Patrick Aebischer - กรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech

Pangea temporary hotfixes here

⟨   คณะผู้นำ    /    PATRICK AEBISCHER          

Patrick Aebischer

อดีตประธานใน École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)


Patrick Aebischer ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อเดือนกันยายน 2016 และทำหน้าที่เป็นกรรมการแต่งตั้งและกรรมการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Logitech

Dr. Aebischer คืออดีตประธานของ École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยเขาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2000 จนถึงปี 2016 เขายังเป็นศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่ EPFL และเป็นผู้อำนวยการของห้องปฏิบัติการโรคการเสื่อมของระบบประสาทของที่ Brain Mind Institute แห่ง EPFL อีกด้วย ก่อนจะรับหน้าที่นี้ในปี 2000 Dr. Aebischer เป็นศาสตราจารย์และผู้อำนวยการของแผนกวิจัยทางศัลยกรรมและศูนย์การบำบัดยีนที่ University Hospital of Lausanne เขายังเป็นประธานของสาขาอวัยวะเทียม วัสดุชีวภาพ และเทคโนโลยีเซลล์ของแผนกชีววิทยาและการแพทย์ของ Brown University อีกด้วย

Dr. Aebischer เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสามแห่ง และทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของ Nestlé S.A. เขายังเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของ Novartis Venture Fund และเป็นหุ้นส่วนอาวุโสของ ND Capital

Dr. Aebischer สำเร็จการศึกษาด้านแพทยศาสตรบัณฑิตจาก University of Geneva และ University of Fribourg สวิสเซอร์แลนด์ เขายังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สี่รายการอีกด้วย