Begränsad maskinvarugaranti

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

Begränsad maskinvarugaranti

Logitech garanterar den ursprunglige köparen att maskinvaran från Logitech är fri från material- och tillverkningsfel under den tidsperiod från inköpsdatumet som anges på produktförpackningen och/eller i bruksanvisningen från inköpsdatumet (eller från leveransdatumet, vilket krävs för vissa jurisdiktioner). Den här informationen finns även tillgänglig om du väljer din produkt i avsnittet för onlinesupport på vår webbplats support.logi.com. Denna garanti får inte överlåtas utan är begränsad till den ursprunglige köparen, såvida inte tillämplig lagstiftning förbjuder detta. Garantin ger användaren vissa specifika lagstadgade rättigheter samt eventuella ytterligare rättigheter, inklusive en längre garantitid, enligt lagstiftningen som kan variera från land till land.

Så här går du till väga

Det första du bör göra om du har ett garantianspråk är att besöka support.logitech.com där det finns ett brett utbud av sidor för support och vanliga frågor med värdefull teknisk information.

Om du inte hittar en lösning på vår webbplats kontaktar du återförsäljaren där du köpte produkten. Giltiga garantianspråk behandlas i allmänhet på inköpsstället.

Om ditt garantianspråk inte kan behandlas hos återförsäljaren går du till avsnittet Vanliga frågor om supportgaranti och tar reda på hur du kontaktar vår supportavdelning.

Ersättningsskyldighet

Logitechs ersättningsskyldighet och den enda kompensationen du har rätt till vid eventuella garantikrav begränsas efter Logitechs gottfinnande till 1) reparation eller utbyte av maskinvaran eller 2) full återbetalning av köpeskillingen under förutsättning att maskinvaran återlämnas till återförsäljaren, eller annan av Logitech anvisad representant, tillsammans med en kopia av kassakvittot eller ett daterat specificerat inköpsbevis. Frakt- och expeditionsavgift kan tillkomma såvida inte tillämplig lagstiftning förbjuder detta. Logitech förbehåller sig rätten att efter gottfinnande reparera eller byta ut maskinvaruprodukter mot nya, omarbetade eller använda delar. Alla ersättningsprodukter omfattas av garantin under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller under trettio (30) dagar, beroende på vilken tidsgräns som är längst, eller under en ytterligare tidsperiod som kan gälla i er jurisdiktion.

Denna garanti gäller inte om problem eller skador uppstår genom 1) olyckshändelse, missbruk, felaktig användning eller obehörig reparation, modifikation eller demontering; 2) felaktig drift eller underhåll, användning som inte överensstämmer med produktanvisningarna eller anslutning till uttag med felaktig nätspänning eller 3) användning av förbrukningsartiklar, såsom ersättningsbatterier, som inte tillhandahålls av Logitech, förutsatt att sådana inskränkningar inte är förbjudna enligt gällande lagstiftning eller 4) försvunna delar som ursprungligen medföljde Logitechs maskinvara, (5) delar som inte tillhör Logitech och tillbehör även om de säljs tillsammans med en maskinvaruprodukt från Logitech, (6) icke Logitech-tjänster från tredje part som eventuellt är tillgängliga med eller styrs av en maskinvaruprodukt från Logitech eller (7) normalt slitage.

Den begränsade garantin täcker inte under några omständigheter ersättning eller återbetalning av elektroniska enheter eller personliga ägodelar som inte är produkter från Logitech.Garantin täcker inte heller Logitech-produkter som används av företag med syftet att erbjuda betaltjänster som ger internetåtkomst till slutanvändare.

Ansvarsbegränsning

LOGITECH KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SPECIFIKA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA FÖLJDSKADOR (INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVNA INTÄKTER ELLER DATAFÖRLUST – DIREKT ELLER INDREKT) ELLER AFFÄRSFÖRLUSTER PÅ GRUND AV BROTT MOT UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR PRODUKTEN ÄVEN OM LOGITECH HAR UNDERRÄTTATS OM ATT RISK FÖR SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att göra undantag för eller begränsa oförutsedda, tillfälliga eller särskilda skador eller följdskador och det kan därför hända att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig.

Underförstådda garantiers varaktighet

UTÖVER VAD SOM ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING SKA GILTIGHETEN FÖR EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR RÖRANDE DENNA MASKINVARUPRODUKTS LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL BEGRÄNSAS TILL DEN TILLÄMPLIGA GARANTIPERIODEN FÖR PRODUKTEN. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att begränsa giltighetstiden för underförstådda garantier och det kan därför hända att ovanstående friskrivningsklausul inte gäller för dig.

Nationella lagstadgade rättigheter

Konsumenter åtnjuter lagstadgade rättigheter enligt gällande nationell lagstiftning som reglerar försäljning av produkter till konsumenter. Dessa rättigheter påverkas inte av villkoren i denna begränsade garanti.

Inga ytterligare garantier

Inga av Logitechs återförsäljare, representanter eller anställda är behöriga att göra några som helst ändringar i, utvidgningar av eller tillägg till denna garanti.

Garantiperioder

Observera att en garantiperiod inte får vara kortare än två år inom EU.

Logitechs adress

Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation

Daniel Borel Innovation Center

CH - 1015 Lausanne

 

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu