Daniel Borel

ประธานกิตติคุณ


Daniel Borel ดำรงตำแหน่งประธานกิตติคุณสำหรับคณะกรรมการบริหารของ Logitech ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งเกียรติคุณที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง แต่ยังคงรักษาบทบาทของ Mr. Borel ในคณะกรรมการบริหาร นอกเหนือจากบทบาทอื่นๆ อีกมากมายที่เขาดำเนินการสำหรับ Logitech

ทั้งนี้ Daniel Borel เป็นหนึ่งในสามผู้ร่วมก่อตั้ง Logitech โดยทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารตั้งแต่ปี 1988 ถึง 2007 และเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech จนถึงปี 2015 Mr. Borel ได้ร่วมก่อตั้ง Logitech เมื่อปี 1981 เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตั้งแต่ปี 1992 ถึง 1998

ในช่วงทศวรรษแรกของ Logitech, Mr. Borel มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจเมาส์ของบริษัท โดยจัดการดูแลการพัฒนาปรับปรุงเมาส์ของ Logitech ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ราคาสูงที่ผลิตจำนวนจำกัด ไปจนถึงอุปกรณ์ราคาประหยัดที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตอุปกรณ์ OEM ทั่วโลก นอกจากนี้เขายังได้พัฒนาฝ่ายขายและการตลาดภาคพื้นยุโรปของ Logitech อีกด้วย และ Mr. Borel ยังมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงานผลิตขนาดใหญ่ของบริษัทในเอเชีย เมื่อปี 1988, Mr. Borel ได้นำ Logitech เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสวิตเซอร์แลนด์โดยใช้ตัวย่อ SWX และในปี 1997 เขาได้นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ บนระบบ Nasdaq

Mr. Borel ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของ Nestlé S.A. และกรรมการบริหารของมูลนิธิ Defitech สำหรับผู้พิการ และเป็นประธานกรรมการบริหารของ SwissUp ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์

Mr. Borel จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์จาก Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ในสวิตเซอร์แลนด์ และปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก Stanford University ในแคลิฟอร์เนีย