การติดตั้งและการกำหนดค่า

Rally หรือ Rally Plus

สำหรับ Microsoft Teams