Villkor för tjänsten Logitech Select

Pangea temporary hotfixes here

Villkor för tjänsten Logitech Select

Dessa villkor (”Avtalet”) gäller för tjänsten Logitech Select så som denna beskrivs i Dokumentet med tjänstebeskrivningen (”Tjänsten”). Kunden godkänner innehållet i och att vara bunden av Avtalet. Logitech förbehåller sig rätten att ändra villkoren för tjänsten Logitech Select när som helst och från tid till annan efter eget gottfinnande. LOGITECH SELECT ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG FÖR FÖRETAGSKUNDER SOM FÖRVÄRVAR STÖDDA SYSTEM FÖR EGET KOMMERSIELLT ELLER PROFESSIONELLT BRUK. DEN ÄR INTE AVSEDD FÖR KOMMERSIELL VIDAREFÖRSÄLJNING. KONSUMENTER ÄR INTE BERÄTTIGADE ATT KÖPA TJÄNSTEN.

1. Definitioner

”Kund” avser en slutanvändare som har köpt tjänsten för eget kommersiellt eller professionellt bruk och inte för vidareförsäljning.

”Defekt” eller ”Bristfällig” definieras i tillämplig version av Logitechs begränsade maskinvarugaranti.

”Rum” avser ett konferensrum till vilket Kunden har tilldelat en Select-licens via Select Portal och som inkluderar en Logitech-stödd produkt.

”Logitech-stödd produkt” avser en Logitech-prövad produkt för videosamarbete som är listad i Tjänstebeskrivningen.

”Återförsäljare” avser en eller flera återförsäljare som sålt Tjänsten till kunden.

”Dokument med tjänstebeskrivning” avser Logitech-dokumentet som finns här: https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455, i vilket tjänstedetaljerna beskrivs.

”Paket med produkt från tredje part” avser maskinvaru- och programvaruprodukter från tredje part som är godkända av Logitech och som ingår i ett paket med en Logitech-stödd produkt.

”Annan produkt från tredje part” avser maskinvaru- och programvaruprodukter från tredje part som inte ingår i ett paket med en Logitech-stödd produkt men som finns i ett Rum och som används tillsammans med en Logitech-stödd produkt.

”Tredjepartsprodukt” avser, med en gemensam benämning, ett Paket med en produkt från tredje part och Annan produkt från tredje part.

2. Logitechs tjänster

Logitech kommer att tillhandahålla Tjänsten i enlighet med Tjänstebeskrivningen enligt följande villkor:

2.1. Omfattning. Logitech kommer att leverera Tjänsten när den köps av Kunden. Dokumentet med tjänstebeskrivningen införlivas härmed som referens. Tjänsten är endast tillgänglig för Logitech-stödda produkter som är installerade i ett Rum, som inte har nått livscykelslut när Tjänsten köps och som har köpts i de länder som anges i Tjänstebeskrivningen (”Länder som täcks”). En tredjepartsleverantör som har slutit avtal med Logitech kan tillhandahålla en del av eller hela tjänsten.

2.2. Select Portal. Kunden måste registrera sig på den webbaserade portalen (”Select Portal”) som tillhandahålls av Logitech för att kunna aktivera och hantera Tjänsten. Varje inköpt Tjänstepaket motsvarar en Select-licens som tilldelas ett Rum och som omfattar den Logitech-stödda produkten som är installerad i ett sådant Rum. För varje inköpt Tjänstepaket måste Kunden aktivera Tjänsten i Select Portal och tilldela en giltig Select-licens till ett Rum.

En oberoende tredjepartsåterförsäljare, agent, tjänsteleverantör eller entreprenör (”Tredjepartsanvändare”) kan registrera sig på Select Portal och hantera Tjänsten å Kundens vägnar. Kunden bär ansvar för och kan ställas till svars för Tredjepartsanvändares användning av Tjänsten, Select Portal och annan programvara (om sådan förekommer) som tillhandahålls av Logitech, inklusive och utan begränsning till uppförande som skulle bryta mot kraven i detta Avtal och eventuella villkor som gäller för Kunden.

2.3. Plats. Tjänsten kommer att levereras i Länder som täcks. Vissa tjänster som ingår i Select är inte tillgängliga i alla länder. Logitechs skyldighet att leverera Tjänsten till Logitech-stödda produkter som flyttas utanför Länder som täcks är beroende av lokal tillgänglighet. Ytterligare avgifter och kostnader kan tillkomma, och Tjänsten kan ha olika tjänstenivåer.

2.4. Tredjepartsprodukter.

a. För Paket med produkt från tredje part ger Logitech support för problem som påverkar standardmässiga, förinstallerade SRS-/OS-bilder för Microsoft Teams Rooms, Zoom och andra videokonferensapplikationer som finns tillgängliga i CollabOS. Logitech kan underlätta interaktionen mellan Kunden och tredjepartsleverantören för att Kunden ska få den support som den eventuellt har rätt att få under eventuell garanti med de andra leverantörerna.
b. Logitech kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att ge support för Tredjepartsprodukter som är tillgängliga i ett Rum i den utsträckning de samverkar med en Logitech-stödd produkt, till exempel för att hjälpa till med anslutningsproblem eller nätverksanslutningar. Under inga omständigheter kommer Tjänsten att omfatta garanti eller ersättningstjänster för Tredjepartsprodukter.
c. Tjänsten och dess garanti ska inte omfatta ersättnings- eller reparationstjänster för Tredjepartsprodukter. I synnerhet undantas Avancerad RMA och Omedelbar RMA från tjänsten. Det är Kundens ansvar att säkerställa att denne har rätt garantitäckning för tredjepartsprodukter, och Logitech ansvarar inte för hur tredjepartsprodukter och relaterad programvara och relaterade tjänster fungerar.

2.5. Versioner som stöds. Tjänsten kräver att kunden underhåller programvaran och den Logitech-stödda produkten så att de har miniminivån av den version eller konfiguration som anges av Logitech. Kunden måste också installera korrigeringar, programvaruuppdateringar eller efterföljande versioner enligt anvisningar från Logitech för att den Logitech-stödda produkten ska vara kvalificerad för Tjänsten.

2.6. Undantag. Såvida inte annat uttryckligen anges i tillämplig Tjänstebeskrivning täcker Tjänsten inte:

 • vissa delar som batterier eller förbrukningsvaror;
 • service av Logitech-stödda produkter som har skadats av felaktig användning, olycka, modifiering, olämplig fysisk miljö eller driftsmiljö, felaktigt underhåll av Kunden, borttagning eller förändring av identifieringsetiketter på utrustning eller delar;
 • fel som orsakas av en produkt eller tillbehör som Logitech inte ansvarar för;
 • täckning för eventuella defekter som orsakas av normalt slitage;
 • kosmetiska skador som inte påverkar funktionerna hos Logitech-stödda produkter i övrigt;
 • elektriska arbeten utanför Logitech-stödda produkter, otillräcklig eller defekt IT-infrastruktur.

 

2.7. Avancerad RMA. Logitech kommer att tillhandahålla avancerad ersättning för defekta Logitech-stödda produkter som täcks av en giltig begränsad maskinvarugaranti från Logitech, exklusive Tredjepartsprodukter, i enlighet med Tjänstebeskrivningen. Paket med produkt från tredje part ingår inte i de avancerade RMA-tjänstenivåerna, och utbyte av dessa omfattas av tredjepartsleverantörens relevanta utbytespolicyer, drift och egna tjänstenivåer. Andra produkter från tredje part som är installerade i ett Rum omfattas inte av utbyte från Logitech.

Om avancerade utbytestider påverkas av händelser som ligger utanför Logitechs kontroll efter att utbytesenheterna har skickats iväg, såsom väderförhållanden, störningar i transportnätverket (som budfirmor är beroende av), efterlevnad av exportkontroller och tullprocesser, tullförseningar eller andra variabler och faktorer som ligger utanför Logitechs kontroll, garanterar inte Logitech leverans nästa arbetsdag eller andra leveranstider. I synnerhet kan Logitech inte ta ansvar för förseningar som budfirmor ådrar sig.

2.8 Omedelbar RMA. Logitech kommer att tillhandahålla maskinvarureservdelar för Logitech-utrustningen som ingår i ett paket med en Logitech-produkt som stöds till berättigade kunder enligt Tjänstebeskrivningen. Reservdelarna ska förvaras i Kundens lokaler för utbyte samma dag. Omedelbar RMA gäller inte för Paket med produkt från tredje part eller andra Tredjepartsprodukter. Kunder ska äga maskinvarureservdelarna, förvara dem på rätt sätt och vara ansvariga för eventuella förluster eller skador som kan påverka enheten eller enheterna, med undantag för Defekter.

2.9.
Ändring; Avbrytande av Tjänsten. Logitech förbehåller sig rätten att (i) då och då ändra detta Avtal, och ändringarna träder i kraft när de reviderade villkoren publiceras på webbplatsen, (ii) dra in Produkterna och därmed sluta stödja Produkterna eller versioner därav, eller (iii) ändra eller dra in Tjänsten när som helst. I avsnitt 8.3 (annullering) beskrivs Kundens enda möjliga åtgärder för eventuella anspråk som rör upphörande av Tjänsten. Kundens fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har publicerats kommer att ses som ett godkännande av ändringarna.

3. Löptid

3.1. Tjänstens giltighetstid ska anges på Select-fakturan som utfärdas av Återförsäljaren (”Löptid”) och börja från och med dagen för e-postbekräftelsen till Kunden (”Startdatum”). Den upphör automatiskt när löptiden går ut. Logitech kommer inte att tillhandahålla tjänster efter att löptiden har gått ut. Det är Kundens ansvar att köpa fler på varandra följande Tjänstepaket utifrån tillgänglighet.

3.2. Om Logitech avbryter tillverkningen av en Logitech-produkt (”Produktupphörande”) eller om en tredjepartstillverkare avbryter tillverkningen av en produkt som ingår i ett Paket med produkt från tredje part, kommer Logitech att tillhandahålla Tjänsten i enlighet med villkoren i detta Avtal för återstående tid av den då aktuella Löptiden, och Tjänsten upphör automatiskt då Löptiden går ut. Logitech kan efter eget gottfinnande säga upp detta Avtal i enlighet med avsnitt 8.3. Ingen Tjänst för en upphörd Logitech-stödd produkt kommer att förnyas eller förlängas.

4. Programvarusupport

4.1. Logitech-programvara. Logitech kommer att tillhandahålla felsökning och lösningar för programvaruproblem av utbildade experter för Logitechs egenutvecklade programvara och för tredjepartsprogramvara som listas i CollabOS (t.ex. Microsoft Teams Rooms, Zoom) (”Programvara som omfattas”). Andra programvaruapplikationer från tredje part som inte är listade i CollabOS eller som anges i Tjänstebeskrivningen undantas från Tjänsten.

4.2. Tjänstens omfattning. Logitech kommer att hjälpa Kunder att lösa sina problem med Programvara som täcks genom att ge elektronisk hjälp och hjälp via telefon. Om Logitech bedömer att vi inte kan tillhandahålla problemlösning för Programvara som omfattas och kommer från tredje part, kan Logitech underlätta interaktionen mellan Kunden och tredjepartsleverantören för att hjälpa Kunden att få den tredjepartsservice eller -support som Kunden kan ha rätt till utifrån avtalen med dessa andra leverantörer. Logitech kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillhandahålla följande programvarusupporttjänster till Kunder på följande sätt:

 • Föreslagna korrigeringar
 • Problemavgränsning, till exempel informationsinsamling, analys, sökning efter ytterligare information
 • Problemlösning, till exempel att tillhandahålla en lösning eller åtgärder som kan innebära en lösning, ett sätt att kringgå problemet, konfigurationsändringar, eskalera felrapport
 • Ytterligare administrativa tjänster, till exempel hjälp med installation av uppdateringar.
 •  

  4.3. Begränsningar av Programvarusupporttjänst. Programvarusupport inkluderar endast support för Programvara som omfattas och exkluderar följande typer av support:

 • Programvara som inte är från Logitech, förutom specificerad ”Programvara som omfattas”
 • Eventuella tjänster på plats
 • Utbildningshjälp på distans eller på plats
 • Borttagning av virus eller skadlig kod
 • Skript, programmering, webbutveckling.
 •  

  Logitechs skyldigheter enligt detta Avtal är begränsade till att göra tillgängliga personer bekanta med Programvaran som omfattas och tillhörande Stödda system samt tillhandahålla resultaten av Logitechs rimliga ansträngningar som svar på Kundens frågor. LOGITECH GARANTERAR INTE ATT EN VISS FRÅGA KOMMER ATT LÖSAS ELLER ATT PROGRAMVARAN SOM OMFATTAS ELLER PROBLEMLÖSNINGEN LEDER TILL NÅGRA SÄRSKILDA RESULTAT. Logitech kan dra slutsatsen att en fråga är tillräckligt komplex, eller att Kundens system är av ett slag som utesluter en effektiv analys av frågan via diskussioner på e-post eller över telefon. Kunden förstår att Logitech kanske inte kan lösa frågor av detta slag, och Kunden förstår och accepterar att den kommer att behöva vidta oberoende åtgärder för att lösa sådana frågor.

  5. Kundens ansvar.

  Kunden samtycker till att:

 • följa instruktionerna från Logitech och procedurerna för begäran om service;
 • samarbeta fullt ut med Logitech tills servicen har utförts;
 • säkerhetskopiera data och upprätthålla en komplett plan för katastrofåterställning. Kunden godkänner att Logitech inte ansvarar för förlorade eller skadade programvaror eller data, oavsett orsak, inklusive utan begränsning till följd av Logitechs oaktsamhet. Denna begränsning gäller alla rättsliga processer, oavsett om dessa bygger på avtal, skadeståndsgrundande händelse eller någon annan teori;
 • tillhandahålla och underhålla, på egen bekostnad, nödvändiga infrastrukturtjänster för att använda Logitech-stödda produkter i enlighet med specifikationerna;
 • ersätta, på egen bekostnad, alla förbrukningsvaror som används i samband med Logitech-stödda produkter;
 • erhålla och upprätthålla behörighet för Logitech att komma åt och använda Logitech-stödda produkter, informationen på dem och alla maskinvaru- och programvarukomponenter som ingår i Logitech-stödda produkter i syfte att tillhandahålla Tjänsten;
 • installera, använda och regelbundet uppdatera ett aktuellt, väl ansett antivirusprogram i anslutning till Logitech-stödda produkter. Tjänsten omfattar inte reparation eller återställning av Logitech-stödda produkter som skadats eller infekterats av virus;
 • uppfylla övrigt Kundansvar som beskrivs i detta Avtal och i tillämplig Tjänstebeskrivning. Om kunden inte fullgör var och en av sina skyldigheter kommer Logitech inte att vara skyldig att leverera Logitech-tjänsten, eller så kan ytterligare avgifter eller fördröjningar uppkomma.
 • upprätthålla gott skick på alla programvarulicenser som tillhandahålls Kunden eller som krävs för att använda Logitech-stödda produkter. Det är Kundens ansvar att avgöra om varenda programversion ska installeras när den blir tillgänglig. Kunden accepterar dock att Logitech kan kräva att Kunden uppgraderar programvaran för att kunna tillhandahålla Tjänsten.
 •  

  6. FRISKRIVNING FRÅN ALLA GARANTIER.

  LOGITECH UTFÄRDAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR TJÄNSTEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE PRESTANDAN HOS MASKINVARA ELLER PROGRAMVARA SOM ANVÄNDS FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, ELLER UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR GÄLLANDE DET RESULTAT SOM FÖRVÄNTAS FRÅN TJÄNSTEN ELLER RESULTAT AV EN EVENTUELL REKOMMENDATION FRÅN LOGITECH, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE PRESTANDA, SÄLJBARHET, TJÄNLIGHET, ICKE-ÖVERTRÄDELSER ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE HOS NÅGOT AV DET SOM KAN UPPSTÅ FRÅN GENOMFÖRANDET AV EN REKOMMENDATION FRÅN LOGITECH. INGENTING I DETTA AVTAL ELLER NÅGON ANNAN SKRIFTLIG DOKUMENTATION ELLER MUNTLIG KOMMUNIKATION MED SLUTKUNDEN KAN ÄNDRA VILLKOREN I DETTA AVSNITT.

  Vissa aspekter av Tjänsten kan kräva att Logitech ingriper på maskinvara eller programvara som inte tillverkas av Logitech. Vissa tillverkares garantier kan upphöra att gälla om Logitech eller någon annan än tillverkaren eller dess auktoriserade representant arbetar med maskinvaran eller programvaran. Det är Kundens ansvar att titta på sina garantier och villkor och att säkerställa att Logitechs utförande av Tjänsten inte påverkar garantin, eller, om den gör det, att effekten kan accepteras av Kunden. LOGITECH TAR INTE ANSVAR FÖR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER -VILLKOR VAD GÄLLER EN EFFEKT SOM TJÄNSTEN KAN HA PÅ DESSA GARANTIER ELLER VILLKOR.

  7. ANSVARSBEGRÄNSNING.

  LOGITECH (INKLUSIVE LOGITECHS NÄRSTÅENDE FÖRETAG, STYRELSELEDAMÖTER, CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER OMBUD) TAR INGET ANSVAR UTÖVER DE ÅTGÄRDER SOM BESKRIVS HÄRI, INKLUSIVE ANSVAR FÖR LOGITECH-STÖDDA PRODUKTER SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄNDNING, FÖR FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA ELLER PROGRAMVAROR ELLER FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER ELLER SUPPORT. LOGITECH PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPKOMMER SOM EN FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV LOGITECH-STÖDDA PRODUKTER I HÖGRISKAKTIVITETER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DRIFT AV KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR, FLYGPLANSNAVIGERING ELLER -KOMMUNIKATIONSSYSTEM, FLYGTRAFIKKONTROLL, MEDICINSKA SYSTEM, LIVSUPPEHÅLLANDE SYSTEM ELLER VAPENSYSTEM. LOGITECH HAR INGET ANSVAR FÖR FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE AFFÄRSMÖJLIGHETER ELLER ANDRA OAVSIKTLIGA, INDIREKTA, FÖLJDMÄSSIGA, SPECIELLA ELLER STRAFFMÄSSIGA SKADOR, ÄVEN OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR HAR MEDDELATS, ELLER FÖR EVENTUELLA SKADESTÅNDSANSPRÅK AV NÅGON TREDJE PART.

  KUNDEN GODKÄNNER ATT FÖR ANSVAR SOM RÖR INKÖPET AV TJÄNSTER KAN LOGITECH INTE STÄLLAS TILL SVARS ELLER BÄRA ANSVAR FÖR NÅGON SOM HELST MÄNGD SKADOR OVAN DET AGGREGERADE BELOPP SOM HAR BETALATS AV KUNDEN FÖR KÖPET AV TJÄNSTEN ENLIGT DETTA AVTAL UNDER DE TOLV MÅNADER SOM OMEDELBART FÖREGÅR DET DATUM DÅ LOGITECH MEDDELAS ANGÅENDE ANSVARSFORDRAN AV KUNDEN.

  DE FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGARNA GÄLLER OAVSETT ORSAKEN ELLER OMSTÄNDIGHETERNA SOM GER UPPHOV TILL EN SÅDAN FÖRLUST, SKADA ELLER ANSVARSSKYLDIGHET, ÄVEN OM SÅDAN FÖRLUST, SKADA ELLER ANSVARSSKYLDIGHET GRUNDAS PÅ OAKTSAMHET ELLER ANDRA SKADESTÅNDSGRUNDANDE HÄNDELSER ELLER AVTALSBROTT (INKLUSIVE ALLVARLIGA ÖVERTRÄDELSER ELLER BROTT MOT GRUNDLÄGGANDE VILLKOR) .

  VARKEN LOGITECH ELLER SLUTKUNDEN KAN INLEDA EN RÄTTSLIG PROCESS I NÅGON FORM SOM EN FÖLJD AV DETTA AVTAL MER ÄN ARTON (18) MÅNADER EFTER ATT FORDRAN HAR UPPSTÅTT.

  8. Annullering

  8.1. Kunden kan säga upp avtalet inom maximalt trettio (30) dagar från Startdatumet genom att skicka ett skriftligt meddelande till Logitech) och kommer att få en återbetalning. Logitech kan dra av värdet på tjänster som redan har tillhandahållits. I inget fall får återbetalningsbeloppet vara högre än de avgifter som betalats för Tjänsten. Värdet som räknas ut av Logitech är slutgiltigt och bindande och kan inte bestridas. Kunden kan inte säga upp avtalet efter trettio (30) dagar från Startdatumet förutom enligt vad som föreskrivs i tillämplig lagstiftning, vilken inte kan ändras genom avtal.

  8.2. Logitech kan säga upp detta Avtal när som helst under Löptiden om kunden (i) gör en felaktig framställan till Logitech eller dess ombud, (ii) blir insolvent, försätts i konkurs, (iii) gör en hemställan om eller samtycker till eventuellt understöd i enlighet med lagar om konkursrekonstruktion, eller blir oförmögen att uppfylla sina ekonomiska åtaganden i den vanliga affärsverksamheten, eller (iv) missbrukar Tjänsten, på annat sätt bryter mot villkoren i detta Avtal eller bryter mot sina skyldigheter enligt detta Avtal eller i Tjänstebeskrivningen. I händelse av att Avtalet annulleras kommer Logitech att skicka ett skriftligt meddelande om annullering till Kunden på den adress som anges i dokumentationen.

  8.3. Logitech kan, efter eget gottfinnande, säga upp Avtalet med trettio (30) dagars varsel till kunden, i vilket fall den senare kommer att ha rätt att få en proportionellt beräknad återbetalning av det ursprungliga inköpspriset. Återbetalningen beräknas proportionellt utifrån procentandelen av återstående Löptid, minus värdet av eventuell tjänst som har tillhandahållits kunden under Tjänstebeskrivningen. Under inga omständigheter får återbetalningsbeloppet vara högre än de avgifter som betalats för Tjänstebeskrivningen. Värdet som räknas ut av Logitech är slutgiltigt och bindande och kan inte bestridas.

  8.4. Vid annullering eller upphörande av detta Avtal, av vilken anledning det än må vara, upphör parternas avtalsmässiga rättigheter och skyldigheter, förutom att ansvarsbegränsningen kommer att kvarstå.

  9. Allmänna villkor.

  9.1. Sekretess. Kunden accepterar att all information eller alla data som lämnas eller skickas till Logitech, via telefon, elektroniskt eller på annat sätt, inte är konfidentiella eller tillhör kunden.

  9.2. Hela avtalet. Avtalet, tillsammans med tillämplig Tjänstebeskrivning, utgör det fullständiga Avtalet mellan kunden och Logitech gällande Tjänsten, och ersätter eventuell tidigare muntlig eller skriftlig kommunikation mellan parterna om sådana tjänster. Ingen Återförsäljare och ingen av Logitechs anställda eller ombud får muntligen ändra villkoren i detta Avtal.

  9.3. Kompletterande åtgärder. Om inget annat anges i Tjänstebeskrivningen innehåller detta Avtal ingen garanti. Logitech-stödda produkter kan även ha en separat, begränsad garanti från Logitech eller tredjepartsleverantörer. Logitechs begränsade maskinvarugaranti styrs fortfarande av villkoren däri.

  9.4. Formulär. Alla förtryckta villkor som anges på formulär (till exempel inköpsorder) som Kunden kan ha skickat till en Återförsäljare eller till Logitech eller som Kunden kan skicka till en Återförsäljare eller Logitech i framtiden gäller inte för Tjänsten och kommer inte att ändra eller komplettera detta Avtal.

  9.5. Logitechs kontrakterande enhet. Detta Avtal tecknas av: (i) Logitech Inc. om Kundens säte är i Nordamerika; (ii) av Logitech Europe SA om Kundens säte är i EMEA (Europa, Mellanöstern, Afrika); (iii) av Logitech Asia Pacific Ltd om Kundens säte är i Asien och Stillahavsområdet (förutom Japan), (iv) av Logicool Co. Ltd om Kundens säte är i Japan; eller (v) av någon annan Logitech-enhet som anges i Tjänstebeskrivningen.

  9.6. Gällande lag; Jurisdiktion. (A) För Kunder med säte eller hemvist i USA kommer detta Avtal att exklusivt styras av och tolkas i enlighet med lagarna i USA och delstaten Kalifornien, utan hänsyn till eller tillämpning av lagvalsregler eller principer eller FN:s Lag om internationella köp. Parterna godkänner att delstatsdomstolarna i delstaten Kalifornien, i Santa Clara County, eller de federala domstolarna för norra distriktet i Kalifornien har exklusiv jurisdiktion; (B) För kunder med säte eller hemvist utanför USA kommer detta Avtal uteslutande att regleras av och tolkas i enlighet med schweizisk lagstiftning, utan hänsyn till eller tillämpning av lagvalsregler eller principer. FN:s Lag om internationella köp tillämpas inte. Parterna är överens om att domstolarna i kantonen Vaud, Schweiz, ska ha exklusiv jurisdiktion i Logitech Europe SA:s säte.

  9.7. Rangordning. Om några inkonsekvenser eller konflikter uppstår mellan bestämmelserna i detta Avtal, Tjänstebeskrivningen, fakturor eller andra tillämpliga Kundvillkor, ska följande rangordning gälla i prioritetsordning:

  • Detta Avtal
  • Tjänstebeskrivning
  • Faktura
  • Eventuella tillämpliga Kundvillkor.

   

  9.8. Meddelanden. Alla meddelanden måste skickas skriftligen till: (A) Om Kundens säte är i Nordamerika: Logitech Inc., Attn: Legal Department, 7700 Gateway Blvd, CA – 94560 Newark, USA; (B) om Kundens säte är i EMEA: Logitech Europe SA, Attn: Legal Department, EPFL – Innovation Square, CH – 1015 Lausanne, Switzerland.

  9.9. Force Majeure. Varken Logitech eller Kunden ansvarar för underlåtenhet att fullgöra några skyldigheter på grund av faktorer som ligger utanför dessas kontroll. Om Logitechs möjlighet att tillhandahålla Tjänsten stoppas av omständigheter som ligger utanför Logitechs kontroll kan Logitech säga upp detta Avtal, i vilket fall, förutsatt att omständigheter som leder till Logitechs hindrade möjlighet att leverera sådana tjänster inte är ett resultat av Kundens åtgärder eller passivitet, Kunden kommer att få en proportionellt beräknad återbetalning av det ursprungliga inköpspriset. Återbetalningen beräknas proportionellt utifrån procentandelen av återstående Löptid, minus värdet av eventuell tjänst som har tillhandahållits kunden under Tjänstebeskrivningen. Under inga omständigheter får återbetalningsbeloppet vara högre än de avgifter som betalats för Tjänstebeskrivningen. Värdet som räknas ut av Logitech är slutgiltigt och bindande och kan inte bestridas.

  9.10. Inget överlåtande; Omlokalisering. Kunden får inte tilldela eller överlåta detta Avtal, eller rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal, till en tredje part, såvida inte en sådan tilldelning eller ett sådant överlåtande sker samtidigt som köpet av i stort sett alla Kundens tillgångar, en sammanslagning eller annan liknande juridisk händelse. Logitech kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan föregående skriftligt medgivande eller meddelande.

  Om kunden flyttar den Logitech-stödda produkten till en geografisk plats på vilken Tjänsten som har köpts inte är tillgänglig eller inte har samma pris, kan Kunden nekas resultat av Tjänsten, pådra sig en avgift på den nya platsen eller så kan Tjänstens omfattning modifieras. Om Tjänsten måste upphöra på grund av fysisk omplacering av Stött system eller om Kunden väljer att inte betala någon extra avgift, kan Tjänsten annulleras automatiskt utan återbetalning.

  9.11. Inget avstående. Avstående från ett brott eller underlåtenhet att verkställa en skyldighet häri ska inte på något sätt tolkas som ett avstående från något annat eller efterföljande brott eller från en annan eller efterföljande skyldighet häri.

  9.12. Avskiljbarhet. Ogiltigheten av eller omöjligheten att genomdriva någon bestämmelse i detta Avtal påverkar inte giltigheten för detta Avtal som helhet, vilket alltid kommer att gälla fullt ut.

  9.13. Fristående entreprenörer; Närstående företag; Logitechs underleverantörer. Parterna ska agera som fristående entreprenörer under detta Avtal. Varken Logitech eller dess personal eller representanter ska anses vara Kundens ombud eller anställda. Logitechs närstående företag kan delta i utförandet enligt detta Avtal och Logitech kan också lägga ut sina skyldigheter på entreprenad enligt detta.

  9.14. Ingen tredje part. Om inget annat uttryckligen anges får inget villkor och ingen bestämmelse i detta Avtal eller en Tjänstebeskrivning vara verkställbar av en tredje part (dvs. någon annan än parterna och deras tillåtna efterträdare och tilldelade personer).

  9.15. Personuppgifter. Information som identifierar dig som person (PII) som är relaterad till Kunden som erhållits av Logitech vid utförandet av Tjänsterna kommer att behandlas i enlighet med Logitechs gällande sekretesspolicy som finns här (https://www.logitech.com/legal/product -privacy-policy.html). Kunden auktoriserar Logitech att använda Kundens PII (information som identifierar kunden som person) och data efter behov för att Logitech ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, samt dela den med tredjepartsleverantörer eller ombud som arbetar å Logitechs vägnar i syfte att leverera Tjänsten. Kunden förbinder sig, står för och garanterar att den har alla auktorisationer som kan vara nödvändiga eller lämpliga för Logitechs användning enligt detta Avtal. I enlighet med tillämplig lagstiftning ska Logitech använda Kundens PII (information som identifierar kunden som person) och data i enlighet med Logitechs sekretesspolicy, inklusive för att leverera, utveckla och förbättra Logitechs tjänster. Logitechs sekretesspolicy är uttryckligen införlivad i detta Avtal.

  9.16. Efterlevnad av lagar; Exportkrav. Kunden ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Kunden accepterar och godkänner att Logitech omfattas av regler från amerikanska myndigheter och andra regeringar som förbjuder export av vissa produkter och av teknisk information till vissa länder. Kunden garanterar att den varken direkt eller indirekt exporterar några Logitech-produkter och/eller teknisk information utan att först få alla statliga godkännanden. Underlåtenhet att följa ovanstående förpliktelser kan leda till försenad service eller uppsägning av detta Avtal.

  Kunden står för och garanterar att den vid fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta Avtal följer alla tillämpliga lagar, stadgor och förordningar från statliga myndigheter som har jurisdiktion över aktiviteter som rör detta Avtal, inklusive men inte begränsat till, lagar, stadgor och förordningar gällande import, export, miljölagar, alla tillämpliga lagar mot mutor och korruption, inklusive Storbritanniens Bribery Act of 2010 och USA:s Foreign Corrupt Practices Act samt lagar som gäller användning av tvångsarbete, fängelsearbete eller barnarbete. Kunden kommer att förse Logitech med all information som krävs för att Logitech ska kunna följa tillämpliga lagar, stadgor och förordningar som rör detta Avtal.

  9.17. Språk. Engelska är det styrande språket i detta Avtal. I händelse av konflikt mellan den engelskspråkiga versionen av detta Avtal och en version som har översatts till ett annat språk, ska den engelskspråkiga versionen av detta Avtal gälla.