Algemene voorwaarden voor de service Logitech Select

Pangea temporary hotfixes here

Algemene voorwaarden voor de Logitech Select-service

Deze Algemene voorwaarden ('Overeenkomst') zijn van toepassing op de Logitech Select-service zoals verder beschreven in het servicebeschrijvingsdocument (de 'Service'). De klant aanvaardt en gaat ermee akkoord gebonden te zijn door deze overeenkomst. Logitech behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden voor de Logitech Select-service op elk moment en van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. LOGITECH SELECT IS ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR ZAKELIJKE KLANTEN DIE ONDERSTEUNDE SYSTEMEN AANKOPEN VOOR HUN EIGEN COMMERCIEEL OF PROFESSIONEEL GEBRUIK EN NIET VOOR COMMERCIËLE WEDERVERKOOP. CONSUMENTEN KOMEN NIET IN AANMERKING OM DE SERVICE TE KOPEN.

1. Definities

'Klant' betekent een eindgebruiker die de Service heeft aangeschaft voor eigen commercieel of professioneel gebruik en niet voor wederverkoop.

'Defect" of 'Stuk' is zoals gedefinieerd in de toepasselijke Beperkte hardwaregarantie van Logitech.

'Ruimte' betekent een vergaderruimte waaraan de Klant een Select-licentie heeft toegewezen via de Select Portal en die een door Logitech ondersteund product bevat.

'Door Logitech ondersteund product' betekent een door Logitech goedgekeurd product voor videosamenwerking dat wordt vermeld in de Servicebeschrijving.

'Wederverkoper' verwijst naar een winkel of wederverkoper die de Service aan de Klant heeft verkocht.

'Servicebeschrijvingsdocument' is het Logitech-document dat hier beschikbaar is: https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455 en waarin de details van de Service worden beschreven.

'Gebundeld product van derden' verwijst naar hardware- en softwareproducten van derden die zijn goedgekeurd door Logitech en gebundeld met een door Logitech ondersteund product.

'Andere producten van derden' verwijst naar hardware- en softwareproducten van derden die niet zijn gebundeld met een door Logitech ondersteund product, maar die beschikbaar zijn in een Ruimte en worden gebruikt in combinatie met een door Logitech ondersteund product.

'Product van derden' betekent gezamenlijk: Gebundeld product van derden en Ander product van derden.

2. Logitech Services

Logitech levert de Service in overeenstemming met de Servicebeschrijving overeenkomstig de volgende voorwaarden en bepalingen:

2.1. Omvang. Logitech levert de Service wanneer deze door de Klant is aangeschaft. Het Servicebeschrijvingsdocument is hierin middels verwijzing opgenomen. De Service is alleen beschikbaar voor door Logitech ondersteunde producten die in een ruimte zijn geïnstalleerd en die niet aan het einde van hun levensduur zijn op het moment van aankoop van de Service en die zijn aangeschaft in de landen die zijn gespecificeerd in de Servicebeschrijving ('Gedekte landen'). Een externe serviceprovider onder contract met Logitech kan de Service gedeeltelijk of volledig leveren.

2.2. Select Portal. De Klant moet zich aanmelden bij de webportal ('Select Portal') die door Logitech wordt geleverd om de Service te activeren en te beheren. Elk aangeschaft Servicepakket komt overeen met één Select-licentie die aan één ruimte is toegewezen en dekt het door Logitech ondersteunde product dat in een dergelijke ruimte is geïnstalleerd. Voor elk aangeschaft Servicepakket moet de Klant de Service in de Select Portal activeren en een geldige Select-licentie aan een Ruimte toewijzen.

Onafhankelijke externe wederverkopers, vertegenwoordigers, serviceproviders of aannemers ('Derde gebruiker') kunnen zich aanmelden bij de Select Portal en de Service namens de Klant beheren. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik door Derden van de Service, Select Portal en andere software (indien van toepassing) die door Logitech ter beschikking wordt gesteld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig gedrag dat in strijd zou zijn met de vereisten van deze Overeenkomst en met alle algemene voorwaarden die op de Klant van toepassing zijn.

2.3. Locatie. De Service wordt geleverd in de Gedekte landen. Sommige services in Select zijn niet in alle landen beschikbaar. De verplichting van Logitech om de Service te leveren aan door Logitech ondersteunde producten die uit de Gedekte landen zijn verplaatst, is afhankelijk van de lokale beschikbaarheid en kan onderhevig zijn aan extra vergoedingen en kosten of aan andere serviceniveaus.

2.4. Producten van derden.

a. Voor Gebundelde producten van derden ondersteunt Logitech problemen met de standaard, vooraf geïnstalleerde SRS/OS-images voor Microsoft Teams Rooms, Zoom en de andere toepassingen voor videovergaderen die beschikbaar zijn in CollabOS. Logitech kan ook optreden als bemiddelaar tussen de Klant en de externe leverancier voor de Klant om de ondersteuning te verkrijgen waarop hij mogelijk recht heeft op grond van enige garantie bij die andere leveranciers.
b. Logitech zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Producten van derden die beschikbaar zijn in een Ruimte te ondersteunen voor zover ze communiceren met een door Logitech ondersteund product, bijvoorbeeld om te helpen bij verbindingsproblemen of netwerkverbindingen. De Service omvat in geen geval garantie- of vervangingsservices voor Producten van derden.
c. De Service omvat geen vervangings- of reparatieservices onder de garantie voor Producten van derden, met name geavanceerde RMA en Directe RMA zijn uitgesloten van de Service. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat deze over de juiste garantiedekking beschikt voor de Producten van derden en Logitech is niet verantwoordelijk voor de prestaties van Producten van derden en de gerelateerde software en service.

2.5. Ondersteunde releases. De Service vereist dat de Klant de software en het door Logitech ondersteunde product op de minimale releaseniveaus of configuraties houdt, zoals gespecificeerd door Logitech. De Klant moet ook patches, software-updates of volgende releases installeren zoals aangegeven door Logitech om het Door Logitech ondersteunde product in aanmerking te laten komen voor de Service.

2.6. Uitsluitingen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de toepasselijke Servicebeschrijving, dekt de Service niet:

 • bepaalde onderdelen zoals batterijen of verbruiksartikelen;
 • service aan door Logitech ondersteunde producten die beschadigd zijn door misbruik, een ongeluk, wijziging, ongeschikte fysieke of operationele omgeving, onjuist onderhoud door de Klant, verwijdering of wijziging van apparatuur of identificatielabels van onderdelen;
 • storing veroorzaakt door een product of accessoires waarvoor Logitech niet verantwoordelijk is;
 • eventuele gebreken veroorzaakt door normale slijtage;
 • cosmetische schade die de functionaliteit van de door Logitech ondersteunde producten niet aantast;
 • elektrische werkzaamheden buiten de door Logitech ondersteunde producten, onvoldoende of defecte IT-infrastructuur.

 

2.7. Geavanceerde RMA. Logitech biedt geavanceerde vervanging voor alle defecte door Logitech ondersteunde producten die onder een geldige Beperkte hardwaregarantie van Logitech vallen, met uitzondering van Producten van derden, zoals uiteengezet in de Servicebeschrijving. Gebundelde producten van derden zijn niet inbegrepen in de geavanceerde RMA-serviceniveaus en de vervanging ervan is onderworpen aan het relevante vervangingsbeleid, de activiteiten en de eigen serviceniveaus van derden. De Andere producten van derden die in een Ruimte zijn geïnstalleerd, vallen niet onder vervanging door Logitech.

Als geavanceerde vervangingstijden onderhevig zijn aan gebeurtenissen buiten de controle van Logitech nadat de vervangende eenheden zijn verzonden, zoals weersomstandigheden, storingen in het transportnetwerk (zoals uitgevoerd door koeriersbedrijven), naleving van exportcontroles en douaneprocessen, vertragingen bij de douane of andere variabelen en factoren buiten de macht van Logitech, geeft Logitech geen garantie voor levering de volgende werkdag of andere leveringstermijnen. Logitech kan met name geen verantwoordelijkheid nemen voor vertragingen bij koeriersbedrijven.

2.8 Directe RMA. Logitech levert reservehardware-eenheden van de Logitech-apparatuur gebundeld met een door Logitech ondersteund product aan in aanmerking komende Klanten zoals uiteengezet in de Servicebeschrijving, om deze op de locatie van de Klant te bewaren voor vervanging dezelfde dag. Directe RMA is niet van toepassing op Gebundelde producten van derden, noch op Andere producten van derden. Klanten zijn eigenaar van de reservehardware-eenheden, slaan deze op de juiste manier op en zijn aansprakelijk voor verlies of schade die van invloed kan zijn op de genoemde eenheden, met uitzondering van Defecten.

2.9.
Wijziging; Beëindiging van de service. Logitech behoudt zich het recht voor om (i) deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen nadat de herziene voorwaarden en bepalingen op de website zijn geplaatst, (ii) de Producten stop te zetten en dienovereenkomstig de ondersteuning voor de Producten of enige versies daarvan te staken, of (iii) de Service op elk gewenst moment te wijzigen of stop te zetten. Sectie 8.3 (annulering) beschrijft de enige verhaalsmogelijkheden van de Klant voor elke claim met betrekking tot de stopzetting van de Service. Wanneer de Klant na publicatie van wijzigingen de Service blijft gebruiken, geeft de Klant hiermee aan deze wijzigingen te accepteren.

3. Termijn

3.1. De termijn voor de Service wordt gespecificeerd op de Select-factuur van de Wederverkoper ('Termijn') en begint op de datum van de bevestigingsmail aan de Klant ('Startdatum'). De Termijn eindigt automatisch bij het verstrijken ervan. Logitech levert na de Termijn geen services. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om aanvullende, opeenvolgende Servicepakketten aan te schaffen wanneer deze beschikbaar zijn.

3.2. In het geval dat Logitech de productie van een Logitech-product ('Einde levensduur product') beëindigt of als een externe fabrikant de productie van een Gebundeld product van een derde staakt, zal Logitech de Service leveren in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst voor de resterende duur van de dan lopende Termijn en zal de Service automatisch aflopen na de dan lopende Termijn. Logitech kan naar eigen goeddunken deze Overeenkomst beëindigen in overeenstemming met Sectie 8.3. Geen enkele Service voor een door Logitech ondersteund product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, wordt verlengd of vernieuwd.

4. Software-ondersteuning

4.1. Logitech Software. Logitech biedt hulp bij het oplossen van softwareproblemen door getrainde experts voor eigen Logitech Software en voor software van derden die worden vermeld in CollabOS (bijv. Microsoft Teams Rooms, Zoom) ('Gedekte software'). Andere softwaretoepassingen van derden die niet worden vermeld in CollabOS en ook niet worden gespecificeerd in de Servicebeschrijving, zijn uitgesloten van de Service.

4.2. Omvang van de service. Logitech helpt klanten hun problemen met Gedekte software op te lossen door middel van elektronische en telefonische assistentie. Voor Gedekte software die software van derden is, kan Logitech, indien Logitech vaststelt dat het geen oplossing biedt voor problemen, optreden als bemiddelaar tussen de Klant en de externe leverancier om de Klant te helpen bij het verkrijgen van service of ondersteuning van derden waarop de Klant mogelijk recht heeft krachtens haar overeenkomsten met deze andere leveranciers. Logitech zal zich commercieel gezien redelijk inspannen om de volgende services voor softwareondersteuning aan te bieden, als volgt:

 • Voorgestelde correcties
 • Probleembepaling, zoals informatievergaring, analyse, zoeken naar aanvullende informatie
 • Probleemoplossing, zoals het bieden van een oplossing of stappen naar een oplossing, een tijdelijke oplossing, configuratiewijzigingen, escalatiebugrapport
 • Aanvullende beheerservices, zoals hulp bij de installatie van updates.
 •  

  4.3. Beperkingen op de softwareondersteuningsservice. Softwareondersteuning omvat alleen ondersteuning voor de Gedekte software en sluit de volgende soorten ondersteuning uit:

 • Toepassingssoftware van andere dan Logitech, met uitzondering van gespecificeerde 'Gedekte software'
 • Alle services op locatie
 • Hulp bij het trainen op afstand of op locatie
 • Verwijdering van virussen of malware
 • Scripting, programmering, webontwikkeling
 •  

  De verplichtingen van Logitech onder deze Overeenkomst zijn beperkt tot het ter beschikking stellen van personen die bekend zijn met de Gedekte software en bijbehorende Ondersteunde systemen, en tot het verstrekken van de resultaten van de redelijke inspanningen van Logitech als antwoord op de vragen van de Klant. LOGITECH GARANDEERT NIET DAT BEPAALDE VRAGEN ZULLEN WORDEN OPGELOST, OF DAT DE GEDEKTE SOFTWARE OF EEN PROBLEEMOPLOSSING SPECIFIEKE RESULTATEN ZAL LEVEREN. Logitech kan concluderen dat een vraag te complex is of dat het systeem van de Klant van dien aard is dat een effectieve analyse van de vraag via e-mail of telefoongesprekken onmogelijk is. De klant begrijpt dat Logitech mogelijk niet in staat is dit soort vragen op te lossen, en de klant begrijpt en aanvaardt dat er onafhankelijke regelingen moeten worden getroffen voor de oplossing van dergelijke vragen.

  5. Verantwoordelijkheden van de Klant.

  De Klant zal:

 • de instructies van Logitech en de procedures voor serviceaanvragen volgen;
 • volledig samenwerken met Logitech totdat de Service volledig is uitgevoerd;
 • een back-up van gegevens bijhouden en een volledig plan voor noodherstel opstellen. De klant gaat ermee akkoord dat Logitech niet verantwoordelijk is voor verloren of beschadigde software of gegevens, ongeacht de reden voor het verlies, inclusief en zonder beperking als gevolg van nalatigheid van Logitech. Deze beperking is van toepassing op elke actie, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, een onrechtmatige daad of een andere theorie;
 • op eigen kosten de nodige nutsvoorzieningen leveren en onderhouden om de door Logitech ondersteunde producten te gebruiken in overeenstemming met de specificaties;
 • op eigen kosten alle verbruiksartikelen vervangen die in verband met de door Logitech ondersteunde producten worden gebruikt;
 • toestemming voor Logitech verkrijgen voor toegang tot de door Logitech ondersteunde producten, de gegevens daarop en alle hardware- en softwareonderdelen die bij de door Logitech ondersteunde producten zijn inbegrepen ten behoeve van het leveren van de Service;
 • een actueel, gerenommeerd antivirusprogramma installeren, gebruiken en regelmatig bijwerken in verband met de door Logitech ondersteunde producten. Reparatie of herstel van door Logitech ondersteunde producten die zijn beschadigd of geïnfecteerd door een virus, zijn uitgesloten van de dekking van de Service;
 • voldoen aan alle andere verantwoordelijkheden van de Klant die in deze Overeenkomst en in de toepasselijke Servicebeschrijving worden beschreven. Als de Klant niet aan al zijn verplichtingen voldoet, is Logitech niet verplicht om de Logitech-service te leveren, of kan er sprake zijn van extra kosten of vertraging.
 • alle softwarelicenties die aan de Klant zijn verstrekt of die vereist zijn voor het gebruik van de door Logitech ondersteunde producten, in goede staat te houden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om te beslissen of elke softwarerelease wordt geïnstalleerd zodra deze beschikbaar is. De Klant erkent echter dat Logitech de Klant kan verplichten om de software te upgraden om de Service te kunnen verlenen.
 •  

  6. AFWIJZING VAN ALLE GARANTIES.

  LOGITECH BIEDT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SERVICE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES VAN ENIGE HARDWARE OF SOFTWARE DIE WORDT GEBRUIKT BIJ HET UITVOEREN VAN DE SERVICE, OF ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN UIT DE SERVICE OF DE RESULTATEN VAN ENIGE AANBEVELING DIE LOGITECH DOET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID, NIET-SCHENDING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN ENIGE VAN DE TE LEVEREN PRESTATIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE IMPLEMENTATIE VAN ENIGE AANBEVELING DIE LOGITECH KAN VERSTREKKEN. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE ANDERE SCHRIFTELIJKE DOCUMENTATIE OF ENIGE MONDELINGE COMMUNICATIE MET DE EINDKLANT KAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE SECTIE WIJZIGEN.

  Voor sommige aspecten van de Service kan het nodig zijn dat Logitech ingrijpt op hardware of software die niet door Logitech is geproduceerd. De garantie van sommige fabrikanten kan komen te vervallen als Logitech of iemand anders dan de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger aan de hardware of software werkt. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om naar de garantie en voorwaarden te kijken en ervoor te zorgen dat Logitech's uitvoering van de Service geen invloed heeft op de garantie. Als dit het geval is, is het effect acceptabel voor de Klant. LOGITECH NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN DERDEN VOOR EFFECTEN DIE DE SERVICE KAN HEBBEN OP DEZE GARANTIES OF VOORWAARDEN.

  7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

  LOGITECH (MET INBEGRIP VAN AAN LOGITECH GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN) AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID DIE VERDER GAAT DAN DE HIERIN UITEENGEZETTE VERHAALSMOGELIJKHEDEN, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOR LOGITECH ONDERSTEUNDE PRODUCTEN DIE NIET BESCHIKBAAR ZIJN VOOR GEBRUIK, VERLOREN OF BESCHADIGDE GEGEVENS OF SOFTWARE OF DE LEVERING VAN SERVICES OF ONDERSTEUNING. LOGITECH IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE DOOR LOGITECH ONDERSTEUNDE PRODUCTEN BIJ ENIGE ACTIVITEIT MET EEN HOOG RISICO, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE BEDIENING VAN NUCLEAIRE FACILITEITEN, NAVIGATIE- OF COMMUNICATIESYSTEMEN VOOR VLIEGTUIGEN, LUCHTVERKEERSCONTROLE, MEDISCHE SYSTEMEN, LEVENSINSTANDHOUDINGSSYSTEMEN OF WAPENSYSTEMEN. LOGITECH IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR WINSTDERVING, ZAKELIJK VERLIES OF ANDERE INCIDENTELE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADEVERGOEDING, ZELFS ALS LOGITECH OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF VOOR CLAIMS VAN DERDEN.

  DE KLANT STEMT ERMEE IN DAT LOGITECH VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE AANKOOP VAN SERVICES NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK IS VOOR EEN SCHADEBEDRAG BOVEN HET TOTALE BEDRAG DAT DE KLANT HEEFT BETAALD VOOR DE AANKOOP VAN DE SERVICE ONDER DEZE OVEREENKOMST GEDURENDE DE TWAALF MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP LOGITECH DOOR DE KLANT OP DE HOOGTE WORDT GESTELD VAN EEN AANSPRAKELIJKHEIDSCLAIM.

  DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT DE OORZAAK OF OMSTANDIGHEDEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT DERGELIJK(E) VERLIES, SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID, ZELFS INDIEN DERGELIJK(E) VERLIES, SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DADEN OF CONTRACTBREUK (INCLUSIEF FUNDAMENTELE SCHENDING OF SCHENDING VAN EEN FUNDAMENTELE VOORWAARDE).

  NOCH LOGITECH NOCH EINDKLANT KAN ENIGE ACTIE UITVOEREN IN WELKE VORM DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST, MEER DAN ACHTTIEN (18) MAANDEN NADAT DE OORZAAK VAN DE ACTIE IS GEREGISTREERD.

  8. Annulering

  8.1. De Klant kan deze Overeenkomst binnen maximaal dertig (30) dagen na de Startdatum annuleren door een schriftelijke kennisgeving aan Logitech te sturen. De Klant ontvangt dan een terugbetaling. Logitech mag de waarde van reeds geleverde services aftrekken. In geen geval zal het restitutiebedrag hoger zijn dan de vergoedingen die voor de Service zijn betaald. De door Logitech berekende waarde is definitief, bindend en niet betwistbaar. De Klant mag deze Overeenkomst niet meer annuleren na dertig (30) dagen na de Startdatum, behalve zoals bepaald door toepasselijke wetgeving die niet door overeenkomst kan worden gewijzigd.

  8.2. Logitech kan deze Overeenkomst te allen tijde gedurende de Termijn opzeggen indien de Klant (i) een onjuiste voorstelling van zaken geeft aan Logitech of haar agenten, (ii) insolvent wordt, failliet wordt verklaard, (iii) een verzoek indient voor of instemt een enige vrijstelling krachtens enige faillissementswetgeving, of niet in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen in de normale gang van zaken, of (iv) misbruik maakt van de Service, anderszins de voorwaarden van deze Overeenkomst overtreedt of haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst of in de Servicebeschrijving niet nakomt. In geval van opzegging van deze Overeenkomst stuurt Logitech de Klant een schriftelijke kennisgeving van opzegging op het adres dat in de administratie is vermeld.

  8.3. Logitech kan, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen. In dat geval heeft deze Klant recht op een pro rata terugbetaling van de oorspronkelijke aankoopprijs. De pro rata terugbetaling is gebaseerd op het percentage van de niet verstreken Termijn, verminderd met de waarde van de services die aan de Klant zijn verleend krachtens de Servicebeschrijving. In geen geval zal het restitutiebedrag hoger zijn dan de vergoedingen die zijn betaald voor Servicebeschrijving. De door Logitech berekende waarde is definitief, bindend en niet betwistbaar.

  8.4. Bij opzegging of afloop van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zullen de rechten en plichten van de partijen in deze Overeenkomst eindigen, behalve dat de beperking van aansprakelijkheid van kracht blijft.

  9. Algemene voorwaarden.

  9.1. Vertrouwelijkheid. De Klant gaat ermee akkoord dat alle informatie of gegevens die worden gedeeld met of verzonden naar Logitech (via de telefoon, elektronisch of anderszins) niet vertrouwelijk of propriëtair van de Klant zijn.

  9.2. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt samen met de toepasselijke Servicebeschrijving de volledige Overeenkomst tussen de Klant en Logitech met betrekking tot de Service en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke communicatie tussen de partijen met betrekking tot dergelijke services. Geen enkele Wederverkoper en geen van de werknemers of vertegenwoordigers van Logitech mag de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst mondeling wijzigen.

  9.3. Aanvullende verhaalsmogelijkheden. Tenzij anders vermeld in de Servicebeschrijving, omvat deze Overeenkomst geen garantie. Voor de door Logitech ondersteunde producten geldt mogelijk ook een afzonderlijke, beperkte garantie van Logitech of externe fabrikanten, al naar gelang van toepassing. De Beperkte hardwaregarantie van Logitech blijft onderworpen aan de bepalingen ervan.

  9.4. Formulieren. Alle voorgedrukte algemene voorwaarden die worden vermeld op formulieren (zoals inkooporders) die de Klant mogelijk naar een Wederverkoper of Logitech heeft gestuurd of die de Klant in de toekomst naar Wederverkopers of Logitech kan sturen, zijn niet van toepassing op de Service en zullen deze Overeenkomst niet wijzigen of aanvullen.

  9.5. Aanbestedende dienst van Logitech. Deze Overeenkomst wordt aangegaan door: (i) Logitech Inc. indien Klant statutair gevestigd is in Noord-Amerika; (ii) door Logitech Europe SA indien Klant statutair gevestigd is in EMEA (Europe Middle East Africa); (iii) door Logitech Asia Pacific Ltd indien Klant statutair gevestigd is in Asia-Pacific (behalve Japan), (iv) door Logicool Co. Ltd indien de Klant gevestigd is in Japan; of (v) door enige andere Logitech-entiteit zoals vermeld in de Servicebeschrijving.

  9.6. Toepasselijk recht; Jurisdictie. (A) Voor Klanten met zetel of verblijfplaats in de VS zal deze overeenkomst uitsluitend geregeld en geïnterpreteerd worden volgens de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en de Staat Californië, zonder rekening te houden met of toepassing van de wetsregels of principes van rechtskeuze of het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De partijen stemmen in met de exclusieve jurisdictie van de staatsrechtbanken van de staat Californië in Santa Clara County of de federale rechtbanken voor het noordelijke district van Californië; (B) Voor Klanten met een statutaire zetel of woonplaats buiten de VS, wordt deze Overeenkomst uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zwitserland, zonder rekening te houden met of toepassing van de keuze van rechtsregels of -principes. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing. De partijen stemmen in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het kanton Vaud, Zwitserland, op de maatschappelijke zetel van Logitech Europe SA.

  9.7. Volgorde van prioriteit. Indien er inconsistenties of conflicten ontstaan tussen de bepalingen van deze Overeenkomst, een Servicebeschrijving, een factuur of andere toepasselijke voorwaarden van de Klant, geldt de volgende volgorde van prioriteit:

  • Deze Overeenkomst
  • Servicebeschrijving
  • Factuur
  • Alle toepasselijke Algemene voorwaarden van de klant.

   

  9.8. Kennisgevingen. Alle kennisgevingen moeten schriftelijk worden gericht aan: (A) Als de geregistreerde vestigingsplaats van de klant in Noord-Amerika is: Logitech Inc., Attn: Legal Department, 7700 Gateway Blvd, CA - 94560 Newark, VS; (B) als de geregistreerde locatie van de klant in EMEA is: Logitech Europe SA, Attn: Legal Department, EPFL - Innovation Square, CH - 1015 Lausanne, Zwitserland.

  9.9. Overmacht. Noch Logitech, noch de Klant is verantwoordelijk voor het niet nakomen van enige verplichting als gevolg van oorzaken buiten zijn macht. Indien het vermogen van Logitech om de Service te verlenen wordt aangetast door omstandigheden waarover Logitech geen controle heeft, kan Logitech deze Overeenkomst beëindigen. In dit geval ontvang de Klant een pro rata terugbetaling van de oorspronkelijke aankoopprijs, op voorwaarde dat de omstandigheden die hebben geleid tot Logitech's aangetaste vermogen om dergelijke services te verlenen niet het gevolg zijn van het handelen of nalaten van de Klant. De pro rata terugbetaling is gebaseerd op het percentage van de niet verstreken Termijn, verminderd met de waarde van de services die aan de Klant zijn verleend krachtens de Servicebeschrijving. In geen geval zal het restitutiebedrag hoger zijn dan de vergoedingen die zijn betaald voor Servicebeschrijving. De door Logitech berekende waarde is definitief, bindend en niet betwistbaar.

  9.10. Geen overdracht; Verhuizing. De Klant mag deze Overeenkomst, of zijn rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst, niet aan een derde partij toewijzen of overdragen, tenzij een dergelijke toewijzing of overdracht gelijktijdig plaatsvindt met de aankoop van vrijwel alle activa van de Klant, een fusie of een andere soortgelijke rechtshandeling. Logitech mag zijn rechten en plichten onder deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of kennisgeving overdragen.

  Indien de Klant het door Logitech ondersteunde product verplaatst naar een geografische locatie waar de aangeschafte Service niet beschikbaar is of niet voor dezelfde prijs beschikbaar is, kan de uitvoering van de Service worden geweigerd, kunnen op de nieuwe locatie kosten in rekening worden gebracht of kan de dekking van de Service worden gewijzigd. Als de Service moet worden geweigerd vanwege de fysieke verplaatsing van het Ondersteunde systeem of als de Klant ervoor kiest geen extra kosten te betalen, kan de Service automatisch worden geannuleerd zonder dat restitutie mogelijk is.

  9.11. Geen verklaring van afstand. De verklaring van afstand van een schending of het niet afdwingen van enige verplichting hierin, zal op geen enkele manier worden opgevat als een verklaring van afstand van enige andere of latere schending of verplichting hierin.

  9.12. Scheidbaarheid. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van deze Overeenkomst als geheel, die te allen tijde volledig van kracht blijft.

  9.13. Onafhankelijke contractanten; Gelieerde ondernemingen; Onderaannemers van Logitech. De partijen handelen in het kader van deze Overeenkomst als onafhankelijke contractanten. Noch Logitech, noch zijn personeel of vertegenwoordigers worden beschouwd als agenten of werknemers van de Klant. De gelieerde ondernemingen van Logitech kunnen deelnemen aan de uitvoering van deze Overeenkomst en Logitech kan zijn verplichtingen op grond hiervan ook uitbesteden.

  9.14. Geen derde partij. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is geen enkele voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst of een Servicebeschrijving afdwingbaar door een derde partij (zijnde een andere persoon dan de partijen en hun toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden).

  9.15. Persoonlijke gegevens. Persoonlijk identificeerbare informatie (PII) met betrekking tot de Klant die door Logitech is verkregen bij de uitvoering van de Services, wordt behandeld in overeenstemming met het dan geldende privacybeleid van Logitech dat u hier kunt vinden (https://www.logitech.com/legal/product-privacy-policy.html). De Klant machtigt Logitech om PII en gegevens van de klant te gebruiken voor zover dat nodig is voor Logitech om de Services te leveren en om deze te delen met externe leveranciers of agenten die namens Logitech werken met het oog op het leveren van de Service. De Klant verbindt zich ertoe, verklaart en garandeert dat hij over alle autorisaties beschikt die nodig of gepast zijn voor het gebruik van Logitech zoals toegestaan door deze Overeenkomst. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving gebruikt Logitech PII en gegevens van de klant die onderhevig zijn aan het privacybeleid van Logitech, onder meer voor het leveren, ontwikkelen en verbeteren van Logitech-services. Het privacybeleid van Logitech is uitdrukkelijk opgenomen in deze Overeenkomst.

  9.16. Naleving van wetgeving; Exportvereisten. De Klant dient zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De Klant erkent en stemt ermee in dat Logitech onderworpen is aan regelgeving van de Amerikaanse autoriteiten en andere overheden die export van bepaalde producten en het overdragen van technische informatie naar bepaalde landen verbiedt. De Klant garandeert dat de Klant geen Logitech-producten en/of technische informatie, direct of indirect, zal exporteren zonder eerst alle goedkeuringen van de overheid te hebben verkregen. Het niet naleven van de voorgaande verplichtingen kan leiden tot vertraging van de service of beëindiging van deze Overeenkomst.

  De Klant verklaart en garandeert dat hij bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst alle toepasselijke wetten, orders en voorschriften naleeft van alle overheidsinstanties met jurisdictie over zijn activiteiten in verband met deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten, orders en voorschriften met betrekking tot import, export, milieuwetten, alle toepasselijke wetten tegen omkoping en corruptie, met inbegrip van de Britse Bribery Act van 2010 en de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, en wetten met betrekking tot het gebruik van dwangarbeid, gevangenisarbeid, of kinderarbeid. De Klant zal Logitech alle informatie verstrekken die nodig is om Logitech in staat te stellen te voldoen aan de toepasselijke wetten, orders en voorschriften met betrekking tot deze Overeenkomst.

  9.17. Taal. Engels is de doorslaggevende taal van deze Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelstalige versie van deze Overeenkomst en een versie die in een andere taal is vertaald, is de Engelstalige versie van deze Overeenkomst doorslaggevend.