IE8/IE9/IE10-webbläsaren stöds inte längre. Använd en aktuell webbläsare för att kunna besöka vår webbplats.

B2B – UTÖKAD GARANTI

LOGITECH
UTÖKAD GARANTI – B2B – VILLKOR

Gäller produkter som köpts efter 6 mars 2020

1. Logitech ska förlänga standardgarantiperioden som gäller för Logitech-produkterna (”Produkter”). I de länder som anges i Tabell A som ändras då och då eller som anges på Logitechs webbplats. Den utökade garantin köps för den tid som väljs i tillämplig köporder (”Förlängd garanti”).

2. Köp av utökad garanti ger företagskunden som förvärvar en produkt för eget bruk (dvs. inte för kommersiell återförsäljning) (”Slutkund”) rätt till en garantiperiod utöver den tillämpliga standardgarantiperioden, motsvarande den förlängda tiden som väljs som anges i tillämplig köporder. Konsumenter kan inte köpa den utökade garantin.

3. Komponenter som ingår i en produkt täcks av den utökade garantin som gäller för den relevanta produkten. Komponenter som säljs separat och förbrukningsvaror är undantagna från den utökade garantin.

4. Den utökade garantin får endast köpas vid tidpunkten för produktköpet eller inom 30 dagar efter inköpsdatum för relevant produkt. Om en köporder för en utökad garanti mottas efter nämnda period kan Logitech efter eget gottfinnande avslå att acceptera köpordern.

5. Dessa villkor för utökad garanti tillkommer utöver Logitechs begränsade standardmaskinvarugaranti som uttryckligen införlivas här genom referens och som förblir i full kraft. I den utsträckning det finns konflikt mellan (i) villkoren för utökad garanti och för Logitechs begränsade maskinvarugaranti kommer villkoren för utökad garanti att ha företräde; (ii) villkoren för utökad garanti och en Logitech-webbplats, villkoren för utökad garanti kommer att ha företräde.

6. När standardgarantiperioden upphör kommer den utökade garantin att resultera i fortsatt täckning under garantiperioden, som motsvarar tidsförlängningen som köpts. Logitechs godkännande av ett garantianspråk är föremål för de villkor som anges i Logitechs begränsade hårdvarugaranti. Efter Logitechs godkännande av ett anspråk på utökad garanti kan Logitech efter eget val: (i) reparera eller ersätta produkten med samma produkt eller en av motsvarande värde. I vissa fall, där de komponenter som krävs för att reparera eller byta ut samma modell inte längre är tillgängliga kan Logitech ersätta produkten med den senaste modellen av motsvarande värde; eller (ii) ge en återbetalning. Återbetalningen för en defekt produkt ska beräknas som priset, exklusive moms, som betalats av slutkunden för produkten under förutsättning att (a) rimlig hänsyn tas till värdet av användningen av den defekta produkten mellan inköpstiden och återbetalningen och (b) återbetalningsbeloppet får aldrig överstiga produktens verkliga marknadsvärde. Värdet som beräknas av Logitech är slutgiltigt, bindande och inte föremål för tvist. Alla ersättande maskinvaruprodukter garanteras under återstoden av garantiperioden eller trettio (30) dagar, beroende på vad som är längst.

7. Slutkunden ska utföra åtgärderna och följa de förfarandena som finns i detta avsnitt:

  1. se till att informationen i bekräftelsedokumentet för garantiutökningen är korrekt och varje serienummer anpassas till serienumret på den tillämpliga produkten som täcks. Eventuella avvikelser ska rapporteras till Logitechs support inom trettio (30) dagar.
  2. kontakta endast Logitechs support via telefon, e-post eller någon annan metod som indikeras av Logitech om en defekt uppstår i en produkt
  3. förse Logitech med information om produktmodell och serienummer, inköpsdatum, en detaljerad beskrivning av problemet samt all annan information som Logitech kräver inom rimliga gränser.
  4. på begäran, ge Logitech en kopia av inköpsbeviset av produkten som anger inköpsdatum och serienummer
  5. på begäran, ge Logitech en kopia av inköpsbeviset för den utökade garantin.
Underlåtenhet att efterfölja dessa krav och procedurer kommer att leda till att den utökade garantin ogiltigförklaras.

8. Den utökade garantin är begränsad till en tidsförlängning av Logitechs begränsade standardmaskinvarugaranti från det ursprungliga inköpsdatumet för den relevanta produkten. DENNA UTÖKADE GARANTI ÄR EN ICKE-FÖRSÄKRING, TILLÄGGSGARANTI SOM UTÖKAR TIDSPERIODEN FÖR STANDARDGARANTIN. Den täcker inte, varken uttryckligen eller underförstått, några ytterligare eller andra omständigheter utom de fel i material och utförande som omfattas av Logitechs begränsade standardmaskinvarugaranti. Alla undantag från garantier som anges i Logitechs begränsade maskinvarugaranti gäller den utökade garantin. Därför utesluts ytterligare omständigheter såsom oavsiktlig skada, indirekt skada, förlust, stöld, misskötsel eller missanvädning från täckningen.

9. Dessa villkor ingås av: (i) Logitech Inc. om slutkunden köpte produkten i Nordamerika och/eller från en återförsäljare i Nordamerika; (ii) av Logitech Europe SA om slutkunden köpte produkten i EMEA (Europa, Mellanöstern, Afrika) och/eller från en återförsäljare som är etablerad i EMEA; (iii) av Logitech Asia Pacific Limited om slutkunden köpte produkten i Asien eller Oceanien och/eller från en återförsäljare som är etablerad i Asien och Oceanien (tillsammans ”Logitech”).

10. Logitech förbehåller sig rätten att när som helst revidera dessa villkor. Reviderade villkor gäller endast för produkter och utökad garanti som köpts efter ikraftträdandet av revisionen.

11. Den utökade garantin är kopplad till en enhet via dess serienummer (S/N). När produkten innehåller flera komponenter ska endast S/N för den primära enheten registreras, alla komponenter som ursprungligen medföljer den primära enheten täcks av den utökade garantin.

12. Registreringen och aktiveringen av den utökade garantin sker under köpet och slutkunden kommer att få en bekräftelse som visar S/N för produkten som täcks. Om slutkunden uppmanas att registrera produkten måste det göras inom 10 dagar efter mottagandet av produkten. Registreringsinformation kan inkludera, men inte begränsas till produktnamn, inköpsdatum, kontraktsreferensnummer och serienummer.

Tabell A
(Giltig från och med 6 mars 2020):

Den utökade garantin gäller för Logitech-produkterna nedan (”Produkt”)

Produktnamn Modell/nummer på primär enhet Standardgarantiperiod
Rally-kamera V-R0010 – Rally-kamera Två år
Rally V-R0010 – Rally-kamera
Rally Plus V-R0010 – Rally-kamera
MeetUp V-R0007
Tap V-U0053

Sammanfattning av standard (inkluderad), utökad och total garantiperiod:

Årsgaranti Inkluderad/köps separat Total garantiperiod
År 1 och 2 Inkluderad Två år
+1 år Köps separat 3 årLänder:
USA
Europeiska unionen och EFTA
Storbritannien