van toepasselijke wettelijke rechten van consumenten toestaan, kan het zijn dat bovenstaande beperkingen en uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER NIET VERBODEN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZULLEN LOGITECH OF ZIJN LICENTIEGEVERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE AANSCHAFFINGSKOSTEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS, OF ENIG ANDERE SPECIALE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT DE VERKOOP VAN, HET IN LICENTIE GEVEN , HET GEBRUIK VAN, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN EEN LOGITECH-PRODUCT OF -SERVICE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, EN VOLGENS WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE DAN OOK (IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), ZELFS ALS LOGITECH VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LOGITECH EN ZIJN LICENTIEGEVERS HET FEITELIJKE BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT BETAALD IS VOOR HET PRODUCT OF DE DIENST VAN LOGITECH WAARUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT. De voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing als de hierboven vermelde verhaalsaansprakelijkheid niet aan het wezenlijke doel voldoet. Aangezien sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van bijkomende of gevolgschade niet toestaan, geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet voor u. De bovenstaande beperkingen zullen niet gelden in geval van persoonlijk letsel, waarbij en tot de mate waarin het toepasselijke recht dergelijke aansprakelijkheid vereist.

7. Eindgebruikers van de Amerikaanse regering. Deze Software is een 'Commercial Item' zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. 2.101, en bestaat uit 'Commercial Computer Software' en 'Commercial Computer Software Documentation' en wordt aan eindgebruikers van de Amerikaanse regering in licentie gegeven (a) uitsluitend als 'Commercial Item' en (b) uitsluitend met dezelfde rechten die worden verleend aan alle andere eindgebruikers conform de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Ongepubliceerde rechten voorbehouden krachtens de auteurswetgeving van de Verenigde Staten.

8.Garanties voor Exportwetgeving. U gaat ermee akkoord dat u de Software niet (opnieuw) zult exporteren wanneer dit in strijd is met toepasbare wetten of voorschriften, inclusief zonder beperking de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten, de Europese Unie, Zwitserland en/of de wetten en voorschriften van het rechtsgebied waar u de Software verkregen hebt.

9.Agenten en derdepartij-kopers. Als u de Software uit naam van een andere persoon of entiteit aanschaft, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om de partij of entiteit waarvoor u de Software aanschaft, te binden aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

10.Toepasselijk recht en deelbaarheid. Als u in de VS bent gevestigd, zal deze overeenkomst uitsluitend geregeld en geïnterpreteerd worden volgens de wetten van de Verenigde Staten en de Staat Californië, zonder in achtneming of toepassing van haar keus van wetsregels of -principes. Als u elders gevestigd bent dan in de VS, zal deze overeenkomst uitsluitend geregeld worden volgens de wetten van Zwitserland. Als om welke reden dan ook een gerechtshof met bevoegde jurisdictie een bepaling van deze overeenkomst, of een deel daarvan, niet afdwingbaar acht, zal die bepaling van de overeenkomst tot de hoogst mogelijke mate afgedwongen worden om de intentie van de partijen te verwezenlijken, en zal de rest van deze overeenkomst volledig van kracht blijven.

11. Gehele overeenkomst, toepasselijke taal. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de Software en vervangt alle voorgaande of even oude afspraken, communicaties of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, wat betreft dergelijke inhoud. Geen aanvulling op of wijziging in deze overeenkomst zal bindend zijn, tenzij schriftelijk ondertekend door Logitech. Vertalingen van deze overeenkomst zijn gemaakt ten behoeve van plaatselijke vereisten. In het geval van een verschil tussen de Engelse en de niet-Engelse versie geldt de Engelse versie van deze overeenkomst.

12. Opensource-software. Bepaalde delen van de Software zijn niet gelicentieerd onder de bepalingen van deze overeenkomst, maar onder de bepalingen van toepasbare opensource-licenties ('Opensource-onderdelen'). De Opensource-onderdelen die van toepassing zijn op de Software en bijbehorende toepasselijke licenties worden vermeld op http://opensource.logitech.com.Uw gebruik van elk Opensource-onderdeel is onderworpen aan de bepalingen van elke toepasbare licentie. U moet akkoord gaan met de bepalingen van elke toepasbare licentie als u de Software wilt gebruiken.

13. Updates.Logitech is niet verplicht om updates of ondersteuning voor de Software te bieden.In het geval dat Logitech, naar eigen goeddunken, updates en/of upgrades voor de Software van uw product levert ('Updates'), gaat u akkoord dat Logitech om welke reden dan ook en op elk moment dergelijke Updates mag beëindigen. Logitech en zijn dochterondernemingen en agenten mogen diagnostische, technische en verwante informatie verzamelen, onderhouden, verwerken en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot informatie over uw Logitech-product, computer, systeem en toepassingssoftware, randapparatuur en andere verwante apparaten, die periodiek wordt verzameld om de voorziening te vergemakkelijken van updates, productondersteuning en andere services voor u (indien van toepassing) met betrekking tot de Logitech-software, en om naleving van de bepalingen van deze overeenkomst te verifiëren. Logitech mag deze informatie gebruiken, zolang deze zich in een vorm bevindt waaruit geen persoonlijke identificatiegegevens kunnen worden afgeleid, om onze producten te verbeteren of om services aan u te verlenen.

De Software wordt beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten en internationale verdragen. Ongeautoriseerde reproductie of distributie van de Software heeft civiele en strafrechtelijke sancties tot gevolg.

© 2015 Logitech. Alle rechten voorbehouden.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen